Środa z UltraSamoukiem – Wtopy i wpadki

Uwaga! Notka dostępna jako film na moim Facebooku!

USekurak informuje, o postępie w sprawie włamania do Ubiquiti Network. W sprawie został zatrzymany Nickolas Sharp, 36-letni były pracownik firmy. Postawiono mu zarzuty włamania, przejęcia danych a następnie żądania okupu w wysokości 50 BTC (ok. 2 mln dolarów). Sharp brał udział w badaniu incydentu, którego był sprawcą. Grozi mu kara 37 lat więzienia.

PCFormat donosi, że irlandzki oddział koncernu Alphabet (Google Ireland Limited) zgodził się zapłacić zaległe podatki  w wysokości 622 mln euro podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2020, w tym 218 mln euro zaległości za poprzednie lata z odsetkami. Chodzi o nadużycie zwane „podwójną irlandzko-holenderską kanapką”. Firma zarobiła w ostatnich latach odpowiednio: 2,85 mld euro w 2020 r., w porównaniu z 1,94 mld euro w 2019 r. Obroty wzrosły o 2,7 mld euro do 48,4 mld euro. Irlandia była do niedawna popularną europejską siedzibą wielu światowych korporacji z powodu niskich podatków.

Serwis Instalki.pl podaje, że 36-letni Jose „Chenel” Teran oraz 38-letni Webster „Yenddi” Batista otrzymali od YouTube 20 milionów dolarów za prawa autorskie do około 50 000 piosenek w języku hiszpańskim.  Mężczyźni twierdzili, że ich firma MediaMuv Inc.(jak widać, strona nie istnieje) kontroluje prawa do dużego katalogu muzyki, posługując się m.in. sfałszowanymi oświadczeniami twórców. Postawiono im 30 zarzutów w tym: spisku, oszustw, prania pieniędzy i kradzieży tożsamości. YouTube sprawy nie skomentowało.

Nie zmieściły się:

Routery popularnych marek posiadają setki luk w zabezpieczeniach (Komputer Świat)

Blokujesz reklamy, to Cię odetną. Proste (Telepolis)

Microsoft przyznaje: nasz instalator psuje programy (PCFormat)

Stało się coś dziwnego. Google zaczął polecać pirackie serwisy z serialami i filmami

SpidersWeb)

 

Komentarz:

Wydaje się, że w czasach, gdy wszystko jest (wydaje się) czyste – w sensie: sprawdzalne – przekręty stają się niemożliwe, a jednak. Przez fakt, że (wydaje się nam) wszystko mamy pod kontrolą specjalnych, skomplikowanych systemów, straciliśmy niestety czujność. To właśnie stanęło u źródeł przekrętu „na YouTube”, za wtopę zaś uznaję, że wszystko to było tak grubymi nićmi szyte, że – naprawdę – niesamowite jest, że to wszystko zadziałało. Wielkie organizacje dbają (wydaje się) o opinię i swoje bezpieczeństwo, tym niemniej minusem ich jest fakt, że w wielkich strukturach wiele jest w stanie się zgubić, zawieruszyć, zniknąć. W ogólnie panującym chaosie Nick S. jest w stanie zalogować się swoimi loginem i hasłem, udając że zostały skradzione, a firmie (w końcu zajmującej się bezpieczeństwem) nie przyjdzie do głowy, że kret jest wewnątrz. To samo z podatkami, gdyby nie możliwość zamieszania, że międzynarodowa firma może się rozliczyć (zgodnie z tą dziwnie pojętą wolnością, z którą mamy do czynienia codziennie) gdzie sobie życzy, to nie kombinowałaby, zatrudniając armię księgowych, których jedynym zadaniem jest właśnie robienie zamieszania.

I tak to się kręci. W ogólnym zamieszaniu.

_______________________

English version:

Note: this note is available on my Facebook!

Sekurak informs about the progress on breaking into the Ubiquiti Network. Nickolas Sharp, a 36-year-old former employee of the company, was arrested in the case. He was charged with hacking, intercepting data and then demanding a ransom of 50 BTC (around $ 2 million). Sharp was involved in the investigation of the incident he committed. He is facing a sentence of 37 years in prison.

PCFormat reports that the Irish branch of Alphabet (Google Ireland Limited) has agreed to pay back taxes of EUR 622 million in corporate income tax for 2020, including EUR 218 million in arrears for previous years with interest. It is an abuse known as a „double Irish-Dutch sandwich”. The company earned in recent years respectively: EUR 2.85 billion in 2020, compared to EUR 1.94 billion in 2019. Turnover increased by EUR 2.7 billion to EUR 48.4 billion. Until recently, Ireland was a popular European headquarters for many global corporations due to low taxes.

Instalki.pl website reports that 36-year-old Jose „Chenel” Teran and 38-year-old Webster „Yenddi” Batista received $ 20 million from YouTube for the copyright to about 50,000 songs in Spanish. The men claimed that their company MediaMuv Inc. (as you can see, the site does not exist) controls the rights to a large catalog of music, using, inter alia, falsified statements by the developers. They were charged with 30 counts including: conspiracy, fraud, money laundering, and identity theft. YouTube did not comment on the matter.

They did not fit:

Popular brands routers have hundreds of security vulnerabilities (Komputer Świat)

You block the ads, they’ll cut you off. Simple (Telepolis)

Microsoft admits: our installer breaks programs (PCFormat)

Something strange happened. Google started recommending pirated TV series and movie sites

SpidersWeb)

 

Comment:

It seems that at a time when everything is (seems) clean – in the sense of: verifiable – scams become impossible, yet. Due to the fact that (it seems to us) we have everything under the control of special, complicated systems, we have unfortunately lost our vigilance. This is what was at the root of the „YouTube” scam, and I find it a nuisance that it was all sewn with such thick threads that – really – it’s amazing that it all worked. Big organizations (it seems) care about their opinion and their safety, but their downside is the fact that in large structures many people can get lost, get lost, disappear. In the general chaos, Nick S. is able to log in with his login and password, pretending that they were stolen, and the company (after all, dealing with security) does not think that the mole is inside. The same with taxes, were it not for the confusion that a multinational company can settle accounts (in line with the oddly understood freedom that we deal with every day) where it wishes, it would not have been messing about hiring an army of accountants whose only job is to make a fuss. .

And that’s how it goes. In general confusion.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.