Czwartek z UltraSamoukiem – Sztuczności

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

Antyweb informuje, że Oppo pokazało okulary rzeczywistości rozszerzonej w formie… monokla – AR Oppo Air Glass. Będzie można za ich pośrednictwem np. sprawdzić pogodę i wpisy w kalendarzu, wyświetlać tłumaczenie w czasie rzeczywistym oraz wskazówki nawigacji. Urządzenie będzie dostępne w pełnych oprawkach lub jako nakładka na już noszone okulary. Łączy się z innymi urządzeniami za pośrednictwem Wi-Fi i Bluetooth. Okular trafi najpierw na rynek chiński, cena nie jest jeszcze znana. W tym samym artykule można przeczytać o innym urządzeniu: Oppo MariSilicon X.

Telepolis donosi, że Huawei również przedstawiło swoje inteligentne okulary. Sprzęt pozwala m.in. na odbieranie połączeń, słuchanie muzyki czy robienie notatek. Dodatkowo Huawei Smart Glasses mają analizować stan zdrowia oczu. Wersja standardowa okularów (dostępne tylko w Chinach) kosztuje 1699 juanów (ok. 1087 złotych), a wersja przeciwsłoneczna: 1899 juanów (ok. 1215 złotych).

TechCrunch podaje, że Qualcomm uruchomił nową platformę programistyczną do tworzenia rzeczywistości rozszerzone: Snapdragon Spaces XR Developer Platform. Jest ona w stanie obsługiwać, m.in. lokalne kotwice (czyli możliwość „zaczepiania” obiektów AR w rzeczywistości) i trwałość, śledzenie dłoni, rozpoznawanie i śledzenie obiektów, wykrywanie płaszczyzn, mapowanie przestrzenne okluzji (chodzi o realistyczne umieszczanie obiektów i interację z nimi) i tworzenie siatki. Aktualnie jest możliwe tworzenie aplikacji dla Lenovo ThinkReality A3, choć planowane jest rozszerzenie działalności na Xiaomi i Oppo. Pakiet nie jest jeszcze dostępny publicznie.

Dodatkowo:

Video games and their communities are influencing the metaverse – VentureBeat

Tinder wkracza do metaverse. Będziemy randkować w wirtualnym świecie – DobreProgramy.pl

NFT – opinia artysty – PCFormat

Augmented Reality: A Comprehensive Guide to Its Use-Cases and Importance – ValueCoders

H&M opens 3D store in Metaverse; here’s how you can buy clothes from it – EconomicTimes

Z ostatniej chwili:

Serwis Lifestyle Asia prostuje, że H&M jednak nie otworzy sklepu 3D w metaverse. Po wiadomości, że H&M otworzy sklep na stronie ceek.com, w którym będzie można kupić wirtualne ubrania płacąc walutą CEEK, na Twitterze pojawiło się sprostowanie, że firmie H&M został przedstawiony koncept takiego sklepu, a następnie, że trwają takie rozmowy. W specjalnym oświadczeniu, przesłanym do serwisu Bitcoin.com rzecznik H&M stwierdził: Nie współpracujemy z CEEK.

Komentarz: Historia tu przedstawiona jest niejako opowiedziana od tyłu. Zainteresowałem się tym wpisem na Tweeterze i, swoim zwyczajem, zacząłem przeglądać, co myśli sieć. Zacząłem od tego, że założyłem konto na Ceek.com i odkryłęm, że nic tam nie ma o H&M. Szukając dalej, znalazłem wpis Lifestyle Asia i po nitce do kłębka okazało się, że to nieprawdziwa informacja. Mam wrażenie, że widziałem też wpis Creek wprost mówiący, że H&M otworzył sklep, lecz wygląda na to że został zastąpiony tą wersją, którą wskazałem przed chwilą. Niesmak czuję, bo znów informację podały – wydawałoby się – poważne serwisy. Może to wszystko, bo jestem prawie  po obejrzeniu „Nie patrz w górę” (nie byłem w stanie wytrzymać tego na raz). A może upodabniam się do jednego z tych dwóch panów:) z Muppetów

Żeby nie przedłużać, a skończyć czymś przyjemnym Bardzo spodobało mi się użycie przez autora tekstu w Antyweb, Kamila Świtalskiego,  sformułowania: część zastosowań jest dla mnie „nieprzekonywająca”. Cieszy fakt, że jeszcze ktoś wie, że nie mówi się „przekonywuje„:)

English version:

Antyweb informs that Oppo showed augmented reality glasses in the form of … a monocle – AR Oppo Air Glass. You will be able to use them, for example, to check the weather and calendar entries, display real-time translation and navigation instructions. The device will be available in full rim or as a cover for glasses already worn. It connects to other devices via Wi-Fi and Bluetooth. The eyepiece will first hit the Chinese market, the price is not known yet. In the same article you can read about another device: Oppo MariSilicon X.

Telepolis reports that Huawei has also introduced its smart glasses. The equipment allows, among others for answering calls, listening to music or taking notes. In addition, Huawei Smart Glasses are to analyze the health of the eyes. The standard version of the glasses (only available in China) costs 1699 yuan (about PLN 1087), and the sunscreen version: 1899 yuan (about PLN 1215).

TechCrunch reports that Qualcomm has launched a new development platform for creating augmented reality: Snapdragon Spaces XR Developer Platform. It is able to handle, inter alia, local anchors (ie the ability to „hook” AR objects into reality) and durability, hand tracking, object recognition and tracking, plane detection, spatial occlusion mapping (for realistically placing and interacting with objects) and meshing. Currently, it is possible to create applications for Lenovo ThinkReality A3, although there are plans to expand the business to Xiaomi and Oppo. The package is not yet available to the public.

Additionally:

Video games and their communities are influencing the metaverse – VentureBeat

Tinder enters the metaverse. We will be dating in the virtual world – DobreProgramy.pl

NFT – artist’s opinion – PCFormat

Augmented Reality: A Comprehensive Guide to Its Use-Cases and Importance – ValueCoders

H&M opens 3D store in Metaverse; here’s how you can buy clothes from it – EconomicTimes

Breaking news:

Lifestyle Asia says that H&M will not open a 3D store in the metaverse, however. After the news that H&M would open a store on ceek.com, where you could buy virtual clothes with CEEK currency, a correction appeared on Twitter that H&M had been presented with the concept of such a store, and then that such talks were ongoing. In a special statement sent to Bitcoin.com, a spokesman for H&M stated: We are not cooperating with CEEK.

Comment:

The story is presented here as if told from the back. I became interested in this post on Tweeter and, in my habit, started browsing what the web was thinking. I started off by setting up an account on Ceek.com and discovered that there was nothing there about H&M. Looking further, I found the Lifestyle Asia entry and after the thread to the ball, it turned out to be false information. I have the feeling that I also saw a Creek entry that said H&M opened a store, but it looks like it has been replaced with the version I just pointed out. I feel disgusted, because again the information was provided by – seemingly – serious websites. Maybe that’s it because I’m almost after watching „Don’t Look Up” (I couldn’t stand it at once). Or maybe I look like one of these two gentlemen 🙂 from the Muppets

In order not to make it too long, and finish with something pleasant, I really liked the use of the phrase by the author of the text in Antyweb, Kamil Świtalski, that some applications are „unconvincing” for me. I am glad that someone else knows that you do not say „convincing” 🙂

One thought on “Czwartek z UltraSamoukiem – Sztuczności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.