Piątek z UltraSamoukiem – Ciekawostki

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

Instalki.pl informuje, że wg Cloudflare domena Google.com przestała być najbardziej popularną domeną w Internecie. W specjalnym wpisie na blogu firma poinformowała, że pierwsze miejsce w zestawieniu zajął TikTok, awansując aż o 7 pozycji w stosunku do poprzedniego roku. Aplikacja popularnego serwisu była w sierpniu najczęściej pobierana na świecie, zaś liczba użytkowników przekroczyła miliard.

Android.com.pl donosi, że w ofercie dla klientów instytucjonalnych Banku Pocztowego pojawiła się biometryczna karta płatnicza (o pracach informowałem jakiś czas temu). Posiada ona na awersie czytnik linii papilarnych, do którego trzeba przyłożyć palec przed realizacją transakcji. Oferta ma być dostępna od stycznia 2022 również dla MŚP.

Chip podaje, że Epicenter chce wprowadzić na rynek mikrochip wielkości ziarnka ryżu, który wykorzystuje technologię NFC. Zastosowanie jest właściwie nieskończone: od płatności po przechowywanie dokumentacji medycznej. Urządzenie jest aplikowane przy pomocy strzykawki. Już w 2015 firma wszczepiła te urządzenia swoim pracownikom.

Dodatkowo:

Najniebezpieczniejsze zawody świata związane z nowymi technologiami. Od pilotów po moderatorów Facebooka – KomputerŚwiat

Oko Moskwy czyli gigantyczny radar Duga. Cud techniki ZSRR tuż obok elektrowni w Czarnobylu – SpidersWeb

Przeciął telefon na pół i zrobił z tego w pełni funkcjonalny smartfon. Tylko… po co? – Antyweb

840 milionów złotych kary dla znanej influencerki – Instalki.pl

Komentarz: Podałem obie informacje o płatnościach będąc ciekawy, czy bardzo się będę powtarzać odnośnie tego, co napisałem w tej notce. Dlatego też pominę wszystko co wtedy napisałem o bezpieczeństwie, francuskich bankach, aczkolwiek pominąć nie mogę firmy WalletMor. Mimo historii (czy 6 lat to już historia w rozumieniu „tradycji”?) szwedzka firma niemiło mnie zaskoczyła dwoma szczegółami: po pierwsze ten wybór miasta na początku, obojętne, czy wybiorę Helsinki, Oslo czy Sztokholm, strona jest ta sama. Rozumiem, że chodzi o jakieś aktywności i tym samym – pewnie o to, gdzie mi najbliżej, tym niemniej w erze globalizacji uważam, że można to rozwiązać jakoś wygodniej. To jest bzdurka, ale druga przewaga polsko-brytyjskiej firmy jest niezaprzeczalna. W sklepie Epicenter (dostępnym jedynie na stronie Sztokholm nie ma bowiem ceny, która jest dostępna bez konieczności szukania na stronie Wallmor. Dlatego też podtrzymuję moją opinię że to jest przyszłość. Choć – płacąc zegarkiem (tym bardziej dłonią) trudniej jest kontrolować wydatki. Jest jednak łatwiej.

Jeśli zaś chodzi o TikToka – jest to ewenement, którego nie jestem w stanie zrozumieć. Próbowałem, tym niemniej nie umiem tego oglądać. Nie potrafię przyłożyć miarki. Czy chodzi o młodzież, mało skoncentrowaną, przebodźcowaną?  Filmiki są krótkie (tym samym nie niosą treści, którą trzeba zapamiętać, można znaleźć i pokazać), a jednak YouTube Shorts czy inne Instagram Reels nie dały rady przy tym fenomenie. Chodzi o muzykę? Przygotowuję osobne wiadomości o TikToku, więc wtedy postaram się bardziej zagłębić.

English version

Instalki.pl informs that according to Cloudflare, the domain Google.com is no longer the most popular domain on the Internet. In a special blog entry, the company announced that TikTok took the first place in the ranking, advancing by as many as 7 positions compared to the previous year. In August, the popular website’s application was the most downloaded in the world, and the number of users exceeded one billion.

Android.com.pl reports that a biometric payment card has appeared in the offer for institutional clients of Bank Pocztowy (I informed about the works some time ago). It has a fingerprint reader on the obverse, to which you need to put your finger before the transaction. The offer is also to be available from January 2022 also for SMEs.

Chip reports that Epicenter is looking to launch a rice grain-sized microchip that uses NFC technology. The applications are virtually endless: from payment to medical record keeping. The device is applied with a syringe. Already in 2015, the company implanted these devices in its employees.

Additionally:

The most dangerous professions in the world related to new technologies. From pilots to Facebook moderators – KomputerŚwiat

Moscow eye – the giant Duga radar. A wonder of the USSR technology right next to the Chernobyl power plant – SpidersWeb

He cut the phone in half and made it a fully functional smartphone. But … for what? – Anttyweb

PLN 840 million fine for a well-known influencer – Instalki.pl

Comment: I provided both payment information, curious to see if I would repeat myself a lot about what I wrote in this note. Therefore, I will skip everything I wrote then about security, French banks, although I cannot omit WalletMor. Despite the history (is 6 years history in the sense of „tradition”?), The Swedish company surprised me unpleasantly with two details: first of all, this choice of the city at the beginning, no matter if I choose Helsinki, Oslo or Stockholm, the site is the same. I understand that it is about some activities, and therefore – probably where it is closest to me, but in the era of globalization, I think that it can be solved somehow more conveniently. This is nonsense, but the second advantage of the Polish-British company is undeniable. In the Epicenter store (available only on the Stockholm website, there is no price that is available without the need to search on the Wallmor website. Therefore, I maintain my opinion that this is the future. Although – paying with a watch (especially with the hand) it is more difficult to control expenses. easier.

As for TikTok – it is a phenomenon that I am not able to understand. I have tried, but I cannot watch it nonetheless. I can’t put the measuring cup. Is it about young people, not very concentrated, motivated? The videos are short (thus they do not have content that needs to be remembered, found and shown), and yet YouTube Shorts or other Instagram Reels did not manage the phenomenon. Is it about the music? I am preparing separate TikTok news, so then I will try to delve a little more.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.