Czwartek z UltraSamoukiem – Sztuczności

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

ArsTechnica informuje, że Google pracuje nad własnym zestawem AR. Wskazuje na to po pierwsze wpis na LinkedIn Marka Luckovsky’ego, który został szefem zespołu opracowującego system dla rzeczywistości rozszerzonej, jak również oferty pracy, które promuje. Gigant posiada markę North – producenta okularów AR. Warto przypomnieć że firma była prekursorem w branży, a jakiś czas temu wypuściła na rynek Google Glass Enterprise Edition 2.

PC Format podaje, że wg informacji Bloomberga szefowa działu komunikacji AR w Meta, Andrea Schubert ma przejść do Apple. W tle jest zestaw do rozszerzonej / wirtualnej rzeczywistości, nad którym koncern pracuje, jak wyjaśnia Mark Gurman z Bloomberg. Na profilu LinkedIn w rubryce „Zatrudnienie”, na profilu Schubert wciąż znajduje się firma Meta.

Radio Kraków donosi że w Szpitalu Uniwersyteckim Collegium Medicum w Krakowie działa jeden z najnowocześniejszych na świecie robotów chirurgicznych – Senhance. Robot wspomaga pracę chirurga, który operuje zdalnie, przy pulpicie sterowniczym – maszyna śledzi również ruchy oczu. Jest to pierwsza taka maszyna w Polsce. Centrum słynie z innowacji w zakresie cyfryzacji pracy lekarzy. 

Dodatkowo:

The Quest Store has a very good New Year’s sale going on – Verge

Daj się postrzelić. Wystarczy koszulka i smartfon – Gadżetomania

Why AR, not VR, will be the heart of the metaverse – VentureBeat

Ghost Pacer: Your Personal Holographic Workout Partner – KickStarter

Komentarz:

W branży ruch. Luckovsky wcześniej był inżynierem w … Meta. Szefowa komunikacji Mety ma przejść do Apple. Brakowałoby przejścia z Apple to Google (takie były, zresztą w obie strony), lecz nie na to chciałem zwrócić uwagę. O ile bowiem Luckovsky jest „techniczny” i takie przejścia w światku IT to chleb powszedni, bo firmy podkupywały, podkupują i podkupować będą takich pracowników o tyle  ciekawe jest (wciąż in spe) przejście Schubert. Trend jest nieco szerszy, bo poważne firmy zorientowały się już jakiś czas temu, że programiści to nie cały sukces. Z całym szacunkiem i sympatią, jakie mam dla deweloperów, są oni jednak bardzo logiczni, nastawieni na kod i jego wydajność i (niekiedy oczywiście) bardziej skupiają się na elegancji tworzonego kodu. Oczywiście, są i tacy, którzy sami poznają tajniki UX czy innego UI, tym niemniej zwykle są to dwie specjalności. Taka specjalizacja jest zresztą naturalna – każdy skupia się na tym co umie najlepiej, a o wynikach szefowej komunikacji Mety niech poświadczy fakt, że w święta aplikacja Oculus była najczęściej pobieraną aplikacją w czasie świąt. Zresztą, świat idzie w stronę „low-code”, albo wręcz „no-code” oferując osobom nietechnicznym możliwości przygotowania różnych prototypów. Jest to zresztą od dawna stosowany sposób, zanim swoją pracę wykona deweloper, ktoś inny przygotowuje makietę, wskazując klientowi, jak aplikacja ma i będzie działać. Plusy z tego są takie, że klient rozumie lepiej, jak sam może przeklikać proponowane rozwiązanie i łatwiej mu się do takiego odnieść, deweloper zamiast mętnego tłumaczenia widzi co ma zrobić, a wszystko to mocno oszczędza czas. Sam pracuję w takim środowisku, lecz dodatkowo posiadam umiejętność bycia tłumaczem pomiędzy obydwoma stronami. Kiedyś nawet zrobiłem sobie sprawdzian, na jakie stanowisko nadaję się w światku data science i wyszło  że powinienem być „tłumaczem danych„. Kto by pomyślał o takim zawodzie, i to ledwie kilka lat temu.

English version:

ArsTechnica announces that Google is working on its own AR kit. This is indicated, firstly, by the LinkedIn entry by Mark Luckovsky, who became the head of the team developing the system for augmented reality, as well as the job offers he promotes. The giant has the North brand – the manufacturer of AR glasses. It is worth recalling that the company was a precursor in the industry, and some time ago it launched Google Glass Enterprise Edition 2.

PC Format reports that, according to Bloomberg, the head of AR communications at Meta, Andrea Schubert, is to move to Apple. In the background is an augmented / virtual reality kit that the company is working on, explains Mark Gurman from Bloomberg. Meta is still on the LinkedIn profile in the „Employment” section of Schubert’s profile.

Radio Krakow reports that Senhance, one of the most modern surgical robots in the world, operates at the Collegium Medicum University Hospital in Krakow. The robot supports the work of a surgeon who operates remotely at the control panel – the machine also tracks eye movements. It is the first such machine in Poland. The center is famous for innovations in the field of digitization of doctors’ work.

Additionally:

The Quest Store has a very good New Year’s sale going on – Verge

Get shot yourself. All you need is a T-shirt and a smartphone – Gadgetomania

Why AR, not VR, will be the heart of the metaverse – VentureBeat

Ghost Pacer: Your Personal Holographic Workout Partner – KickStarter

Comment:

Movement in the industry. Luckovsky previously was an engineer at … Meta. The head of communications for Meta is to move to Apple. There would be no transition from Apple to Google (there were such changes, both ways, by the way), but that was not what I wanted to point out. While Luckovsky is „technical” and such transitions in the IT world are daily bread, because companies have been buying, buying up and buying up such employees, the Schubert transition is (still in spe) interesting. The trend is a bit wider, because serious companies realized some time ago that programmers are not the whole success. With all the respect and sympathy I have for developers, however, they are very logical, code-driven and performance-oriented, and (sometimes of course) more focused on the elegance of the code they create. Of course, there are also those who learn the secrets of UX or other UI themselves, but usually there are two specialties. Such specialization is natural – everyone focuses on what he knows best, and the results of the head of Meta’s communication can be confirmed by the fact that on Christmas the Oculus application was the most downloaded application during the holidays. Anyway, the world is moving towards „low-code”, or even „no-code”, offering non-technical people the possibility of preparing various prototypes. This is a long-established method, before the developer does his work, someone else prepares a mock-up, showing the client how the application should and will work. The advantages of this are that the client understands better how to click through the proposed solution himself and it is easier for him to relate to it, the developer sees what to do instead of a cloudy translation, and all this saves time. I myself work in such an environment, but I also have the ability to be a translator between both parties. Once, I even tested myself for what position I am suitable for in the data science world and it turned out that I should be a „data translator”. Who would have thought of such a profession, and only a few years ago.

One thought on “Czwartek z UltraSamoukiem – Sztuczności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.