Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Uwaga! Notka dostępna jako film na mojej stronie Facebook!

Android.com.pl informuje, że TCL pokazało prototyp składanego smartfona, który posiada również możliwość rozwinięcia ekranu. Telefon po złożeniu ma przekątną 6,87 cala, po rozłożeniu 8, 55, a po rozsunięciu 10. Działanie sprzętu można zobaczyć na kanale Youtube Fold Universe.

WhatsNext podaje, że firma Einride opracowała system zdalnego prowadzenia ciężarówki (własnej produkcji) Pod. Ciężarówka jest w pełni elektryczna, a że kierowca nie znajduje się w kabinie, została ona zmniejszona do minimum. Firma wystartowała w Stanach Zjednoczonych, o czym opowiada CEO, Robert Falck w specjalnym materiale filmowym. Firma chce otworzyć 2000 miejsc pracy na tym rynku.

Chip donosi, że firma Pixum Vision przedstawiła Prima System – wszczepialne oko, które może pomóc osobom cierpiącym na zwyrodnienia plamki żółtej jak również dotkniętym ślepotą. Firma otrzymała nagrodę HealthTech Award 2020 w kategorii Best Product/Deal.

Dodatkowo:

Samsung patentuje zwijany smartwatch z aparatem (Telepolis)

Komputery kwantowe nie do wszystkich zastosowań. Oto dowód (Chip)

Zarabianie na grach – NFT, Blockchain, Krypto. To tylko zawód gracza (DailyWeb)

Komentarz: Ostatnio, w ramach przygotowań gwiazdkowych, zastanawiałem się, co chciałbym dostać. I – jestem zmuszony przyznać – nie wiem. Zwykle pragnąłem elektroniki, lecz teraz, gdy zaglądam do szaf, szuflad i różnych innych dziwnych miejsc, znajduję w nich wszystko, czego mógłbym potrzebować. Długi czas szukałem na przykład myszki i ostatnio odkryłem kilka nieudanych prób w kącie szafy. Liczby mikrofonów, które posiadam chyba powinienem się wstydzić lub zacząć wyposażać studio. Podobnie ze słuchawkami. Dlatego tak bardzo spodobały mi się dwie pierwsze propozycje dziś – wychodzą przed szereg i są tym, czego ostatnio szukam w elektronice – łączeniem kilku sprzętów w jednym. Dlatego teraz kupiłem sobie Air Pods Pro, bo potrzebuję mikrofonu do nagrywania materiałów na YouTube oraz słuchawek do odsłuchania tego, co nagrałem – nagrywam na iPhone, montuję na Macu, a wszystko przełącza się samo. Dlatego tak doceniam pomysł TCL, który nawet jeśli nie wyjdzie, jest prekursorem i to działającym. Znajduję to tak samo jak przełom z Samsungiem Galaxy Fold i telewizorem HiSense (o którym zresztą pisałem). Doceniam też swoiste poczucie humoru (i marzeniem wewnętrznego dziecka), jakie stało zapewne za wynalezieniem zdalnie prowadzonej ciężarówki, która jest również spełnieniem marzeń większości małych chłopców. Czy powstaną równieżtakie samochody osobowe? Nawet widzę w tym pewien interes: człowiek jedzie na imprezę, a jako że już montuje się alkomaty w samochodach – auto wysyła do centrum powiadomienie, a zdalny operator przejmuje stery i prowadzi samochód do miejsca docelowego. Wygląda jak pomysł, dopiszę do listy.

Na wzrok – dzięki Bogu – nie narzekam tym niemniej, te problemy są mi jakoś… bliskie. Jak zapewne zauważyliście, jest to kolejny materiał o oczach i problemach z nimi. Tutaj na początku byłem zachwycony, jednak po chwili przyszła refleksja. I obawiam się, że następnym krokiem może być, niestety, ostrzenie wzroku, termowizja, widzenie w ciemności… A stąd już niewielka odległość do ostrzenia nerwów. Co jest dla mnie przerażające niezmiennie od prawie 30 lat.

_____________________________

English version:

Android.com.pl informs that TCL has shown a prototype of a folded smartphone, which also has the ability to expand the screen. After folding, the phone has a diagonal of 6.87 inches, after unfolding – 8, 55, and after unfolding – 10. The operation of the equipment can be seen on the Youtube Fold Universe channel.
WhatsNext reports that Einride has developed the Pod. The truck is fully electric and, since the driver is not in the cab, this has been kept to a minimum. The company took off in the United States, as CEO Robert Falck tells in a special footage. The company wants to open 2,000 jobs in this market.
Chip reports that Pixum Vision has introduced the Prima System – an implantable eye that can help people suffering from macular degeneration as well as those suffering from blindness. The company received the HealthTech Award 2020 in the Best Product / Deal category.
Additionally:
Samsung patents a foldable camera smartwatch (Telepolis)
Quantum computers are not suitable for all applications. Here is the proof (Chip)
Earning money on games – NFT, Blockchain, Krypto. It’s just a gamer’s profession (DailyWeb)
Comment: Recently, as part of my Christmas preparations, I was wondering what I would like to get. And – I have to admit – I don’t know. Usually I wanted electronics, but now, when I look into wardrobes, drawers and various other weird places, I find everything I might need in them. I have been looking for a mouse for a long time, for example, and recently I have discovered several unsuccessful attempts in a corner of a wardrobe. I think I should be ashamed of the number of microphones I have or start equipping my studio. Similarly with headphones. That is why I liked the first two proposals so much today – they come out in line and are what I am looking for recently in electronics – combining several devices in one. That’s why I bought Air Pods Pro now, because I need a microphone to record materials on YouTube and headphones to listen to what I recorded – I record on the iPhone, edit on the Mac, and everything switches by itself. That is why I appreciate the idea of ​​TCL so much, which, even if it does not come out, is a precursor and it works. I find it in the same way as a breakthrough with the Samsung Galaxy Fold and the HiSense TV (which I wrote about). I also appreciate the peculiar sense of humor (and the dream of an inner child) that was probably behind the invention of the remote-driven truck, which is also a dream come true for most little boys. Will there also be such passenger cars? I even see a certain interest in it: a man is going to a party, and since breathalyzers are already installed in cars – the car sends a notification to the center, and the remote operator takes the control and drives the car to its destination. It looks like an idea, I’ll add it to the list. I do not complain about eyesight – thank God – however, these problems are somehow … close to me. As you may have noticed, this is another material about eyes and problems with them. Here at the beginning I was delighted, but after a while my reflection came. And I am afraid that the next step may be, unfortunately, sharpening the eyesight, thermovision, seeing in the dark … And hence the short distance to sharpening the nerves. Which has been scary to me for almost 30 years.

3 thoughts on “Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.