Piątek z UltraSamoukiem – Wtopy

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

Agencja Associated Press doniosła, że prokurator Ewa Wrzosek oraz adwokat Roman Giertych byli inwigilowani z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Podsłuch ujawniła grupa grupa Citizen Lab. Informację podały m.in. KomputerŚwiat, SpidersWebPanoptykon. Kilka dni później okazało się, że ataki przeprowadzano również na senatora Krzysztofa Brejzę.

Benchmark informuje, że Microsoft zmienił prawa autorskie do polskiego programu w serwisie GitHub. Użytkownik LesnyRumcajs zauważył, że pliki z jego repozytorium zostały skopiowane przez giganta, a potem w pliku z licencją wpis zmienił się na Copyright by Microsoft Corporation. W specjalnym oświadczeniu Jeffrey Wilcox przeprosił za zaistniałą sytuację i zapewnił, że firma sprawdza, czy nie zdarzyło się więcej takich sytuacji.

Android.com.pl podaje, że Alexa zaoferowała 10-letniemu dziecku wyzwanie, które – wykonane – mogło doprowadzić nawet do śmierci. Asystentka zaproponowała, by włożyło ono wtyczkę do kontaktu, ale tak, by zostało trochę miejsca, a następnie umieściło tam monetę. Na szczęście zareagowała matka dziecka. Amazon usunął to wyzwanie z bazy możliwych.

Pegasus – jak działa system szpiegujący, o którym mówią wszyscy? – DailyWeb

WhatsApp wykorzystany do inwigilacji dziennikarzy poprzez system Pegasus – DailyWeb

Aktualizujcie iPhone’a! Apple wypuściło łatkę zabezpieczającą przed systemem Pegasus – DailyWeb

O tym jak Inspekcja Handlowa wycofała Kindle Paperwhite ze znanego marketu – Świat Czytników

Temat podsłuchiwania Pegasusem nie jest nowy. Staram się nie angażować jakkolwiek politycznie i tym razem też nie będę. Nie od dziś wiadomo że rządy lubią wiedzieć co się dzieje od agencji wywiadowczych, a te lubią wiedzieć co się dzieje. Działają w szarej strefie moralno-prawnej i tak długo wszystko jest w porządku (po obu stronach), jak długo nie ma przecieku czy – dopóki społeczeństwo się nie dowie. Wtedy inwigilowani protestują, a inwigilujący kajają, składając kogoś w rytualnej ofierze i… sprawa ucicha do następnej afery. Wracając, do tematów mnie (i mam nadzieję Was) interesujących, świetny materiał na temat Pegasusa znalazłem na YouTube. A niepewnym polecam poradnik na DailyWeb, sprawdzicie, czy Was też ktoś szpieguje.

Co do Alexy, przeczytałem mnóstwo niepochlebnych komentarzy i we wszystkich przewija się „ktoś powinien coś z tym zrobić”. A ja się pytam: kto i co? Sprawa wynikła dlatego, że Alexa w takiej sytuacji przeszukuje internet. Kto jest winny? I tu pozwolę sobie na chwilkę się zatrzymać. Alexa przeszukała internet, więc kto umieścił tę treść? Otóż, jak tłumaczy serwis Ourcommunitynow.com w specjalnym materiale, całość jest wyrwana z kontekstu a dokładniej artykułu, który tłumaczy rodzicom ideę tzw. TikTok outlet challenge. Sam materiał odnosi się do ówczesnego trendu na TikToku, który polegał dokładnie na zrobieniu filmiku z tego idiotycznego „wyzwania”, a co więcej – wywołał spore zamieszanie wśród służb np w Bostonie (np straży pożarnej). Czy zatem TikTok? Raczej nie posuwałbym się tak daleko, bo uważam, że wyzwania to szersze zjawisko, z którym walczę również na gruncie prywatnym, tłumacząc moim Synkom, że nie mają obowiązku robić czegokolwiek co jakiś idiota na drugim końcu wszechświata wymyślił i nazwał to „challenge” (swego czasu celowali w „stop challenge” czy „freeze challenge”, co polegało na tym, że mieli zatrzymać się w miejscu tak długo, aż ktoś nie dopowiedział – koniec). I tu, myślę sobie że dochodzimy do sedna problemu. Dziecku trzeba poświęcić czas i pokazać mu różne aspekty sprawy. Gdy ja zapytałem Alexę o to samo (kilka razy) dostałem odpowiedzi z gatunku – zrób coś w ciągu 10 sekund, np ubierz buty. Dlatego pozwoliłem sobie na nieco przydługi komentarz, bo nie lubię takich skrótów, by zyskać oglądalność. Alexa jest maszyną, a to my, ludzie zapełniamy internet głupotami. Takimi jak ta. I to już zostawię bez komentarza.

English version:

Attention! The note is available as a video on my Facebook page!

The Associated Press agency reported that prosecutor Ewa Wrzosek and attorney Roman Giertych were under surveillance using Pegasus software. The wiretap was revealed by the Citizen Lab group. The information was provided, among others, by KomputerŚwiat, SpidersWeb and Panoptykon. A few days later it turned out that the attacks were also carried out on senator Krzysztof Brejza.

Benchmark informs that Microsoft has changed the copyright to the Polish program on GitHub. The user LesnyRumcajs noticed that the files from his repository were copied by the giant, and then the entry in the license file changed to Copyright by Microsoft Corporation. In a special statement, Jeffrey Wilcox apologized for the situation and assured that the company is checking for more such situations.

Android.com.pl reports that Alexa offered a 10-year-old child a challenge that – if done – could even lead to death. The assistant suggested that it insert the plug into the contact, but leave some space, and then put a coin there. Fortunately, the child’s mother reacted. Amazon removed this challenge from the possible base.

Additionally:

Pegasus – how does the spy system everyone talks about work? – DailyWeb

WhatsApp was used to surveillance journalists via the Pegasus – DailyWeb system

Update your iPhone! Apple has released a patch to protect against the Pegasus system – DailyWeb

About how the Trade Inspection has withdrawn the Kindle Paperwhite from the well-known market – Świat Readers

Comment:

he subject of Pegasus eavesdropping is not new. I try not to get involved, however politically, and this time I will not be either. It has been known for a long time that governments like to know what is happening from intelligence agencies, and they like to know what is going on. They operate in a moral and legal gray area and as long as everything is fine (on both sides), as long as there is no leak or – until the public finds out. Then the under surveillance protests, and the under surveillance kajka, making someone in a ritual sacrifice and … the case will be quiet until the next scandal. Coming back to the topics that interest me (and I hope you), I found great material about Pegasus on YouTube. And for those who are unsure, I recommend the DailyWeb guide, you can check if anyone is spying on you.

As for Alexa, I’ve read a lot of unflattering comments, and they all read „someone should do something about this”. And I am asking: who and what? The case arose because Alexa searches the Internet in such a situation. Who is guilty? And here let me stop for a moment. Alexa searched the internet, so who posted this content? Well, as Ourcommunitynow.com website explains in a special material, the whole thing is taken out of context, and more precisely from the article that explains to parents the idea of ​​the so-called TikTok outlet challenge. The material itself refers to the then trend on TikTok, which consisted precisely in making a video of this idiotic „challenge”, and what is more – caused quite a stir among services, for example in Boston (eg the fire brigade). So is TikTok? I would rather not go that far, because I believe that challenges are a wider phenomenon, with which I also fight on a private basis, explaining to my little boys that they are not obliged to do anything that an idiot at the other end of the universe invented and called it „challenge” (his time, they aimed at „stop challenge” or „freeze challenge”, which meant that they had to stay in one place until someone said – end). And here, I think, we are getting to the heart of the problem. The child needs time to be shown different aspects of the case. When I asked Alexa about the same thing (several times), I got answers from the genre – do something within 10 seconds, e.g. put on shoes. That’s why I allowed myself a slightly lengthy comment, because I don’t like such shortcuts to gain viewership. Alexa is a machine, and we humans are filling the internet with stupid things. Such as this one. And I will leave this without a comment.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.