Piątek z UltraSamoukiem

Uwaga! Notka dostępna jako film na mojej stronie Facebook!

Telepolis informuje, że w Minecraft powstał w pełni funkcjonalny procesor. Autorem projektu jest gracz o pseudonimie sammyuri. Procesor Chungus 2 (Computational Humongous Unconventional Number and Graphic Unit) jest symulacją 8-bitowej jednostki o taktowaniu 1Hz i posiada 256 b RAM. Powstał również kontroler po którym gracz skacze oraz gry, m.in. Arkanoid, Kółko i krzyżyk (5) Tetris i Wąż. Jak pokazuje film w tle, można na nim również uruchomić skrypt generujący zbiór Mandelbrota (20 iteracji).

Benchmark donosi, że Keanu Reeves (aktor „wcielił się” w postać Johnny’ego Silverhanda) nie grał w Cyberpunk 2077, choć CD Projekt twierdził że jest inaczej. W wywiadzie dla The Verge (film na Youtube tutaj), udzielonym wraz z Carrie Ann Moss (Trinity, partnerka Neo w Matrix) aktor wypowiada się na temat gier (że nie gra), metaverse, kryptowalut oraz filmie Matrix Resurrections i grze Matrix Awakens. Nie padło pytanie, czy będzie grać w nową produkcję ze swoim udziałem.

Instalki.pl podają informację o graczu, który przygotował kierownicę do gier z obrotowego stołka i myszki. Konstrukcja działa, (tu wykorzystana przy Euro Truck Simulator). Temat kierownic własnej produkcji jest dość popularny na YouTube.

Dodatkowo:

Poznaliśmy zwycięzców The Games Awards 2021. Cyberpunk 2077 nie jest jednym z nich (Instalki.pl)

Gry wyścigowe naszego dzieciństwa (Android.com.pl)

Czy da się opowiedzieć historię konsoli Xbox w sześcioodcinkowym dokumencie? (Benchmark)

Minecraft świętuje bilion wyświetleń na YouTube (CentrumXP)

Tech Awards 2021 – znamy zwycięzców we wszystkich kategoriach (KomputerŚwiat)

Komentarz:

W kwestii gier komputerowych jestem jak Keanu Reeves – nie praktykuję. Gram co najwyżej w jakieś przerywniki, które nie wymagają wiele myślenia i zaangażowania, choć muszę się przyznać, że przeszedłem już 3500 poziomów w „Toon Blast Saga”,  aczkolwiek uprawiam tę dyscyplinę od prawie 5 lat. Gry dla mnie to planszówki i tę rozrywkę cenię, choć jest to trudne, jako że wymaga czasu i zebrania grupy znajomych w jednym miejscu. Owszem, próbowałem Terraformacji Marsa na komputerze, tym niemniej – choć eliminuje to największą trudność (mogę grać z całym światem) – nie o to chodzi. Jestem starego pokolenia, lubię żywą interakcję i nie sprawia mi przyjemności sama wygrana a dopiero uścisk dłoni przegranego. Dzisiejsze gry jednak to już nie Sanitarium (moja ostatnia „poważna” gra) i nie chodzi tylko o realizm jak w Matrix Awakens, a o możliwości. Zachwycił mnie człowiek, który przygotował działający procesor w Minecraft, a głowę w szacunku pochyliłem zobaczywszy jego film. Widać, że ma wiedzę, zna się na architekturze procesorów, lecz tak dla mnie wciąż najważniejsza jest idea: gra w grze jak „Rękopisie znalezionym w Saragossie”. Rozumiem tę rozrywkę, co jednak mnie do niej zniechęca, to prowadzenie gracza i tłumaczenie mu, co mam zrobić. Radością z gry Sanitarium było właśnie dla mnie odkrywanie co mam zrobić. Dlatego cieszę się, że są wciąż ludzie, którzy robią kierownicę ze stołka zamiast iść na łatwiznę. Powtarzając się: lubię myśleć, że jest nadzieja.

_________________

English version:

Attention! Note available as a movie on my Facebook page!

Telepolis informs that a fully functional processor has been created in Minecraft. The author of the project is a player with the nickname sammyuri. The Chungus 2 processor (Computational Humongous Unconventional Number and Graphic Unit) is a simulation of an 8-bit unit with a 1Hz clock speed and 256 b of RAM. A controller was also created, on which the player jumps and games, incl. Arkanoid, Noughts and Crosses (5) Tetris and the Serpent. As the background video shows, you can also run a script generating a Mandelbrot set (20 iterations) on it.

Benchmark reports that Keanu Reeves (the actor „portrayed” Johnny Silverhand) did not play Cyberpunk 2077, although CD Projekt claimed otherwise. In an interview with The Verge (YouTube video here) with Carrie Ann Moss (Trinity, Neo’s partner in Matrix), the actor talks about games (he doesn’t play), metaverse, cryptocurrencies, Matrix Resurrections and Matrix Awakens. There was no question whether he would play a new production with his participation.

Instalki.pl provide information about the player who prepared the steering wheel for games from a rotating stool and a mouse. The construction works (here used in Euro Truck Simulator). The subject of self-produced steering wheels is quite popular on YouTube.

Additionally:

We know the winners of The Games Awards 2021. Cyberpunk 2077 is not one of them (Instalki.pl)

Racing games of our childhood (Android.com.pl)

Can you tell the story of the Xbox console in a six-episode documentary? (Benchmark)

Minecraft celebrates a trillion views on YouTube (CentrumXP)

Tech Awards 2021 – we know the winners in all categories (KomputerŚwiat)

Comment:

When it comes to computer games, I’m like Keanu Reeves – I don’t practice. I only play some cutscenes that do not require a lot of thought and commitment, although I must admit that I have already completed 3500 levels in „Toon Blast Saga”, although I have been practicing this discipline for almost 5 years. Games for me are board games and I appreciate this entertainment, although it is difficult as it takes time and gathering a group of friends in one place. Yes, I have tried Mars Terraformation on a computer, however – although it eliminates the greatest difficulty (I can play with the world) – that’s not the point. I am of the old generation, I like lively interaction and I do not enjoy winning, but only the loser’s handshake. Today’s games, however, are no longer Sanitarium (my last „serious” game) and it’s not just about realism like in Matrix Awakens, but about possibilities. I was delighted with the man who prepared a working processor in Minecraft, and I bowed my head in respect when I saw his movie. You can see that he has the knowledge, knows the architecture of processors, but for me the idea is still the most important: playing in the game like „The Saragossa Manuscript”. I can understand this entertainment, but what puts me off is guiding the player and explaining what to do. The joy of playing Sanitarium was for me discovering what to do. So I’m glad there are still people who make the steering wheel out of the stool instead of going the easy way. To repeat myself: I like to think there is hope.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.