Nowoczesny poniedziałek, 22.11.2021

MyApple.pl podaje, za serwisem Bloomberg, który m.in rozmawia z szefem zespołu, Kevinem Lynchem, że przyspiesza prace nad swoim autonomicznym samochodem.  Prace rozwijały się w dwóch kierunkach – kompletnie autonomicznego pojazdu, pozbawionego np. kierownicy i pedałów oraz sterowanego przez kierowcę. Powstał najbardziej zaawansowany komponent, czyli czip samochodowy do obsługi sztucznej inteligencji, firma podaje terminy wykonania: 2025 rok. Aktualnie trwają prace nad systemem chłodzenia tego elementu.

Chip informuje, że IBM ogłosiło powstanie nowego, 127 kubitowego procesora kwantowego o nazwie Eagle. Ma to być pierwszy krok do tzw. kwantowej supremacji. Zastosowano w nim m.in. techniki zaawansowanego pakowania (packaging) 3D – co ma pozwolić na powstanie ponad 1000 kubitowych procesorów z serii Condor.

PC Format donosi, iż stratedzy z banku Morgan Stanley przewidują znaczny wzrost popytu na cyfrowe produkty modowe i luksusowe. Obserwując wzrost popularności NFT, przewidują przychody branży w roku 2030 to 50 mld dolarów. Te poparte są sukcesami takimi jak np. Balenciagi, która wprowadziła swoje stroje do gry Fortnite.

Na Dobrych Programach można przeczytać, że Instagram wprowadza raportowanie błędów za pomocą… potrząsania. Gdy aplikacja się zawiesi, wystarczy potrząsnąć telefonem, by wyświetliło się okno do zgłoszenia usterki. Zmianę, wraz z możliwością usuwania zdjęcia z karuzeli bez usuwania całego posta, dostępne na razie w Stanach Zjednoczonych, ogłosił sam Adam Mosseri.

Zdjęcie: MyApple.pl

Komentarz: Widziałem różne zdjęcia samochodu Apple i wiadomość wybrałem właściwie dlatego, że umieścili to zdjęcie. Oczywiście – jak zwykle poczytałem dużo więcej, sprawdzając wszystkie fakty, lecz ten kształt niesamowicie mi się podoba. O ile  jestem bardziej niż przekonany, że nie kupiłbym sobie takiego samochodu, to lubię postęp i lubię śmiałe pomysły Apple. Jeśli chodzi o komputery kwantowe, to powtarzam za Młodym Technikiem: im więcej kubitów, tym więcej błędów. Oczywiście – nie jestem tu specjalistą, tym niemniej staram się hamować swoje zapędy, które rozwijają takie wizualizacje jak ta przedstawiająca rozwój procesorów kwantowych IBM. Poza tym trzeba sobie zdać sprawę, że komputery (czy obliczenia) kwantowe będą z komputerami „tradycyjnymi” rywalizować w kilku obszarach (jak szyfrowanie) i raczej nie zastąpią ich całkowicie. Ewolucja postępuje – i tak np jest z grą Fortnite, która wielokrotnie już gościła na tych łamach, nie tylko z powodu koncertów, ale również (przy okazji wiadomości od KomputerŚwiat) takich nowości jak wprowadzenie serii luksusowych ubrań w świecie gry i realnym. W tym wszystkim funkcjonalność Instagrama wydaje się żartem, lecz… Nazywa się to na Motorolach gesty i tak, trzymając telefon w ręku i kręcąc nadgarstkiem można włączyć aparat, a potrząsnąwszy, włączyć/wyłączyć latarkę. Jeśli komuś wydaje się to po prostu głupie… niech spróbuje. Poza tym wielu producentów telefonów wykorzystuje fakt, że ich urządzenia mają żyroskopy i inne czujniki. Co prawda żadne tak, jak twórca BlackBox, ale to już na pewno inna historia…

 

English version (please kindly use the links from the text above. I am working on bilingual site):

MyApple.pl says, following the Bloomberg website, which talks to the team leader, Kevin Lynch, among other things, that it is accelerating work on its autonomous car. The work progressed in two directions – a completely autonomous vehicle, without, for example, a steering wheel and pedals, and steered by a driver. The most advanced component was created, i.e. a car chip to support artificial intelligence, the company provides deadlines: 2025. Work is currently underway on the cooling system for this element.

Chip announces that IBM has announced a new 127 qubit quantum processor called Eagle. This is to be the first step to the so-called quantum supremacy. It was used, inter alia, 3D advanced packaging techniques – which is to allow for the creation of over 1000 cubit processors from the Condor series.

PC Format reports that strategists at the Morgan Stanley bank predict a significant increase in demand for digital fashion and luxury products. Increase in popularity (the industry’s expected revenue in 2030 is $ 50 billion). These predictions are supported by successes such as Balenciaga, who introduced her outfits to the game Fortnite.

You can read on Dobre Programs that Instagram introduces bug reporting with … shaking. When the application freezes, just shake the phone to bring up a bug report window. The change, along with the ability to remove a photo from the carousel without deleting the entire post, available for now in the United States, was announced by Adam Mosseri himself.

Photo: MyApple.pl

Comment: I saw various pictures of an Apple car and chose the message correctly because they posted that picture. Of course – as always, I have read a lot more, checking all the facts, but I really like this shape. As much as I am more than convinced that I would not buy myself such a car, I like progress and I like Apple’s bold ideas. As for quantum computers, I repeat after the Young Technician: the more qubits, the more errors. Of course – I’m not a specialist here, but I try to inhibit my aspirations, which develop such visualizations as the one showing the development of IBM quantum processors. Moreover, it must be realized that quantum computers (or computing) will compete with „traditional” computers in several areas (such as encryption) and are unlikely to replace them completely. The evolution is progressing – and so is the game Fortnite, which has already appeared in these pages many times, not only because of concerts, but also (on the occasion of news from KomputerŚwiat) such news as the introduction of a series of luxurious clothes in the game and real world. In all of this, Instagram’s functionality seems like a joke, but … It’s called gestures on Motorola, and yes, holding the phone in your hand and twirling your wrist, you can turn on the camera, and by shaking, turn on / off the flashlight. If someone just seems stupid … try it. In addition, many phone manufacturers take advantage of the fact that their devices have gyroscopes and other sensors. Admittedly, no like the creator of BlackBox, but that’s for sure a different story …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.