Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

Chip infromuje, że sparaliżowany mężczyzna, opublikował wpis za pomocą myśli. Tweet został opublikowany na koncie Thomasa Oxleya, szefa firmy Synchron, która zapewniła system Stentrode, interfejs mózg-komputer. Działanie można zobaczyć tutaj.

WhatNext podaje, że naukowcy z Uniwersytetu Stanforda: Wilson Ruotolo, Mark Cutkosky oraz Dane Brouwer stworzyli mechaniczny chwytak, inspirowany łapą gekona. Jest ona wyposażona w opuszki palców, które dostosowują siłę uchwytu do specyfiki chwytanego przedmiotu. Działanie przedstawia film na uniwersyteckim kanale YouTube. Można tam zobaczyć również inny projekt, system do wspinaczki dla ludzi, również inspirowany tym samym źródłem.

Antyweb, donosi że w Japonii powstał ekran, który można polizać, aby poczuć smak wyświetlanej potrawy. Japoński wynalazca Homei Miyshita nazwał swój wynalazek Taste the TV. Urządzenie zawiera zbiornik na zblendowane jedzenie, które potem rozprowadzane jest cienką wartwą na specjalnym ekranie, dzięki czemu można go „skosztować”. Prezentacja na wszystkomającym Youtube. 

Dodatkowo:

Szczepionka na raka BioNTech jest już w drugiej fazie testów klinicznych – WhatNext

Sieć 5G przyspieszy ponad 10-krotnie. Tak przynajmniej obiecuje firma Falcomm – Chip

LG zademonstruje możliwości 6G. Pokaz nowej sieci już niedługo – KomputerŚwiat

SpaceX rozbudowuje sieć Starlink – PC Format

Pozbądź się Google już teraz! /e/OS dostępny na kolejne smartfony – Rootblog

Komentarz:

O ile informacji o „smakowym ekranie” nie traktuję do końca poważnie, o tyle można by dyskutować, czemu np informacja o szczepionce na raka jej nie zastąpiła. Pomyślałem po prostu, że jest taki okres, że również ja pozwalam sobie trochę niej poważnie podchodzić do np. prezentowanych wiadomości. Dziś również pozwolę sobie nie zrzędzić na temat zagrożeń interfejsu mózg-komputer, bo uważam, że tweety, które widać w tle dają nadzieję. Dodatkowo komunikat „Hello World” ma drugie dno – przecież każdy kto choć raz miał cokolwiek wspólnego z programowaniem wie, że taki program przygotowuje się w ramach pierwszego ćwiczenia. A inspirowany gekonem chwytak czy przyrząd do chodzenia po ścianach wyglądają (i działają) niesamowicie. Taka jest nauka, a wielkie wynalazki czasem zaczynają się od ekranu do polizania, a czasem w tę stronę błądzą. I tym warto się zachwycać.

English version:

Attention! The note is available as a video on my Facebook page!

Chip informs that the paralyzed man posted the post by mind. The tweet was posted on the account of Thomas Oxley, head of Synchron, which provided the Stentrode system, the brain-computer interface. You can see the action here.

WhatNext reports that scientists at Stanford University: Wilson Ruotolo, Mark Cutkosky and Dane Brouwer created a mechanical gripper, inspired by the gecko’s paw. It is equipped with fingertips that adjust the grip strength to the specifics of the object being grasped. The action features a video on the university’s YouTube channel. There you can see another design as well, a human climbing system also inspired by the same source.

Antyweb, reports that Japan has made a lick screen to taste the displayed dish. Japanese inventor Homei Miyshita called his invention Taste the TV. The device contains a container for blended food, which is then spread with a thin layer on a special screen, so that it can be „tasted”. Presentation on all Youtube.

Additionally:

The BioNTech cancer vaccine is already in the second phase of clinical trials – WhatNext

The 5G network will accelerate more than 10 times. At least that’s what the Falcomm – Chip company promises

LG will demonstrate the capabilities of 6G. The show of the new network is coming soon – KomputerŚwiat

SpaceX is expanding the Starlink – PC Format network

Get rid of Google now! / e / OS available for other smartphones – Rootblog

Comment:

While the information about the „taste screen” I do not take entirely seriously, one could argue why, for example, the information about the cancer vaccine did not replace it. I just thought that there was a time when I also allowed myself to take her a bit seriously about the presented news, for example. Today, too, let me not be nagging about the threats of the brain-computer interface, because I believe that the tweets that you see in the background give hope. In addition, the message „Hello World” has a second bottom – after all, anyone who has had anything to do with programming at least once knows that such a program is prepared during the first exercise. And the gecko-inspired gripper or wall walker looks (and works) amazing. That’s the science, and great inventions sometimes start off at a lick screen, and sometimes they wander that way. And it is worth admiring.

One thought on “Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.