Środa z UltraSamoukiem – Metaverse

KomputerŚwiat informuje, że Meta zaktualizowała zasady swojego programu łapania błędów. Nowa polityka dotyczy przede wszystkim VR oraz metaverse, chodzi m.in. o Oculus Quest 2 i Portal. Przy zgłaszaniu błędu będą brane pod uwagę różne czynniki, np powaga (rozmiar) zagrożenia i łatwość zastosowania.

Brief donosi, że Meta udostępniła darmowy program na Oculus Quest 2: Horizon Worlds. Aplikacja oferuje trzy kategorie rozrywki: gry (np. strzelanka 3 na 3), wydarzenia (np zajęcia jogi) oraz spędzanie czasu (pogawędki). Usługa jest dostępna w USA i Kanadzie.

VentureBeat wskazuje na aspekt prywatności w Metaverse. W tej kwestii wypowiada się Louis B. Rosenberg, szef Ananimous AI, który już 30 lat temu tworzył podobne systemy. Zwraca on uwagę na mnogość parametrów, które chcą/będą monitorować firmy w metaverse, począwszy od parametrów życiowych (dane ze smartwatcha) do tego na co i jak długo patrzymy. Wskazuje on jednocześnie, że powinny zostać wprowadzone regulacje np dotyczące czasu przechowywania danych jak również reklamy, gdyż zebrane dane pozwolą np na przygotowanie sprofilowanych programów, które będą skuteczniejsze w swoim przekazie ze względu na znajomość naszych preferencji.

Dodatkowo:

Nadchodzi koszmar: Metaverse będzie śledzić Twoje parametry życiowe – Instalki.pl

Bill Gates stawia śmiałe prognozy co do metaverse – spotkania w wirtualnych biurach normą już za 2-3 lata – PurePC

Myślimy o współpracy w metawersum w niewłaściwy sposób – ComputerWorld

Weszła do metaverse i już pierwszego dnia była molestowana – Dobre Programy

Czym jest Metaverse, czym może się stać i jakie możliwości oferuje? – Antyweb

Instagram próbował zawłaszczyć słowo metaverse. Teraz przeprasza – SpidersWeb

Komentarz: Bardzo polecam artykuł w VentureBeat. Jest dla mnie niesamowite, że w czasach gdy czytałem Neuromancera (może jestem nudny z tą książką, jest to jedna z tych pozycji, która mnie mocno poruszyła) ludzie tacy jak Luis Rosenberg pracowali nad wirtualnymi światami. Tworzyli sztuczne inteligencje. Podstawy pod dzisiejszy metaverse. Szczerze powiedziawszy, nie rozumiem, szumu wokół Horizon Worlds, informowała o tym nawet CNN. Tymczasem istnieje wiele innych aplikacji od dawna dostępnych dla… Oculus Quest 2. Jak jest to wciągająca rozrywka, widziałem po Młodszym Synku, który w Rec Room spędzał swego czasu długie chwile, właśnie… spędzając je. Jako że był to czas lockdownu zastępowało mu to wyjście z kolegami na podwórko i tak interpretuję jego bieganie po wirtualnym placu zabaw. Próbowałem i nie znajduję tam nic ciekawego do roboty – strzelanie z łuku wolę w Holopoint. VR Chat jednak już mu nie pozwoliłem zainstalować. zwiastun mnie zniechęcił, bo nie widzę, żeby moje dziecko miało się bawić w miejscu gdzie siedzi pijany kot z jednym okiem. Nie dziwią mnie wieści o molestowaniu, tak jak nie dziwi trollowanie w internecie, gdzie takie osobniki czują się bezkarne. I jedyne co może pomóc to po prostu uczciwe regulacje prawne i to nie na poziomie państw,. bo co z tego że mnie w Polsce ukarzą,  skoro gdzie indziej mogę robić co chcę? Ile mi zajmie czasu nauczenie się, w jaki sposób łączyć się z innego kraju? Czy wtedy będę „karany” za czyny w metaverse wg praw kraju w którym mieszkam czy w którym popełniłem wirtualne przestępstwo? A są to jedynie pytania, które przyszły mi do głowy w trakcie pisania. A są tacy, którzy z wymyślania tego co mógłbym legalnie tu a nielegalnie tam robić – całkiem nieźle żyją. I może tyle na dziś.

English version:

KomputerŚwiat informs that Meta has updated the rules of its error catching program. The new policy mainly concerns VR and metaverse. about Oculus Quest 2 and Portal. Various factors will be taken into account when reporting a bug, e.g. the severity (size) of the risk and the ease of application.

Brief reports that Meta has released a free program for Oculus Quest 2: Horizon Worlds. The app offers three categories of entertainment: games (e.g. 3v3 shooter), events (e.g. yoga) and hanging out (chatting). The service is available in the US and Canada.

VentureBeat highlights the privacy aspect of the Metaverse. Louis B. Rosenberg, head of Ananimous AI, who created similar systems 30 years ago, has an opinion on this issue. He highlights the multitude of parameters that companies want / will monitor in the metaverse, ranging from vital parameters (data from a smartwatch) to what and how long we look at. At the same time, he indicates that regulations should be introduced, for example regarding the storage time of data as well as advertising, because the collected data will allow, for example, to prepare profiled programs that will be more effective in their message due to the knowledge of our preferences.

Additionally:

The nightmare is coming: Metaverse will track your vital signs – Instalki.pl

Bill Gates makes bold predictions about the metaverse – meetings in virtual offices are the norm in 2-3 years – PurePC

We think of cooperating in the metaverse in the wrong way – ComputerWorld

She entered the metaverse and was molested on the very first day – Dobre Programs

What is Metaverse, what can it become and what opportunities does it offer? – Anttyweb

Instagram tried to hijack the word metaverse. Now he is sorry – SpidersWeb

Comment: I highly recommend the VentureBeat article. It’s amazing to me that in the days when I was reading Neuromancer (maybe I’m boring with this book, it’s one of those books that touched me a lot) people like Luis Rosenberg were working on virtual worlds. They created artificial intelligence. The basics for today’s metaverse. Honestly, I don’t understand the hype around Horizon Worlds, even CNN reported. Meanwhile, there are many other applications that have long been available for … Oculus Quest 2. How addictive entertainment is, I saw the Younger Son who spent long moments in the Rec Room, just … spending them. As it was the time of the lockdown, he used to go out with his friends to the yard and this is how I interpret his running around a virtual playground. I have tried and I find nothing interesting to do there – I prefer archery in Holopoint. However, I did not let VR Chat install it anymore. the trailer discouraged me, because I don’t see my child playing in a place where a drunken cat with one eye is sitting. I am not surprised by the news of harassment, just as it is not surprising that trolling on the Internet, where such individuals feel unpunished. And the only thing that can help is fair regulation, not at the state level. because what if they will punish me in Poland, if I can do what I want elsewhere? How long will it take me to learn how to connect from another country? Will I then be „punished” for actions in the metaverse according to the laws of the country where I live or where I committed a virtual crime? These are just questions that came to mind while writing. And there are those who live quite well by inventing what I could legally do here and what I could do illegally there. And maybe that’s it for today.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.