Ogrzewanie kryptowalutowe

Benchmark informuje, że powstał działający projekt wspomagania ogrzewania domu… koparką kryptowalut. Jej twórca, Christian Haschek opisał cały projekt na swoim blogu. Wykorzystuje on sprzęt z czterema kartami graficznymi Radeon R9 390 i połączenie z pompą ciepła, ogrzewającą cały dom. Haschek mówi, że dzięki temu rozwiązaniu rachunki za ogrzewanie spadły o połowę, a dodatkowo był w stanie zarobić ok. 4$ dziennie.

Zdjęcie: Blog Christiana Hascheka.

Komentarz: Jednym z zarzutów wobec kopalni kryptowalut jest ogromne zużycie energii. Im więcej operacji, tym więcej też ciepła, o czym wie każdy, kto choć raz był w serwerowni zanim zaczęto je klimatyzować i montować czujniki temperatur. Jako że koszt energii elektrycznej jest właściwie jedynym znaczącym kosztem „działalności”, wielu „górników” decyduje się na nielegalne jego pobieranie, często niezgodne z prawem. Swego czasu nawet pokazywałem jak Malezyjczycy dosłownie rozjeżdżają taką kopalnię. Akurat w Polsce wydobywanie kryptowalut jest legalne, choć i tu nie obyło się bez afer, jak np tą z kopalnią zlikwidowaną w Komendzie Głównej Policji. W Austrii również jest to możliwe, natomiast kluczowe są tutaj dwa czynniki: koszt wejściowy (który się oczywiście zwróci) oraz kurs samej wydobywanej waluty. Haschek na swoim blogu dokładnie przedstawia proces, jak również materiały wykorzystane (doceniam wykorzystanie starej lodówki). Wykorzystany w projekcie Radeon R9 390 jest dość starą (wg standardu kart), kosztuje jednak *ok. 1300 PLN wg porównywarek cen. Nie będę obliczać, ile czasu potrzeba, żeby się to zwróciło (są od tego specjalnie przygotowane kalkulatory), a sam kurs kryptowalut jest mocno rozchwiany – wahania „starych” walut wynoszą dziesiąte, czy setne procenta, zaś kryptowaluty w ciągu tygodnia mogą zyskać (lub stracić) nawet 12% (na dzień 21.11.2021) . Dla mnie w tym projekcie liczy się, pomysł i fakt, że da się kopać kryptowaluty w sposób cywilizowany i ekologiczny. A Hashek, jak wygląda z jego bio na stronie, zarabia gdzie indziej, zaś kopalnia ma być dodatkowym dochodem. I ogrzewaniem.

 

English version: (please kindly use the links from above, I am working on translating this site)

Benchmark informs that a project to support home heating has been created … with a cryptocurrency miner (and working). Its creator, Christian Haschek, described the entire project on his blog. It uses hardware with four Radeon R9 390 graphics cards and a combination with a heat pump to heat the entire home. Haschek says the solution cut his heating bills in half, and he was able to earn around $ 4 a day.

Photo: Christian Haschek’s blog.

Comment: One of the charges against the cryptocurrency mine is the enormous energy consumption. The more operations, the more heat, which is known to anyone who has ever been to the server room before air conditioning and temperature sensors have been installed. Since the cost of electricity is actually the only significant „operating” cost, many „miners” choose to download it illegally, often against the law. At one time, I even showed how Malaysians literally run over such a mine. In Poland, the mining of cryptocurrencies is legal, although there were scandals, such as the one with the mine closed at the Police Headquarters. In Austria it is also possible, but the key factors here are the input cost (which will of course pay off) and the exchange rate of the currency itself. Haschek explains the process in detail on his blog, as well as the materials used (I appreciate the use of an old refrigerator). The Radeon R9 390 used in the project is quite old (according to the card standard), but it costs * approx. PLN 1300 according to price comparison websites. I will not calculate how much time it takes for it to pay off (there are specially prepared calculators for this), and the cryptocurrency exchange rate itself is highly fluctuating – the fluctuations of „old” currencies are tenth or hundredth of a percent, and cryptocurrencies can gain (or lose) even 12% (as of 11/21/2021). For me, what counts in this project is the idea and the fact that it is possible to mine cryptocurrencies in a civilized and ecological way. And Hashek, as he looks from his bio on the site, earns elsewhere, and the mine is to be an additional income. And heating.

 

One thought on “Ogrzewanie kryptowalutowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.