Czwartek z UltraSamoukiem – VR/AR

Uwaga! Notkę można obejrzeć jako materiał filmowy na mojej stronie Facebook!

Serwis Instalki.pl informuje, że Epic Games potwierdziło użycie silnika Unreal Engine 5 w Rozdziale 3 gry Fortnite (Odwrócenie). W związku z tą zmianą dodano wiele efektów oraz zjawisk, np tornada. Całość pokazuje specjalny film na YouTube. Sam silnik zostanie zaprezentowany podczas gali The Game Awards, na demo The Matrix Awakens, które jest już dostępne dla posiadaczy konsol PlayStation 5 i Xbox One S/X.

PCFormat donosi, że na Uniwersytecie Stanforda rozpoczęły się zajęcia odbywające się w VR. Profesor komunikacji Jeremy Bailenson, założyciel Virtual Human Interaction Lab opracował i dostarczył kurs pt. Virtual People. Zajęcia odbywały się przy pomocy programu Engage.

KomputerŚwiat podaje, że firma Engineered Arts, pokazała humanoidalnego robota Ameca. Podobnie jak przy wcześniejszym Mesmer, firma skupiła się na mimice twarzy, którą Ameca naśladuje wyjątkowo dokładnie, oczywiście do obejrzenia na wszystkomającym Youtube.

A dodatkowo: dziś jest Dzień Bota.

Nie zmieściły się:

Blender 3.0 już jest – twórz szybciej i wygodniej (Benchmark)

Metaverse lukratywną branżą. Jej wycena może wynieść nawet bilion dolarów (WhatsNext)

Technologia rozszerzonej rzeczywistości (AR). Pozwoli żołnierzom „zobaczyć”  skażenia (Gadżetomania)

Starsi Koreańczycy będą musieli przejść test w VR, żeby nie stracić prawa jazdy (KomputerŚwiat)

Komentarz:

„Skąd wiemy, co jest prawdziwe?” – pyta w klipie Keanu Reeves i jest to wieloznaczne pytanie, dla wszystkich fanów Matrixa, jakim jestem również ja. Nie tylko, choć przede wszystkim dlatego, że w Matrix pada to samo pytanie. Co więcej – wtedy dotyczy pewnej symulacji „gry w życie”, dziś gry w prawdziwym życiu. Doświadczyliśmy zajęć zdalnych w szkole, lecz nauka w VR i, co ważniejsze – o VR i jej wpływie na psychikę – to już nowa jakość. Nową jakośćią jest też na pewno, że jest związany z psychologią (wg CV) niż z technologią. Do tej pory kursy, z którymi się stykałem, jak ten na Uniwerstytecie Michigan, prowadzony przez Michaela Nebelinga byli raczej związani z techniką (sam Nebeling jest doktorem informatyki, choć tu akurat wolę computer science). Czytałem wiele zachwytów nad fotograficznymi szczegółami – i rzeczywiście, spojrzawszy na trailer – jest to niesamowite, a możliwe właśnie dzięki nowemu silnikowi UE5. Ten dedykowany jest deweloperom, daje możliwość zautomatyzowania pracy i jej dużego przyspieszenia. Swoją drogą, ciekawe byłoby zbadanie, czemu zwolnił jego główny konkurent Unity (który już od jakiegoś czasu pozostaje nieco w tyle, a może po prostu mniej agresywnie się rozwija) – choć jednak w VR chyba Unity jest nieco popularniejsze. Prawdopodobnie dlatego, że Unity jest bezpłatne od początku a również oferuje mnóstwo darmowych kursów. Z drugiej strony, Unreal również udostępnia wiele zasobów – skądinąd istnieją uderzające podobieństwa pomiędzy obydwoma stronami, sami oceńcie. Dodatkowo UE ma Epic Games, a dla każdego gracza Fortnite ten silnik jest czymś rozpoznawalnym, wręcz integralnym. Branża gier będzie na pewno rosnąć, szczególnie że wyszedł nowy Blender (w niezmieszczonych). A gdzie w tym wszystkim stary, dobry Unreal?

Co w tym zestawieniu robią roboty? Otóż wytwory Engineered Arts są łączone z tzw. Doliną niesamowitości, chodzi o reakcję nieprzyjemnym odczuciem, a nawet odrazą na widok np. robota przypominającego człowieka. Dziełom tym nie da się odmówić realizmu i choć wiele im brakuje do człowieka (nie chodzą np. i firma nie jest tym zainteresowana), to efekt – nie da się ukryć jest… własnie jak opisany wyżej. A jednak z chorą fascynacją oglądamy te roboty, jak wcześniej ludzie oglądali  gabinety osobliwości a potem osoby z różnymi dolegliwościami – odbiegające od dziwacznie pojętej normy, jak np hirsutyzm. Czy to jest taki cyrk przyszłości? Oglądany w VR, nie wychodząc z domu? Tylko pomyślawszy o tym – mam dreszcze.

 

English version:

Attention! The note can be viewed as a video footage on my Facebook page! Instalki.pl informs that Epic Games has confirmed the use of Unreal Engine 5 in Chapter 3 of Fortnite (Flipped). Due to this change, many effects and phenomena have been added, such as tornadoes. The whole thing is shown in a special video on YouTube. The engine itself will be presented at The Game Awards, on The Matrix Awakens demo, which is now available to owners of PlayStation 5 and Xbox One S / X consoles.

PCFormat reports that VR classes have started at Stanford University. Communication professor Jeremy Bailenson, founder of the Virtual Human Interaction Lab developed and delivered the course entitled Virtual People. Classes were conducted using the Engage program.

KomputerŚwiat reports that Engineered Arts has shown a humanoid robot called Amec. As with the previous Mesmer, the company focused on facial expressions, which Ameca imitates extremely closely, of course to watch on all YouTube. Plus: today is Bot Day.

Additionally:

Blender 3.0 is here – create faster and more conveniently (KomputerWorld)

Metaverse is a lucrative industry. It can be valued at up to a trillion dollars (WhatsNext)

Augmented Reality Technology (AR). Allows soldiers to „see” the contamination (Gadzetomania)

Older Koreans will have to pass a VR test in order not to lose their driving license (KomputerWorld)

Comment:

„How do we know what’s real?” – asks Keanu Reeves in the video, and this is an ambiguous question for all fans of the Matrix like me. Not only that, but mostly because the Matrix asks the same question. What’s more – then it concerns a certain simulation of a „game of life”, today a game in real life. We experienced remote classes at school, but learning in VR and, more importantly – about VR and its impact on the psyche – is a new quality. The new quality is certainly related to psychology (according to CV) rather than technology. Until now, the courses I have dealt with, such as the one at the University of Michigan, led by Michael Nebeling, have been rather related to technology (Nebeling himself has a PhD in computer science, although I prefer computer science here). I’ve read a lot of admiration for the photographic details – and indeed, looking at the trailer – it’s amazing, and it’s possible thanks to the new UE5 engine. This one is dedicated to developers, it gives the possibility of automating work and its great acceleration. By the way, it would be interesting to investigate why its main competitor Unity (which has been lagging a bit behind for some time, or maybe just developing less aggressively) – although in VR probably Unity is a bit more popular. Probably because Unity is free from the start and also offers tons of free courses. On the other hand, Unreal also has a lot of resources available – otherwise there are striking similarities between the two sides, judge for yourself. In addition, the EU has Epic Games, and for every Fortnite player this engine is something recognizable, even integral. The gaming industry is set to grow, especially with the new Blender (Addditional). Where’s good old Unreal in all of this?

What do robots do in this list? Well, the products of Engineered Arts are combined with the so-called In the valley of weirdness, it is about reacting with an unpleasant feeling, and even disgust at the sight of, for example, a robot resembling a human. These works cannot be denied realism and although they are far from being human (they do not walk, for example, and the company is not interested in it), the effect cannot be hidden … just like described above. And yet, with a sick fascination, we watch these robots, as before people saw cabinets of curiosities and then people with various ailments – deviating from the bizarrely understood norm, such as hirsutism. Is this the circus of the future? Watched in VR without leaving your home? Just after thinking about it – I get chills.

One thought on “Czwartek z UltraSamoukiem – VR/AR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.