UltraSamoukowy Przegląd Prasowy #25

Uwaga! Notka dostępna jako film na moim kanale YouTube!

Po 1. stycznia w sieci zaczęły się przepowiednie, co dalej i jakie są plany na 2022. Jako że o planach nie informuję, postanowiłem zrobić wyjątek dla siebie i przedstawić, co planuję. Właściwie – co bym chciał, żeby się zadziało.

Jak wspominałem wcześniej – brakuje mi YouTube i bardzo mi przykro, że nie wyszło kilka rzeczy, które zaplanowałem. Jako że przygotowywanie notek na bloga (i wideonotek) zaczyna iść w miarę sprawnie (w rozumieniu, że zaczynam doganiać dni, o których piszę;) ) mam nadzieję rozpocząć kilka innych cykli. Dwa pierwsze z nich (Techno dla 40+ oraz UltraSamoukowe Zasoby Sieciowe) mam zamiar rozpocząć jeszcze w tym miesiącu. Tym niemniej, istnieje szansa, że będzie się to odbywać kosztem wiadomości. Albo je ograniczę (ilościowo albo częstotliwościowo), bo nie pozwolę sobie na spadek jakości i niesprawdzanie tego, co podaję, albo wymyślę kolejny sposób na przyspieszenie procesu. Bardzo pomogło zrozumienie, że nie liczy się czas. Chciałbym dodawać do materiałów napisy w sposób automatyczny, na razie eksperymentuję. Chyba po prostu potrzebny mi ktoś do pomocy:) jakiejkolwiek. Czas nie jest z gumy i jeśli mogę go gdzieś oszczędzić – to już jest bardzo dużo. Inaczej będę musiał zrezygnować z czegoś, bo w tym wszystkim pracuję i mam życie osobiste, którego nie poświęcę. Dlatego prawdopodobnie zakończę swoje pojawianie się na Instagramie, który kompletnie do mnie nie pasuje – jak wspominałem dużo bliżej mam do Twittera, który rozumiem i dzięki któremu – przede wszystkim – otrzymuję jakąś wiedzę, zasoby. W świecie instagramowych storisek, reelek i dziubków nie umiem się odnaleźć i chyba za bardzo mi nie zależy. Choć zdjęcia Miszy kolekcjonuję i nie zawaham się ich użyć. 🙂

Chciałbym również przeprojektować stronę – co prawda uwielbiam ten układ z SPB PowerShell, tym niemniej nie spełnia on swojej roli. Chciałem mieć miejsce, w którym pokażę zasoby, których używam i rozwijającą się sekcję metod nauki, może interaktywną – coś jak forum dyskusyjne. Zrobił się blog i to jest podstawowa część zawartości strony. Tak na pewno zostanie, tym niemniej mam zamiar trochę odchudzić wygląd i czasem po prostu dawać linki do filmów, na Youtube. Marzy mi się prosty, a funkcjonalny układ wzajemnych odnośników i myślę, że jestem blisko wykombinowania go. Na pewno również jest mi potrzebna strona dwujęzyczna, więc będzie to jedna z rzeczy, które chcę zrobić. Chcę również rozpocząć nowy projekt, lecz pozostanie on – jako niezwiązany z tematem strony oraz tym, co chcę pokazać.

Wkrótce również mam zamiar rozpocząć/pociągnąć dalej Akademię Data Science i chciałbym się z tym (plus kursem podstawowym Pythona) uwinąć przez pierwszy kwartał. Mam voucher na egzamin, który dostałem po Microsoft Ignite, a film jak sobie poradzić ze Skills Cloud Challenge niestety stał się ofiarą eksperymentów z napisami. Może pokuszę się o egzamin? ADS nawet potrzebuję dokończyć, aczkolwiek na każdą wieść przychodzi odpowiedni czas.

Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Wtorek z UltraSamoukiem – Bezpieczeństwo

Środa z UltraSamoukiem – z Polski

Czwartek z UltraSamoukiem – Sztuczności

Piątek z UltraSamoukiem – Wtopy

Sobota z UltraSamoukiem – Podsumowanie roku

English version:

After January 1, predictions of what to do next and what are the plans for 2022 began on the web. As I do not inform about the plans, I decided to make an exception for myself and present what I plan. Actually – what I would like to happen.

As I mentioned before – I miss YouTube and I’m so sorry that some of the things I planned did not come out. As the preparation of blog entries (and videotapes) starts to go quite smoothly (in the sense that I am starting to catch up with the days I am writing about;)) I hope to start a few other cycles. I am going to start the first two of them (Techno for 40+ and UltraSamoukowe Zasoby Sieciowe) this month. However, there is a chance it will be at the expense of the news. Either I will limit them (quantitatively or frequency), because I will not allow myself to decline in quality and not check what I am giving, or I will come up with another way to speed up the process. It helped a lot to understand that time doesn’t count. I would like to add captions to materials automatically, for now I’m experimenting. I guess I just need someone to help 🙂 whatever. Time is not made of rubber and if I can save it somewhere – that’s a lot. Otherwise I will have to give up something, because I work in all of this and have a personal life that I will not sacrifice. That is why I will probably end my appearance on Instagram, which does not suit me at all – as I mentioned, I am much closer to Twitter, which I understand and thanks to which – above all – I get some knowledge, resources. In the world of instagram orchids, reels and spouts, I can’t find myself and I don’t really care too much. Although I collect Misha’s photos and I will not hesitate to use them. 🙂

I would also like to redesign the website – although I love this layout with SPB PowerShell, it does not fulfill its role. I wanted a place where I would show the resources I use and a developing section on learning methods, maybe interactive – kind of like a discussion forum. A blog has been made, and that is the core of the page’s content. It will stay that way, but I’m going to slim down the look a bit and sometimes just link to videos on Youtube. I dream of a simple but functional system of reciprocal links and I think I’m close to figuring it out. I definitely need a bilingual site as well, so this will be one of the things I want to do. I also want to start a new project, but it will remain unrelated to the topic of the page and what I want to show.

Soon I am also going to start / continue the Data Science Academy and I would like to do it (plus the Python core course) for the first quarter. I have an exam voucher that I got for Microsoft Ignite, and the video on how to deal with the Skills Cloud Challenge has unfortunately been a victim of experiments with subtitles. Maybe I am tempted to take an exam? I even need to finish ADS, but there is a time for every news.

Monday with UltraSamouk – Nowy Świat

Tuesday with UltraSamouk – Security

Wednesday with UltraSamouk – from Poland

Thursday with UltraSamouk – Artificial Art

Friday with UltraSamouk – Wtopy

Saturday with UltraSamouk – Summary of the year

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.