Sobota z UltraSamoukiem – Na weekend

Uwaga! Notka dostępna jako film na mojej stronie Facebook!

Chip podaje, że firma Fusion Bra stworzyła nową technologię robienia biustonoszy. Po złożeniu zamówienia, klientka otrzymuje link do pobrania aplikacji (tylko na iOS). Za jej pomocą wykonuje skan 3D biustu i przesyła go do producenta, który na jego podstawie zaczyna produkować biustonosz. Zamiast fiszbin wykorzystywany jest system UnderFits, a całość jest przygotowywana (nie: drukowana) ze specjalnego materiału wykorzystującego w 75% zużyte butelki plastikowe.

Krótko: Nie znam się na biustonoszach, nie jestem również ich użytkownikiem. Co nieco znam się na zdejmowaniu, tym niemniej zawsze popieram rozwiązania przygotowane na miarę i spersonalizowane. Nawet patrząc na cenę (75 $) to nie jest specjalnie wysoka, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązującą promocję, cena spada do 60 $, a to już mniej więcej tyle, co trzeba dać w Tryumph.  Bez dopasowania. A czy to działa – to już panie muszą ocenić. Jeśli któraś spróbowała – zapraszam do podzielenia się opinią.

PCFormat informuje, że Behavioural Health Group (BHG) zajmująca się leczeniem uzależnienia od opioidów została zaatakowana przez hakerów. Ze względu na to wyłączono część infrastruktury informatycznej, co spowodowało zakłócenia w pracy ambulatoryjnej, np. brak możliwości wypisywania recept. BHG ma ponad 80 placówek w 17 stanach.

Krótko: Zastanawiałem się, na co liczyli hakerzy, atakując ośrodki leczenia uzależnień. Wtedy zorientowałem się, że wciąż myślę o takich ośrodkach przez pryzmat Polski. I ośrodków państwowych. Tymczasem pobyt w ośrodku uzależnień kosztuje. Tak czy inaczej – hakerzy pewnie lubią to i owo zakurzyć czy inne wciągnąć, może więc nie warto wroga sobie robić?

DobreProgramy.pl opisują historię użytkownika StickmanAdmin, który po złożeniu komputera w przeszklonej, świecącej obudowie, zdjął z niej bardzo nieostrożnie folię ochronną. W efekcie ładunek elektryczny przepalił diody led służące podświetleniu. Historię opisał na Reddit.

Krótko: A mama powiadała: jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz. Młody (zapewne) człowiek zapamięta, że aby działać cokolwiek z komputerami wystarczy „rozładować” swój ładunek elektryczny przez dotknięcie czegokolwiek metalowego. I każda iskierka, która przeskoczy mu na dłoń, będzie mu teraz przypominać o mikroładunkach, które powstają na naszej skórze na przykład przy chodzeniu.

 

English version:

Attention! Note available as a movie on my Facebook page!

Chip reports that Fusion Bra has created a new technology for making bras. After placing the order, the customer receives a link to download the application (only for iOS). With its help, he performs a 3D scan of the bust and sends it to the manufacturer, which starts the production of a bra based on it. Instead of underwires, the UnderFits system is used, and the whole is prepared (not: printed) from a special material using 75% used plastic bottles.

Briefly: I don’t know much about bras, and neither am I a bra user. I know a bit about taking off, but I always support tailor-made and personalized solutions. Even looking at the price ($ 75) it’s not that high, taking into account the current promotion, the price drops to $ 60, which is more or less what you have to give at Tryumph. No match. And whether it works – ladies have to judge. If you have tried any – feel free to share your opinion.

PCFormat reports that the Behavioral Health Group (BHG) dealing with the treatment of opioid addiction has been attacked by hackers. Due to this, part of the IT infrastructure was shut down, which resulted in disruptions in outpatient work, e.g. inability to write prescriptions. BHG has over 80 facilities in 17 states.

Briefly: I was wondering what the hackers were counting on when they attacked addiction treatment centers. It was then that I realized that I was still thinking about such centers through the prism of Poland. And state centers. Meanwhile, staying in an addiction center costs money. Anyway – hackers probably like to dusty or suck in other things, so maybe it’s not worth making an enemy?

DobreProgramy.pl describe the story of the StickmanAdmin user who, after assembling the computer in a glass, glowing housing, took off the protective foil very carelessly. As a result, the electric charge burned out the LEDs used for backlighting. He wrote the story on Reddit.

Briefly: And mum said: if you do not fall over, you will not learn. A young person (probably) will remember, that in order to work anything with computers, it is enough to „discharge” his electric charge by touching anything metal. And every spark that jumps onto his hand will now remind him of the micro-charges that arise on our skin, for example when walking.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.