Piątek z UltraSamoukiem – ciekawostki

Uwaga: Notka dostępna jako film na mojej stronie Facebook!

WhatsNext podaje, że Tesla pozwala na granie podczas jazdy jej samochodami. Można zagrać w następujące tytuły: Pasjans, Sky Force Reloaded oraz The Battle of Polytopia: Moonrise Reloaded. Choć możliwość gry jest zarezerwowana dla pasażerów New York Times wskazuje klip na Youtube w którym kierowca pokazuje jak obejść system oraz drugi, pokazujący, iż można grać podczas jazdy (ok. 3.15 filmu) i to nawet w wyłączonym autopilotem. Firma nie skomentowała materiałów.

Android.com.pl donosi, że projekt Apple Car stracił trzech kluczowych inżynierów:  Erica Rogersa, Alexa Clarabuta oraz Stephena Spiteri. Wszyscy odeszli do firm zajmujących się powietrznymi taksówkami. Projekt ma być skończony (według zapowiedzi 9to5Mac powołującego się na Bloomberga) do roku 2025.

DailyWeb informuje, że Microsoft Teams powoduje na telefonach Google Pixel 3 problemy z połączeniami na numery alarmowe. Sprawa została poruszona na forum Reddit, do sprawy odniosło się również Google. Na razie zaleca się użytkownikom tego modelu pozostawać zalogowanym do aplikacji MS Teams. Łatka zostanie wypuszczona 04.01.2021.

Dodatkowo:

Ross Ulbricht wystawia własne dzieła na aukcji NFT (PCFormat)

Uruchomili elektrownię węglową żeby kopać Bitcoiny. W 3 miesiące ukopali za ~160 000 000 zł – Sekurak

Kałasznikow – producent AK-47 szykuje małe auta elektryczne – KomputerŚwiat

Komentarz: muszę przyznać, że wiadomość pierwsza mnie zatrwożyła, Za szczyt rozleniwienia kierowcy uważam automatyczną skrzynię biegów, a (choć lubię) wszelkie tempomaty, autopiloty i asystentów pasa ruchu – nie życzę sobie używać. A granie podczas jazdy? Nie napisałem nawet SMS, jeśli już to kazałem to robić Asystentowi Google. Oczywiście – każdy ma prawo do własnego zdania i miłośnicy zapewne zarzuciliby mi teraz argument: kierowcy nie można wierzyć, bo może być zmęczony. Prawda, lecz skoro jest zmęczony po co siada za kółkiem? Osobiście nie znam powodu, który każe mi się lub kogoś zabić, a za takie zachowanie uznaję prowadzenie przy zmęczeniu, szczególnie dużym. Robię przerwy podczas jazdy, dostosowuję prędkość do warunków i nie wstydzę się swojego zachowania, a wszystkich, którzy polegają tylko na ABS, LDW (system utrzymania pasa ruchu), Frontside Assist, Pedestrian Detection itp systemach polecam eksperyment – w najlepszych butach zimowych (bez raków) spróbujcie przebiec szybko po lodowisku tor z kilkoma skrętami.

Co do projektu Apple – śledzę go z zainteresowaniem, nawet jakiś czas temu . Znów – mam mieszane uczucia odnośnie takich aut i myślę, że kierowcy raczej z maszynami się nie dogadają. Maszyny będą jeździć dokładnie wg zasad ruchu drogowego, a ręka w górę kto nigdy nie przekroczył prędkości dozwolonej. Biorąc pod uwagę poziom agresji na drogach… może być ciężko i niestety, mam wrażenie że autonomiczne samochody mają sens tylko w przypadku gdy… zastąpią żywych kierowców. A piesi – z drugiej strony – podniosą głowę znad ekranów smartfonów.

English version (please use the links above):

Note: Available as a movie on my Facebook page!

WhatsNext reports that Tesla allows games while driving its cars. You can play the following titles: Solitaire, Sky Force Reloaded and The Battle of Polytopia: Moonrise Reloaded. Although the possibility of the game is reserved for passengers, the New York Times indicates a video on Youtube in which the driver shows how to bypass the system and another one showing that you can play while driving (around 3.15 of the film), even with the autopilot turned off. The company did not comment on the materials.

Android.com.pl reports that the Apple Car project has lost three key engineers: Eric Rogers, Alex Clarabut and Stephen Spiteri. They all went to air taxi companies. The project is to be completed (according to the announcement by 9to5Mac referring to Bloomberg) by 2025.

DailyWeb reports that Microsoft Teams is causing problems with calls to emergency numbers on Google Pixel 3 phones. The matter was raised on the Reddit forum, and Google also referred to the matter. For now, it is recommended that users of this model remain logged in to MS Teams. The patch will be released on 01/04/2021.

Additionally:

Ross Ulbricht puts his own works up for auction at NFT (PCFormat)

They launched a coal power plant to mine Bitcoin. In 3 months they dug for ~ PLN 160,000,000 – Sekurak

Kalashnikov – the manufacturer of the AK-47 is preparing small electric cars – KomputerŚwiat

Apple AirTag – locators serve as a work tool for creative car thieves – PurePC

Comment: I must admit that the first news frightened me, I consider the automatic transmission to be the pinnacle of driver laziness, and (although I like) all cruise control, autopilots and lane assistants – I do not want to use it. And playing while driving? I didn’t even write an SMS if I already had the Google Assistant do it. Of course – everyone has the right to their own opinion and fans would probably accuse me of the argument: the driver cannot be trusted, because he may be tired. True, but if he is tired why does he sit behind the wheel? Personally, I do not know the reason that makes me or someone kill myself, and I consider driving fatigue, especially fatigue, to be such behavior. I take breaks while driving, adjust the speed to the conditions and I am not ashamed of my behavior, and for all those who rely only on ABS, LDW (Lane Keeping System), Frontside Assist, Pedestrian Detection etc. systems, I recommend experimenting – in the best winter boots (no crampons) ) try to run quickly on the ice rink a track with a few turns.

As for the Apple project – I follow it with interest, even some time ago I even informed about the employment of Kevin Lynch for the project. Again – I have mixed feelings about such cars and I think that drivers will not get along with the machines. Machines will drive exactly according to the rules of the road, and hands up, who has never exceeded the speed limit. Considering the level of aggression on the roads … it can be tough and unfortunately, I have the impression that autonomous cars only make sense if … they replace live drivers. And pedestrians – on the other hand – will look up of their smartphone screens.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.