UltraSamoukowy Przegląd Prasowy #24

Uwaga! Materiał dostępny w formie filmu na moim kanale YouTube

Okazuje się, że Święta Bożego Narodzenia to już nie tylko temat promocji sklepowych, ale również IT. Obowiązujący przed (np. The Ars Technica 2021 holiday gift guide: Procrastinator’s edition) w trakcie (np. życzenia od TwojePC czy In4.pl, jak również od całej redakcji, od każdego redaktora i redaktorki, jak to miało miejsce w przypadku PurePC). I właśnie w okresie tuż przed, pojawiły się ciekawe materiały. I tak redakcja SpidersWeb sprawdziła jak odpowiadają asystenci głosowi odpowiadają na najważniejsze pytanie dzieci związane z aktualnym okresem – czy Święty Mikołaj istnieje. Okazuje się, że  Alexa odpowiedziała że nie, choć powinna umieć sobie radzić, podobnie jak inni asystenci. Ci zresztą odpowiadali zwykle wymijająco. Samego Świętego Mikołaja można było śledzić (jak donosił np Benchmark) w specjalnej aplikacji Google Santa Tracker jak również na innych stronach, np NORAD (Siły Powietrzne USA), z czym wiąże się ciekawa tradycja… Odnośnie tejże, na stronie Instalki.pl można było znaleźć informację o popularnych prezentach 20 lat temu, wśród których znalazły się komputer z Windows XP, Playstation 2 i Nokia 5500. Z drugiej strony znalazły się poradniki, co zrobić z nowymi prezentami, np. czytnikiem  czy co zainstalować na nowym smartwatchu Samsunga oraz jakich aplikacji użyć, by poczuć magię świąt. Był nawet poradnik dla fanów produkcji Kevin sam w domu – dla niektórych obowiązkowej pozycji na święta. A dla fanów nieco nowocześniejszej tradycji, mocno niekonwencjonalna bombka.

W tym całym szaleństwie Chip, a właściwie Michał Nowakowski pamiętał, by napisać, że tuż przed świętami wszedł do kin „Matrix. Zmartwychwstania”.

Komentarz: Byłem, widziałem i mnie się film podobał. Bardzo dobrze zrobiony, z ciekawymi nawiązaniami, niekoniecznie poważny od początku do końca i byłem z niego dużo bardziej zadowolony niż np z Diuny, która dla mnie była zbyt pompatyczna i twórcy chyba przejęli się faktem, że robią remake klasyka. Tutaj remake nie było, nie było też wiele osób. Dlatego ja nie będę was zanudzać szczegółami, idźcie, zobaczcie sami. Kiedyś może pokuszę się o dłuższą recenzję. O ile do tej pory uważałem że jeden jest Matrix, teraz myślę, że ze wszystkich czterech te dwa – pierwszy i ostatni – zasługują na dłuższą uwagę. Choć film mógł trwać o jakieś pół godziny krócej i niewiele by stracił. Polecam.

Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Wtorek z UltraSamoukiem – Bezpieczeństwo

Środa z UltraSamoukiem – Metaverse

Czwartek z UltraSamoukiem – AI

Piątek z UltraSamoukiem – Ciekawostki

English version:

It turns out that Christmas is not only a topic of store promotions, but also IT. Valid before (e.g. The Ars Technica 2021 holiday gift guide: Procrastinator’s edition) pending (e.g. wishes from TwójPC or In4.pl, as well as from the entire editorial office, from each editor and editor, as was the case with PurePC). And just before that, interesting materials appeared. And so, the editors of SpidersWeb checked how voice assistants answer the most important question of children related to the current period – does Santa Claus exist. Turns out Alexa replied no, although she should be able to cope and so should the other assistants. Besides, they were usually evasive. The Santa Claus himself could be followed (as reported, for example, by the Benchmark) in a special Google Santa Tracker application as well as on other websites, e.g. NORAD (US Air Force), which is associated with an interesting tradition … was to find information about popular gifts 20 years ago, including a computer with Windows XP, Playstation 2 and Nokia 5500. On the other hand, there were guides on what to do with new gifts, e.g. a reader or what to install on a new Samsung smartwatch and what use the application to feel the magic of Christmas. There was even a guide for fans of the production of Kevin Home Alone – for some must-see items for the holidays. And for fans of a slightly more modern tradition, a highly unconventional Christmas ornament.

In all this madness, Chip, or rather Michał Nowakowski, remembered to write that just before Christmas he entered the cinemas of „The Matrix. Resurrection”.

Comment:

I was there, I watched and I liked the movie. Very well made, with interesting references, not necessarily serious from the beginning to the end and I was much more pleased with it than, for example, with Dune, which for me was too pompous and the creators probably took care of the fact that they are making a remake of the classic. There was no remake here, there were also not many people. Therefore, I will not bore you with the details, go, see for yourself. Someday I may be tempted to make a longer review. While I used to think one was the Matrix, I now think that out of all four, these two – the first and the last – deserve more attention. Although the film could be about half an hour shorter and it would not lose much. I recommend.

Monday with UltraSamouk – Nowy Świat

Tuesday with UltraSamouk – Security

Wednesday with UltraSamouk – Metaverse

Thursday with UltraSamouk – AI

Friday with UltraSamouk – Trivia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.