Poniedziałek z UltraSamoukiem – z Polski

Scroll down for English version.

Uwaga: Notka dostępna na stronie Facebook!

Jak poinformował na Twitterze doktor Maciej Kawecki, uczeń Liceum w Iłży, Maksymilian Paczyński znalazł się wsród tzw. Grand Winners na Impact Creators Intel. Uczeń przygotował projekt FATIK (Fatigue Detection Model to Prevent Accidents), algorytm AI, który ma zapobiegać zasypianiu kierowców podczas jazdy. System „obserwuje” oko kierowcy, a gdy to pozostaje zamknięte zbyt długo – uruchamia alarm. Gratuluję serdecznie.

SpidersWeb donosi o zakończeniu pierwszej w Polsce aukcji NFT, podczas której sprzedano obraz Pawła Kowalewskiego „Dlaczego jest raczej coś niż nic” za 460 tysięcy zł złotych. Dzieło z roku 1983 zostało zamienione i „ożywione” dzięki technice w roku 2021. Oryginał, wykonany na płótnie farbami olejnymi, uległ zniszczeniu w roku 1997 w czasie powodzi stulecia.

Android.com.pl podaje informację o powstającej dzięki Associated Apps aplikacji TheCompass. Jest to wirtualny asystent, który ma umożliwić poruszanie się po zamkniętych obiektach osobom niewidomym lub słabowidzącym. Przed użyciem konieczne jest przygotowanie budynku m.in. przez umieszczenie w nim specjalnych znaczników.

Nie zmieściły się:

InPost wchodzi do obsługi eBay w Wielkiej Brytanii

Artykuł o Stefanie Kudelskim –  wynalazcy z polskimi korzeniami

Groźne SMSy o nowej wiadomości oraz przesyłce

CD Project łowi talenty: „Dziewczyny w grze”

Komentarz: Choć chińskie przysłowie powiada: obyś żył w ciekawych czasach, ja cenię sobie czasy w których żyję. Bardzo doceniam technologię, która pomaga. Jakie to uczucie być niewidomym można doświadczyć w WOMAI, po stronie ciemności, wystawie, po której oprowadzają właśnie niewidomi. Już dłuższy czas temu polubiłem aplikację Seeing AI, a polski projekt ma rację bytu, choć nie jestem przekonany do systemu, bo obawiam się, że znów skończy sie na (niestety) kilku obiektach w dużych miastach. Tym niemniej właśnie dlatego warto wspierać młodzież, jak przekonuje przykład ucznia z Iłży. Mamy dobrych ekspertów AI i należy się z tego cieszyć, podobnie jak artystów. Nie zdążyłem niestety zagłębić się w historii dzieła ani samego Pawła Kowalewskiego, wiem niewiele o cenach dzieł, wiem natomiast że NFT zyskuje na wartości niesamowicie. Czy jest to jednak dobra inwestycja w przyszłość? Historia zna takie przypadki jak pęknięcie bańki spekulacyjnej (np. odnośnie cebulek tulipanów) – pytanie brzmi, jak długo jeszcze ta będzie sie dmuchać. Obserwując ceny komputerów, wydaje się, że nie jest bez sensu pomysłem inwestowanie w np. laptopy, bo kupiwszy synowi komputer kilka miesięcy temu ze zdziwieniem odkryłem, że ten – zamiast stanieć – wręcz podrożał o 1/5 ceny….

 

English version (please use the links from above):

As Dr. Maciej Kawecki, a student of the Secondary School in Iłża informed on Twitter, Maksymilian Paczyński was among the so-called Grand Winners at Impact Creators Intel. The student prepared the FATIK (Fatigue Detection Model to Prevent Accidents) project, an AI algorithm that is to prevent drivers from falling asleep while driving. The system „observes” the driver’s eye, and when it remains closed for too long – it triggers an alarm. Congratulations.

SpidersWeb reports the end of the first NFT auction in Poland, during which the painting by Paweł Kowalewski „Why There Is Something Than Nothing” was sold for PLN 460,000. The work from 1983 was changed and „revived” thanks to the technique in 2021. The original, made for canvas with oil paints, it was damaged in 1997 during the flood of the century.

Android.com.pl provides information about the TheCompass application, which is being developed thanks to Associated Apps. It is a virtual assistant that allows blind or visually impaired people to move around closed objects. Before use, it is necessary to prepare the building, among others by placing special tags in it.

They did not fit:

InPost enters eBay UK service

An article about Stefan Kudelski – an inventor with Polish roots

Dangerous SMS messages about new messages and parcels

CD Project catches talents: „Girls in the game”

Comment: Although the Chinese proverb says: may you live in interesting times, I value the times in which I live. I really appreciate the technology that helps. What it feels like to be blind can be experienced in WOMAI, on the side of darkness, an exhibition where the blind are guided. I liked the Seeing AI application a long time ago, and the Polish project has its raison d’être, although I am not convinced of the system, because I am afraid that it will end up with (unfortunately) a few facilities in large cities. Nevertheless, that is why it is worth supporting young people, as the example of a student from Iłża proves. We have good AI experts and that is to be enjoyed as well as the artists. Unfortunately, I did not have time to delve into the history of the work or Paweł Kowalewski himself, I know little about the prices of works, but I know that the NFT is gaining in value incredibly. But is it a good investment for the future? History knows cases such as the bursting of a speculative bubble (e.g. with tulip bulbs) – the question is how long it will continue to blow. Observing the prices of computers, it seems that it is not pointless to invest in e.g. laptops, because when I bought a computer for my son a few months ago, I was surprised to discover that instead of buying it, it even went up by 1/5 of the price …

2 thoughts on “Poniedziałek z UltraSamoukiem – z Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.