Rękawica VR od Meta?

Scroll down for English version:

The Verge poinformowało, że Meta pokazała prototyp rękawicy VR, która – za pomocą kieszeni powietrznych – pozwala rozszerzyć wirtualną rzeczywistość o zmysł dotyku. Jak widać na dedykowanym materiale video, rękawica wyłożona  prążkowanymi i nadmuchiwanymi plastikowymi podkładkami, działającymi jak siłowniki. Posiada ona również znaczniki, które pozwalają kamerom śledzić ruch palców w przestrzeni, a także ma wewnętrzne czujniki, które rejestrują zginanie palców użytkownika. Dzień później ten sam serwis podał kolejną informację, że wg HaptX Meta skopiowała od nich opatentowany projekt rękawicy dotykowej. W specjalnym oświadczeniu odniósł się też do tego Jake Rubin , CEO HaptX, pewne rozwiązania wydają się zasadniczo identyczne z opatentowaną technologią HaptX. Rzecznik Meta odmówił komentarza.

Zdjęcie: The Verge

Komentarz: Jeśli rzeczywiście tak jest, to Meta znów wykonała ruch, który ciężko jest mi zrozumieć. Oczywiście nie czuję się władny, by rozstrzygnąć spór, pozostawiam to sądom. Oczywiście, Meta nie jest jedyna w wyścigu o dotyk w VR, już w 2019 The Verge informował o TeslaSuit. Swego czasu sam informowałem o takiej samej technologii (SenseGlove). W oświadczeniu można przeczytać: Przez lata gościliśmy wielu inżynierów, badaczy i kadrę kierowniczą firmy Meta, aby zademonstrować naszą przełomową technologię dotykową. Dlaczego jednak Meta nie zrobiła jak z CTRL-Labs przy tworzeniu opaski czytającej w myślach? Wcześniej też przejęli Oculusa,  dzięki czemu Mark Zuckerberg może myśleć o tworzeniu Metaverse, a odejście z (jeszcze wtedy) Facebooka Palmera Luckey’a nie ma tu nic do rzeczy. Zainteresowanych niesamowitą historią Oculusa odsyłam do książki na ten temat: Historia przyszłości. Oculus, Facebook i rewolucja wirtualnej rzeczywistości. W tej historii zaś ważne jest jeszcze coś: TheVerge już następnego dnia podało informację roszczeniach HaptX. Polskie serwisy – nie wszystkie, a niektóre, co gorsza, pewnie dla bardziej chwytliwego tytułu, wydały już wyrok. I specjalnie nie podaję tu szczegółów, bo swoją rolę w tym wszystkim postrzegam jako rzetelnego i bezstronnego obserwatora, który informuje o faktach, n a nie przypuszczeniach.

English version below (please kindly use the links from above – I am working on translation of the whole site.

The Verge announced that Meta showed a prototype of a VR glove, which – using air pockets – allows you to extend virtual reality with the sense of touch. As you can see in the dedicated video material, the glove is lined with ribbed and inflatable plastic pads that act as actuators. It also has markers that allow cameras to track the movement of the fingers through space, and has internal sensors that record the bending of a user’s fingers. A day later, the same website provided another information that, according to HaptX Meta, it copied from them the patented design of the touch glove. In a special statement, Jake Rubin, CEO of HaptX also referred to this, some solutions seem essentially identical to the patented HaptX technology. A Meta spokesman declined to comment.

Photo: The Verge

Comment: If this is the case, Meta has made a move again that is hard for me to understand. Of course, I do not feel empowered to settle the dispute, I leave it to the courts. Of course, Meta is not the only one in the VR touch race, already in 2019 The Verge reported on TeslaSuit. At one time, I myself informed about the same technology (SenseGlove). The statement reads: Over the years, we have hosted a number of Meta engineers, researchers and executives to demonstrate our breakthrough touch technology. But why didn’t Meta do something like CTRL-Labs when creating a mind-reading band? They also took over Oculus earlier, so Mark Zuckerberg can think of making a Metaverse, and Palmer Luckey’s departure from Facebook (then) has nothing to do with it. If you are interested in the amazing story of Oculus, I refer to the book on this topic: History of the Future. Oculus, Facebook and the Virtual Reality Revolution. There is something else important in this story: TheVerge announced the HaptX claims the very next day. Polish websites – not all, and some, worse, probably for a more catchy title, have already issued a verdict. And I do not specifically give details here, because I see my role in all of this as a reliable and impartial observer who informs about facts, not assumptions.

One thought on “Rękawica VR od Meta?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.