Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Gadżetomania informuje o rozpoczęciu produkcji szyb Q Glass przez ML System. Linia produkcyjna została uruchomiona w fabryce w podrzeszowskim Zaczerniu 16.12.2021. Szkło przepuszcza światło słoneczne, zaś promieniowanie UV itp. przetwarza na energię elektryczną, co ilustruje film na oficjalnym kanale firmy.

Dziennik Internautów podaje, że poznaniacy lubią rozwiązania z dziedziny smart home. Firma Echo Investment przeprowadziła badanie na grupie 335 mieszkańców Poznania i okazuje się, iż ci doceniają funkcje takie jak: zdalne sterowanie przy pomocy smartfona oświetleniem, roletami, temperaturą, włączanie i wyłączanie urządzeń elektrycznych przy pomocy smartfona.

Antyweb donosi, że Samsung opatentował smartfon z podwójnie składanym (gdyż skłąda się i zwija) wyświetlaczem. Ekran, oprócz możliwości rozwinięcia ekranu w poziomie, pozwala również na przechylenie go. Nie ma żadnych informacji o tym, by firma rozpoczęła pracę nad tym urządzeniem. Podobny projekt, autorstwa TCL, pokazywałem tydzień temu.

Dodatkowo:

Inteligentna butelka Huaweia przypomni, by z niej pić (Telepolis)

Allegro rozwija wyszukiwanie obrazem — jak działa ta funkcja? (Android.com.pl)

Japończycy stworzyli skuteczną szczepionkę przeciw starzeniu się. Testy przeprowadzone na myszach wyglądają obiecująco (Chip)

Komentarz: O powstaniu fabryki KomputerŚwiat informował już 18.11., lecz na stronie Facebook firmy, to wydarzenie ma datę 16.12. Tę datę, skądinąd we wpisie również 18.11 podał dr Maciej Kawecki. Koniec końców – fabryka działa i jest świetna wiadomość, bo innowacyjność projektu jest na skalę światową. Cieszę się czytając takie wieści. Szukałem informacji kiedy będzie można kupić to rozwiązanie prywatnie, niestety, na razie dostępne są tylko testowe instalacje. Myślę, że jest na to rynek, bo Polacy lubią nowe technologie. Nawet moja Żona, uważająca mnie za gadżeciarza przyzwyczaiła się do zapalania świateł przez Alexę, a teraz używa smartfona dużo nowocześniejszego niż ja. Smartfona zresztą Samsunga, który zapowiedział już Samsunga Galaxy Z Roll, inspirowany przez rozwiązania takie jak Oppo X 2021 czy  telewizorów LG OLED R. Z drugiej strony, już w 2014 zapowiadano Circret Bracelet, która to do dziś nie ujrzała światła dziennego. Co wyjdzie z patentów Samsunga czy Apple, które pokazywałem wcześniej – zobaczymy.

English version:

Gadżetomania informs about the start of production of Q Glass panes by ML System. The production line was launched at the factory in Zaczernie near Rzeszów on 16/12/2021. Glass transmits sunlight, and converts UV radiation, etc. into electricity, which is illustrated by the video on the company’s official channel.

Dziennik Internautów reports that Poznań residents like smart home solutions. Echo Investment conducted a study on a group of 335 residents of Poznań and it turns out that they appreciate functions such as: remote control of lighting, blinds, temperature with a smartphone, switching on and off electrical devices using a smartphone.

Antyweb reports that Samsung has patented a smartphone with a double-fold (because it folds and rolls up) display. The screen, in addition to the possibility of expanding the screen horizontally, also allows you to tilt it. There is no information that the company has started working on this device. I showed a similar project by TCL a week ago.

Additionally:

Huaweia’s smart bottle will remind you to drink from it (Telepolis)

Allegro develops image search – how does this function work? (Android.com.pl)

The Japanese developed an effective anti-aging vaccine. Mouse tests look promising (Chip)

Comment: KomputerŚwiat announced the creation of the factory on November 18, but on the company’s Facebook page, this event is dated December 16. This date, otherwise also on November 18, was given by Dr. Maciej Kawecki. In the end – the factory works and there is great news, because the project is innovative on a global scale. I am glad to read such news. I was looking for information when it would be possible to buy this solution privately, unfortunately, only test installations are available for now. I think there is a market for it, because Poles like new technologies. Even my wife, who considers me a gadget, got used to Alexa turning on the lights, and now uses a smartphone much more modern than me. A Samsung smartphone, which has already been announced by Samsung Galaxy Z Roll, inspired by solutions such as Oppo X 2021 or LG OLED R TVs. On the other hand, Circret Bracelet was announced in 2014, which has not seen the light of day until today. What will come out of the Samsung or Apple patents that I showed earlier – we’ll see.

One thought on “Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.