Sobota z UltraSamoukiem – Na weekend

Uwaga: Notka dostępna jako film na mojej stronie Facebook!

Android.com.pl donosi, że japońska firma Bauhutte zaprojektowała drugą wersję „kostiumu” dla graczy Damegi 4G. Ten, będą (jak widać) czymś w rodzaju kocyka, który można się opatulić tak że wystają tylko oczy, oferuje Drop Seat System 6.0, który jest po prostu… klapą z tyłu, którą odsuwa się w celu wypróżnienia. Dodam, że firma ma w swojej ofercie również specjalne łóżka gamingowe.

Krótko: To łóżko jest chyba bardziej przestrzenią do… marnego życia. Jako następny krok proponuję przygotowanie specjalnego krzesła pod Damegi 4G. Po co właściwie oddawać się tak niegamingowej czynności, jak latanie do toalety, skoro można grać i …. nie wstając od komputera? Z drugiej strony – w Japonii takiej wielkości mieszkanie można kupić pewnie… Żeby nie być zupełnie złośliwym…

Telepolis informuje, że został rozstrzygnięty Konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku.  Zwyciężyło słowo „Śpiulkolot„, następne miejsce zajęła „Naura„, „podium” zamyka „Twoja stara„. Wg Bankier.pl na zwycięskie słowo głosowało 9656 osób.

Krótko: „Boomer” oznacza człowieka reprezentującego tzw. baby boom. Nie zaliczam się, tym niemniej słowo śpiulkolot budzi we mnie sympatię, nawet przy tym artykule czy tym tutaj.  Czy młodzież go używa? To nie jest plebiscyt na najczęściej używane słowo (choć myślę, częstotliwość się podniesie) tylko Słowo Roku. A w PWN badacze opierają się na danych z głosowania. Które dotyczy nie tylko młodzieży. A prof. Wileczek, spodziewam się, wie wiele o przyzwyczajeniach młodzieży, choć wypowiada się dla Bankier.pl w sprawie plebiscytu.

Instalki.pl podają, że w Epic Games  Store można  kupić więcej, niż jedną grę na raz. Firma wprowadziła koszyk oraz opcję „Dodaj do listy życzeń”.

Krótko: A ja się zastanawiam, czemu mój Starszy Syn gra tylko w Fortnite… Po prostu nie mógł zamówić więcej gier…:)

Komentarz Syna: Już pół roku temu było.

Sprawdziłem. Epic Games podało tę informację dwa dni temu:)

______________________________

English version (please use links above)

Note: Note available as a movie on my Facebook page!

Android.com.pl reports that the Japanese company Bauhutte designed the second version of the „costume” for Damegi 4G players. This one will (as you can see) something like a blanket that can be wrapped around so that only the eyes stick out, offering the Drop Seat System 6.0, which is just … a flap on the back that moves aside to defecate. I would like to add that the company also offers special gaming beds.

Briefly: This bed is perhaps more of a space for … a miserable life. As the next step, I propose to prepare a special chair for Damegi 4G. Why indulge in such a non-gaming activity, such as flying to the toilet, when you can play and … without leaving the computer? On the other hand – in Japan you can probably buy an apartment of this size … so as not to be completely malicious …

Telepolis informs that the Youth Word of the Year Competition has been adjudicated. The word „Śpiulkolot” won, the next place was taken by „Naura”, „Your old woman” closes the podium. According to Bankier.pl, 9,656 people voted for the winning word.

Briefly: „Boomer” means a man representing the so-called baby boom. I don’t count, but I like the word sleeper, even for this article or this one. Do young people use it? This is not a poll for the most frequently used word (though I think the frequency will increase), but the Word of the Year. And at PWN, researchers rely on voting data. Which affects not only young people. And prof. I expect, Wileczek knows a lot about the habits of young people, although she does speak for Bankier.pl on the plebiscite.

Instalki.pl report that you can buy more than one game at the Epic Games Store at a time. The company has introduced a shopping cart and an „Add to Wishlist” option.

Briefly: And I wonder why my Elder Son only plays Fortnite … He just couldn’t order more games … 🙂

Son’s Comment: It was already six months ago.

I checked. Epic Games released this information two days ago 🙂

One thought on “Sobota z UltraSamoukiem – Na weekend

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.