UltraSamoukowy Przegląd Prasowy #21

Uwaga! Notka dostępna w formie materiału na YouTube!

Niedziela:

Gazeta Wyborcza poinformowała o powołaniu operatora narodowego internetu, co miałoby pozwolić rządowi na kontrolowanie sieci oraz telefonią komórkową, jako że operatorzy mogliby świadczyć swoje usługi tylko za jego pośrednictwem. Temat podchwyciło wiele mediów, w tym technologicznych. SpidersWeb oraz Chip tłumaczą: nie chodzi o inwigilację (tę służby mogą prowadzić poprzez oficjalnie dostępną procedurę w świetle prawa), lecz o koszta, które wzrosną dla operatorów, gdyż za możliwość korzystania z pasma 700 MHz (dostępne będą również 3,4-3,6 oraz 26 GHz) będą oni musieli zapłacić niejako podwójnie, a dodatkowo jego część zostanie udostępniona na świadczenia usług ramach Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa podmiotom administracji publicznej.

Zdjęcie: Canva.com

Komentarz: Cieszy fakt, że nie wszyscy skopiowali i powielili wiadomość. Z drugiej strony smutne jest, że porządna firma, za jaką uważałem Gazetę Wyborczą wypuściła materiał niesprawdzony, za to głośny medialnie. Pomijając polityczny aspekt sprawy uważam to za niedopełnienie obowiązków dziennikarza. Przygotowując wiadomości, ą czytam i sprawdzam u źródeł (których wiele mediów zresztą nie podaje) i weryfikuję, a gdy nie jestem przekonany o wartości newsa, tak na przykład było z horrorem napisanym przez boty podobno zrobionym na potrzeby Netflix, a na moje oko wystarczyło spojrzeć na nazwę kanału, by sprawa była jasna. Z drugiej strony nie lubię publicznego krytykowania, znajdując nieścisłości po prostu przedstawiam swoją wersję danemu serwisowi i zwykle spotykam się z pozytywnym odbiorem, a poprawki pojawiają się szybko. I tak być powinno.

A tu – pozostał niesmak.

Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Wtorek z UltraSamoukiem – Bezpieczeństwo

Środa z UltraSamoukiem – Wspomnienia

Czwartek z UltraSamoukiem – Big Tech

Piątek z UltraSamoukiem – Ciekawostki

W sobotę UltraSamouk odpoczywa z poczuciem dobrze wykonanej pracy w tygodniu i wymyślając, co napisać w niedzielę:)

 

English version (please use links above):

Gazeta Wyborcza announced the establishment of a national internet operator, which would allow the government to control the network and mobile telephony, as operators could provide their services only through it. The topic was picked up by many media, including technological ones. SpidersWeb and Chip explained: it is not about surveillance (this service can be carried out by the officially available procedure in accordance with the law), but about costs that will increase for operators, because for the possibility of using the 700 MHz band (3.4-3, 6 and 26 GHz), they will have to pay a double fee, and in addition, a part of it will be made available for the provision of services under the Strategic Security Network to public administration entities.

Photo: Canva.com

Comment: I am glad that not everyone copied and duplicated the message. On the other hand, it is sad that a decent company, for which I considered Gazeta Wyborcza, released unverified material, but it was loud in the media. Apart from the political aspect of the case, I consider it a failure to fulfill my duties as a journalist. When preparing the news, I read and check it from the sources (which many media do not provide) and verify, and when I am not convinced of the value of the news, for example, it was the case with a horror film written by bots supposedly made for Netflix, and it was enough to look at my eye on the name of the channel, to be clear. On the other hand, I do not like public criticism, finding inaccuracies I simply present my version to a given website and usually receive positive feedback, and corrections appear quickly. And it should be so. And here – the disgust remained.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.