Wtopiona środa

Sekurak donosi, że BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), niemieckie biuro ds bezpieczeństwa informacji wysłała petentowi swój klucz prywatny zamiast publicznego. Ten chciał zaszyfrować wiadomość przed wysłaniem (do czego potrzebny jest klucz publiczny), otrzymał jednak klucz prywatny (służący do odczytu wiadomości). Ten co prawda był zaszyfrowany algorytmem symetrycznym, lecz nie ma takiego zabezpieczenia, którego złamać się nie da. Biuro zapowiedziało, że nowy klucz został już wygenerowany.

PC Format informuje, że Ohio Public Employees Retirement System oraz inwestorzy pozwali Meta  za ukrywanie informacji, które naraziło ich na stratę ponad 100 miliardów dolarów. Chodzi o wystąpienie Francis Haugen, która ujawniła Wall Street Journal, że firma wiedziała, że jej produkty mają szkodliwy wpływ na nastolatki, ale nic z tym faktem nie zrobiła. Rzecznik Meta, Joe Osborn zapowiedział „energiczną obronę„.

Wirtualne Media informują, że od ogłoszenia postępowania UOKiK w sprawie informowania o treściach sponsorowanych na kontach społecznościowych influencerów, liczba postów oznaczanych jako reklamowe skoczyła o 76,9 proc. Jednocześnie liczba interakcji z  treściami oznaczonymi jako komercyjne wzrosła miesiąc do miesiąca o 155,2 proc. Najbardziej wzrosła liczba oznaczeń na TikToku (482%  w interakcjach i 328% w treści), na Instagramie 82%, zaś na YouTube 12%. Najpopularniejszym hasztagiem (80,4%) jest „współpraca”.

Zdjęcie: Golem.de

Trudno komentować taką wpadkę, jaka zdarzyła się w Niemczech inaczej niż: zdarza się. Można się zabezpieczać, tworzyć kolejne przeszkody, lecz zwykle najsłabszym elementem łańcucha jest człowiek. Jak mawiał (podobno) Bonaparte: nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Za to warto polecić (z Sekuraka zresztą) film na YouTube, doskonale tłumaczący tę metodę szyfrowania.

Pomylił się tak również Facebook i płaci do dziś, bo pozew przywołany powyżej to tylko wierzchołek góry lodowej. Od czasu, gdy Frances Haugen wystąpiła ze swoimi rewelacjami pojawiła się naśladowczyni, a pozwów nikt nie jest już pewnie w stanie zliczyć. Te zresztą towarzyszyły firmie Meta od dawna, odnośnie różnych praktyk: banowania bez powodu czy o prawa autorskie, a niektóre już się zakończyły. Nie lepiej wiedzie się Google czy innym gigantom i ja osobiście nie mam zamiaru z tego powodu narzekać, bo popieram działalność Center for Humane Technology  czy Davida Polgara. Czemu zatem tu jestem? Bo wierzę, że wciąż jest nadzieja.

Co zaś do trzeciej wiadomości – uważam to za kwestię smaku. Staram się unikać reklamowania produktów czy usług, raczej podaję informacje i na nich staram się pozostawać, bez opiniowania. Za to twórców treści, o których mówię, zawsze doceniam i podaję źródła, nie uważając tego za reklamę a uczciwe przedstawienie sprawy. Choć każdą wiadomość sprawdzam i próbuję zorientować się w temacie na tyle ile można się go ultranauczyć:)

 

English version (please kindly use the links above):

Sekurak reports that BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), the German information security bureau, sent the applicant its private key instead of the public key. The latter wanted to encrypt the message before sending (which requires the public key), but received a private key (used to read the message). This one was encrypted with a symmetric algorithm, but there is no security that cannot be broken. The office announced that a new key has already been generated.

PC Format reports that the Ohio Public Employees Retirement System and investors are suing Meta for concealing information that has left them at risk of losing over $ 100 billion. It was about the speech of Francis Haugen, who revealed to the Wall Street Journal that the company knew its products were detrimental to teenagers, but did nothing about the fact. Meta spokesman Joe Osborn announced a „vigorous defense”.

Wirtualne Media informs that since the announcement of the UOKiK proceedings regarding information on sponsored content on social media accounts of influencers, the number of posts marked as advertising has jumped by 76.9 percent. At the same time, the number of interactions with content marked as commercial increased by 155.2% month on month. The number of tags increased the most on TikTok (482% in interactions and 328% in content), 82% on Instagram, and 12% on YouTube. The most popular hashtag (80.4%) is „collaboration”.

Photo: Golem.de

It is difficult to comment on a mishap that happened in Germany otherwise than: it happens. You can protect yourself, create new obstacles, but usually the weakest element in the chain is man. As (apparently) Bonaparte used to say: only those who do nothing are not mistaken. However, it is worth recommending (from Sekurak) a YouTube video that perfectly explains this encryption method.

Facebook was also wrong and pays to this day, because the lawsuit mentioned above is only the tip of the iceberg. Since Frances Haugen presented her revelations, a copycat has appeared, and no one is able to count the lawsuits. These, moreover, have accompanied the Meta company for a long time, regarding various practices: banning for no reason or for copyrights, and some of them have already ended. Google or other giants are not doing better and I personally do not intend to complain about it, because I support the activities of the Center for Humane Technology or David Polgar. Why am I here by the way? Because I believe there is still a hope.

As for the third message – I consider it a matter of taste. I try to avoid advertising products or services, I rather provide information and try to stay on it, without giving my opinion. On the other hand, the authors of the content I am talking about, I always appreciate and give the sources, not considering it an advertisement but an honest presentation of the matter. Although I check every message and try to understand the topic as much as you can ultralearn it 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.