Środa z UltraSamoukiem – z Polski

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

Na profilu LinkedIn dr Macieja Kaweckiego przeczytałem informację o dwóch studentach UW, którzy zdobyli główną nagrodę Mental Health Tech Product of the Year 2021. Studenci: Marcin Waryszak i Mateusz Masiak założyli startup Calmsie, którego produktem jest videobot do celów terapeutycznych. Algorytm ma wspomagać leczenie zaburzeń lękowo-depresyjnych oraz kompulsywnego używania pornografii.

Gadżetomania podaje, że profesor Hazem Kalaji ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zgłosił wniosek patentowy „półmaski antywirusowej z mchów, który został opublikowany przez Japoński Urząd Patentowy (JPO)„. Wynalazek został opracowany przez prof. Hazema Kalaji z SGGW, dr. Seiya Sato, prezesa firmy Green’s Green Ltd. i pracownika japońskiego Uniwersytetu Farmacji i Stosowanych Nauk Przyrodniczych w Niigata. Szczegóły patentu na stronie uniwersytetu.

Jest już lista 100 Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Gratuluję serdecznie wszystkim, którzy się na niej znaleźli. Pełna lista dostępna jest tutaj.

Dodatkowo:

Polskie firmy będą zaraz musiały chronić sygnalistów i zapewnić im możliwość zgłaszania problemów – Niebezpiecznik

Cieszę się z kilku aspektów tego wpisu. Po pierwsze, udało się zakończyć ten rok pozytywnym wpisem o polskich umiejętnościach, innowacjach, zdobyczach. Gratuluję młodym ludziom, po raz kolejny (w tej kwestii akurat lubię się powtarzać), przede wszystkim dlatego że bardzo cenię młodych ludzi z pasją, a jeśli jeszcze przy tym reklamują Polskę – tylko się cieszyć. Sukces jest tym  większy, że Polacy mierzyli się z doświadczonymi, utytułowanymi ośrodkami jak Oxford czy Harvard. Brawo. Oczywiście, nie pozwoliłbym sobie na pominięcie pana profesora, choć muszę przyznać że wiadomość kompletnie mnie zaskoczyła. Z przyjemnością maseczkę z mchem/mchu zakupię i będę z dumą nosić.

Osobne gratulacje należą się osobom umieszczonym na Liście 100, a już szczególnie tym, którzy/które mieli / miały okazję znaleźć się na liście honorowej. Jest ich co prawda dopiero 13, tym niemniej sama lista ma ledwie 5 edycji. Osoby, które miałyby ochotę krytykować, że to nauczyciele itp – rozwijanie umiejętności cyfrowych zaczyna się od szkoły. I to szkoła (w dużej mierze) może spowodować, że tacy pełni pasji młodzi ludzie będą wymyślać jak uczynić świat lepszym. To powoduje słowo, informacja, wpis w mediach społecznościowych. Brawo.

Cieszy mnie potencjał tkwiący w Polakach i staram się o nim wspominać, śledzić i sprawdzać. Bo, nie wiedzieć czemu, informację o pół maseczce z mchów (chapeau bas za sam pomysł) podały (poza Gadżetomanią) serwisy branżowe, których liczbę wyraziłbym pewnie za pomocą palców jednej dłoni. A szkoda. Swoją drogą, doceniam, że to właśnie serwis WP , znów jako jeden z nielicznych informował o starcie produkcji fotowoltaicznych szyb przez polską firmę (co również pojawiło się na łamach mojego bloga). I to nie jest narzekanie. U mnie, będę się starał, aby była.

English version:

On the LinkedIn profile of Dr. Maciej Kawecki, I read information about two students of the University of Warsaw who won the main award Mental Health Tech Product of the Year 2021. Students: Marcin Waryszak and Mateusz Masiak founded the Calmsie startup, the product of which is a videobot for therapeutic purposes. The algorithm is designed to support the treatment of anxiety-depressive disorders and compulsive pornography use.

Gadgetomania reports that Professor Hazem Kalaji from the Warsaw University of Life Sciences filed a patent application for „moss anti-virus half mask, which was published by the Japanese Patent Office (JPO)”. The invention was developed by prof. Hazema Kalaji from the Warsaw University of Life Sciences, dr. Seiya Sato, president of Green’s Green Ltd. and an employee of Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences, Japan. Patent details on the university website.

There is already a list of the 100 Broad Agreement for Digital Skills in Poland. Congratulations to everyone who found themselves on it. The full list is available here.

Additionally:

Polish companies will immediately have to protect whistleblowers and provide them with the opportunity to report problems – Niebezpiecznik

Comment:

I am pleased with several aspects of this post. First of all, we managed to end this year with a positive entry about Polish skills, innovations and achievements. I congratulate young people once again (in this matter I like to repeat myself), mainly because I really appreciate young people with passion, and if they advertise Poland at the same time – just be happy. The success is even greater as Poles competed against experienced, award-winning centers such as Oxford or Harvard. Way to go. Of course, I would not allow myself to omit the professor, although I must admit that the news completely surprised me. I will be happy to buy a moss / moss mask and wear it with pride.

Separate congratulations are due to those on the List of 100, especially those who / who had the opportunity to be on the list of honor. There are only 13 of them, but the list itself has only 5 editions. People who would like to criticize teachers etc – developing digital skills starts at school. And it is school (to a large extent) that can make such passionate young people invent how to make the world a better place. It causes word, information, social media post. Way to go.

I am happy about the potential of Poles and I try to mention it, follow it and check it. Because, for some reason, the information about half a moss mask (chapeau bas for the idea itself) was provided (apart from Gadgetomania) by industry websites, the number of which I would probably express using the fingers of one hand. It’s a pity. By the way, I appreciate that it was the WP website, again as one of the few that informed about the start of the production of photovoltaic glass by a Polish company (which also appeared in my blog). And that’s not a complaint. For me, I will try to have these news there.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.