Czwartek z UltraSamoukiem – AI

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

PC Format donosi, że naukowcy z MIT Media Lab we współpracy badaczami z uniwersytetów: Kalifornijskiego oraz Osaka przygotowali model AI zdolny do generowania hiperrealistycznych postaci.  Model służy do imitowania gestów, mimiki, głosu i ruchu np. znanych postaci. Naukowcy opracowali np. wersję cyfrową Jana Sebastiana Bacha, który „porozmawiał” na żywo z Yo Yo Ma – znanym wiolonczelistą podczas zajęć profesora Toda Machovera. Model ma znaleźć zastosowanie np przy terapii osób z fobią społeczną. Każdy projekt ma być podpisany specjalnym cyfrowym znakiem wodnym.

WhatNext informuje, że Clearview AI rozpoczęło proces opatentowania swojej kontrowersyjnej technologii rozpoznawania twarzy (o czym zresztą zdarzyło mi sie pisać). Patent, o numerze 20210042527, obejmuje „metody dostarczania informacji o osobie w oparciu o rozpoznanie jego twarzy i różne tego zastosowania”. Przypomnę, że Clearview zostało oskarżone o łamanie prawa do prywatności w Australii a w Wielkiej Brytanii firma została wezwana do zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Antyweb podaje, że moduł oprogramowania smartfonów Pixel o nazwie „Now Playing” często rozpoznaje dźwięki takie jak spuszczanie wody w toalecie, elektryczna szczoteczka do zębów czy lejącą się z prysznica wody z prawdziwymi utworami.  Lista (wciąż uzupełniana) znajduje się w wątku na Reddit.

Dodatkowo:

AI w biznesie – kiedy się sprawdza? – ComputerWorld

AI in 2022: What decision you need to make in the new year – VentureBeat

Sztuczna inteligencja wykryje niedozwolone zapisy w umowach – Telepolis

Bank Pekao będzie analizował opinie klientów wykorzystując sztuczną inteligencję – Rootblog

Komentarz: Do pierwszego artykułu myślę, że warto dołączyć informację o projekcie Machinoia oraz możliwych reperkusjach poruszonych na łamach Nature. Pierwsze to różne możliwe ekspresje jednego z naukowców MIT Media Lab, Pata Pataranutaporny, z przeszłości, przyszłości, innej płci itp. Efekty są interesujące, ale nie aż tak, jak możliwe (szczególnie prawne) reperkusje. Albo etyczne – bo jak Einstein zachowa się nieprzyzwoicie? Studentom zostanie poczucie że był taki czy inny. Myślę, że temat jest do zastanowienia, i na pewno nie udałoby mi się tutaj przelać na szybko wszystkich związanych z tematem myśli. To samo właściwie dotyczy Cleaview AI, które – standardowo zasłaniając się dobrem społeczeństwa i pracą dla rządów, zbiera dane niewiele sobie robiąc z protestów. Temat prywatności w dzisiejszych czasach w ogóle jest (szczególnie w świetle deepfake, czego obawiają się twórcy z MIT Media Lab) ciekawym właśnie z powodu ogromnych możliwości obliczeniowych i łączenia dzięki temu faktów, których nie połączyłaby ludzka inteligencja – po prostu z braku czasu. Na szczęście dla nas jest ona wciąż prościutka i wyspecjalizowana. Jeszcze.

English version:

Attention! The note is available as a video on my Facebook page!

PC Format reports that scientists from MIT Media Lab in cooperation with researchers from Californian and Osaka universities have prepared an AI model capable of generating hyper-realistic characters. The model is used to imitate gestures, facial expressions, voice and movement, e.g. of famous characters. Scientists have developed, for example, a digital version of Johann Sebastian Bach, who „talked” live with Yo Yo Ma – a famous cellist during Professor Tod Machover’s classes. The model is to be used, for example, in the treatment of people with social phobia. Each project is to be signed with a special digital watermark.

WhatNext informs that Clearview AI has started the process of patenting its controversial face recognition technology (which I have also written about). The patent, number 20210042527, covers „methods of providing information about a person based on the recognition of his face and various applications thereof”. I would like to remind you that Clearview has been accused of violating the law to privacy in Australia and in the United Kingdom the company has been called upon to stop processing personal data.

Antyweb reports that the software module of Pixel smartphones called „Now Playing” often recognizes sounds such as flushing the toilet, electric toothbrush or water pouring from the shower with real songs. The list (still being completed) can be found in the Reddit thread.

Additionally:

AI in business – when does it work? – ComputerWorld

AI in 2022: What decision you need to make in the new year – VentureBeat

Artificial intelligence will detect illegal contract provisions – Telepolis

Bank Pekao will analyze customer opinions using artificial intelligence – Rootblog

Comment: With the first article, I think it is worth adding information about the Machinoia project and the possible repercussions raised in Nature. The first is the different possible expressions of one of the MIT Media Lab scientists, Pat Pataranutaporny, from the past, the future, the other sex, etc. The effects are interesting, but not as much as the possible (especially legal) repercussions. Or ethical – because how will Einstein behave indecently? Students will feel that he was one way or the other. I think that the topic is for reflection, and I certainly would not be able to quickly transfer all thoughts related to the topic here. The same is true of Cleaview AI, which – as standard using the interests of society and working for governments, collects data with little to do with protests. The subject of privacy nowadays is in general (especially in the light of deepfake, which the creators from MIT Media Lab are afraid of) interesting precisely because of the enormous computing capabilities and combining facts that would not be connected by human intelligence – simply due to lack of time. Fortunately for us, it is still simple and specialized. Yet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.