UltraSamoukowy Przegląd Prasowy #19

Wiadomość tygodnia

ITWiz informuje, że wg opublikowanego niedawno raportu DESI 2021 (Digital Economy and Society Index), Polska plasuje się na 24. miejscu na 27 państw członkowskich UE jeśli chodzi o umiejętności cyfrowe. Raport bada kompetencje cyfrowe i nasz ogólny wynik to 41 (w tamtym roku 45), przy średniej unijnej 50,7.  W kategorii „Kapitał ludzki” zajęliśmy 24. miejsce (wynik: 37,7, przy średniej: 47,1), podobnie jak w kategorii „Poziom integracji cyfrowej” (wynik: 25,9 przy średniej: 37,6). 22. miejsce zajęliśmy w kategorii „Cyfrowe usługi publiczne” (55,1 przy średniej 68,1). Najlepiej wypadliśmy w kategorii „Łączność” (wynik 45,3 przy średniej 50,2), gdzie wskazano nasze największe osiągnięcie – aplikację mObywatel. Za Polską znalazły się: Grecja, Bułgaria i Rumunia.

Raport można ściągnąć stąd.

 

Komentarz: Przytoczyłem powyższe dane nie dlatego, że lubię pastwić się nad leżącym. Nie jestem statystycznym Polakiem, lubię czytać książki, podobnie nie twierdzę, że nasz kraj, biedny kraj. Dopiero gdy wczytać się w raport, widać szerszą perspektywę. Choć pandemia przyczyniła się do wzrostu umiejętności informatycznych na poziomie podstawowym posiada je 46% osób (UE 58%). 44% osób w wieku 16-74 lat posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe (UE 56%), a tylko jedna na pięć osób (21%) posiada ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe. A mimo to tylko 27% Polaków deklaruje, że potrafi stworzyć prezentację na komputerze – mówi Olga Zelent. Zamiast rozwodzić się nad tym, że źle jest warto zastanowić się nad powodami tak niskiej oceny. Jest jeszcze lepiej, bo raport wprost pokazuje co trzeba zrobić, na przykład: podnosić poziom umiejętności cyfrowych w systemie edukacji i poza nim. 

I tu pozwolę sobie przerwać, by wtrącić prywatną opinię. Gdy zaczęła się pandemia, w firmie, w której pracuję, wymyśliliśmy że nauczymy się Teams dla Edukacji, żeby pomóc nauczycielom w przygotowaniu do lekcji. Poznałem to narzędzie doskonale i uważam, że jest świetne do nauki nie tylko zdalnej, ale również – i przede wszystkim – hybrydowej, oferuje nawet integrację z dziennikiem elektronicznym. I, jak wieszcz, zapragnąłem nieść oświaty kaganek. Z zapaleńcem jak ja ogłosiliśmy akcję, poszedłem do szkoły, w której uczą się moi Synowie, proponowałem. Nie zgłosił się nikt. Za to bardzo wielu nauczycieli narzekało na zdalne nauczanie, że nie wierzą, że to bez sensu i że uczniowie ściągają na potęgę. Skoro jednak nauczyciele nie umieją wyegzekwować włączania przez małolatów kamer podczas lekcji, to nie ma o czym rozmawiać, a na kamerze widać, czy rodzic stoi obok. Tak, pomagałem Synowi i gdyby nie ja – to młodzież sama by wymyśliła jak oszukać system. W klasie Młodszego Syna uczniowie wyłączali głos nauczycielowi, bo administrator nie ustawił praw jak należy. A ja na swojej instancji ustawiałem. Ręcznie, bo nie znałem PowerShella. Cóż, zdalne nauczanie mogło być bardziej wydajne niż nauczyciele, którzy je prowadzili. A w szkole zdalnej po prawdzie to pani od polskiego zdała egzamin na piątkę. Znalazłbym kilku nauczycieli z czwórkami i trójami. Niestety, tylko.

English version (please kindly use the links from above)

The news of the week

ITWiz informs that, according to the recently published DESI 2021 report (Digital Economy and Society Index), Poland ranks 24th among the 27 EU Member States in terms of digital skills. The report examines digital competences and our overall score is 41 (45 that year), with the EU average of 50.7. We took 24th place in the „Human Capital” category (result: 37.7, with the average: 47.1), similarly to the „Digital Integration Level” category (result: 25.9, with the average: 37.6). We were 22nd in the „Digital Public Services” category (55.1 with an average of 68.1). We fared best in the „Connectivity” category (result of 45.3 with an average of 50.2), where our greatest achievement was indicated – the mObywatel application. Behind Poland were: Greece, Bulgaria and Romania. The report can be downloaded from here.

Comment: I quoted the above data not because I like to harass the lying. I am not a statistical Pole, I like reading books, and I do not say that our country is a poor country. Only when you read the report, you see a wider perspective. While the pandemic has contributed to the growth of basic digital literacy skills, 46% of people (EU 58%) have them. 44% of people aged 16-74 have at least basic digital skills (EU 56%) and only one in five people (21%) have secondary digital skills. And yet only 27% of Poles declare that they can create a presentation on a computer – says Olga Zelent. Instead of dwelling on the fact that it is wrong, it is worth considering the reasons for such a low rating. It is even better because the report clearly shows what needs to be done, for example: raise the level of digital skills in the education system and beyond.

And here I will allow myself to interrupt to insert a private opinion. When the pandemic started, at the company I work for, we figured out that we would learn Teams for Education to help teachers prepare for lessons. I got to know this tool very well and I think that it is great for remote learning, but also – and above all – hybrid learning, it even offers integration with an electronic journal. And, as a bard, I wanted to carry the torch of education. As enthusiastic as I, we announced the action, I went to the school where my sons study, I suggested. Nobody came forward. On the other hand, many teachers have complained about distance learning, that they do not believe that it is pointless and that the students are pulling it off. However, since teachers are not able to enforce the activation of cameras by teenagers during lessons, there is nothing to talk about, and the camera shows whether the parent is standing next to it. Yes, I was helping my Son and if it weren’t for me – the young people would have figured out how to cheat the system themselves. In the Younger Son’s class, students turned off the teacher’s voice because the administrator did not set the rights as it should be. And I set up on my instance. Manually, because I didn’t know PowerShell. Well, distance learning could have been more efficient than the teachers who gave it. And in the remote school, in truth, it was the Polish lady who passed the exam with a high five. I would find some teachers with fours and threes. Unfortunately, only.

Atak na Media Markt

Nowy patent Apple

Awaria Spotify

50 lat procesorów

Rękawica VR od Meta?

Ogrzewanie kryptowalutowe

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.