Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

Benchmark donosi, że LG przedstawiło dwa kolejne urządzenia przed targami CES 2022. Chodzi o OLED Shelf, Shopping Managing Showcase oraz Show Window – trzy urządzenia z przeźroczystymi ekranami. Pierwsze ma dwa ekrany, więc może służyć np do wyświetlania dzieła sztuki i jego opisu, drugie, umieszczone w sklepie przed produktami, ma przyciągać do nich wzrok, a trzeci, złożony z 4 ekranów ma służyć do postawienia na witrynach sklepowych. Na razie wszystkie mają status produktów koncepcyjnych.

Chip informuje, że firma TuSimple Holdings Inc. zaliczyła pierwszy drogowy test autonomicznej ciężarówki. Auto Navistar International Corp pokonało 128-kilometrową trasę pomiędzy Tucson i Phoenix poruszając się po drogach publicznych (zarówno w mieście jak i poza nim).  Przejazd można obejrzeć na YouTube.

Android.com.pl podaje, że sieć Żabka uruchomiła bezobslugowy sklep Żabka Nano w modelu store-in-store w sklepie Decathlon w Piasecznie. Wcześniej firma otworzyła kilkanaście takich placówek w miejscach użyteczności publicznej (dworcach, centrach miast). By zrobić zakupy wystarczy zbliżyć kartę i (przy pierwszej wizycie) podać numer telefonu. Następnie, dzięki systemowi z kamer i czujników na półkach, zakupy zostaną zrejestrowane, a płatność przeprowadzona na karcie.

Dodatkowo:

Myszka z SSD, czyli podręczna (!) biblioteka gier – Benchmark

Galerie handlowe staną się hybrydowe. I to szybciej niż myślicie – Chip

Czworonożny pies-robot Boston Dynamics rusza w tournée po Polsce – Antyweb

Komentarz: Więcej na temat CES 2022 można przeczytać na dedykowanej stronie Benchmark.pl. Zawsze czytałem o tych targach na łamach KomputerŚwiat czy innego PC Format, w tym roku zarejestrowałem się na wersję cyfrową, która – wygląda na to – będzie chyba najczęściej wybieraną. Czekam na weryfikację, zobaczymy.

Jeśli chodzi o autonomiczny przejazd ciężarówki, stoję na stanowisku że albo tylko samochody autonomiczne będą jeździć po drogach, albo ten eksperyment nie wyjdzie. Tutaj pojazd miał przed sobą pilota i jechał w asyście policji. Test musiał wyjść. Chodzi mi o to że jeśli maszyna będzie mieć wdrukowane przejechać zgodnie z przepisami to nikt nie przygotuje jej na niebezpieczne manewry, jakie będą (jestem o tym przekonany) przeprowadzać „ludzcy” kierowcy. Dużo bardziej przemawia do mnie system zdalnej jazdy o którym swego czasu informowałem (oryginalna wiadomość z WhatNext).

Miałem okazję być w sklepie Żappka Store w Krakowie i muszę przyznać, że wyglądało to niesamowicie: starszy Syn (znany fan Żabki), mając aplikację, wszedł, wziął co chciał i wyszedł. Przygotowania zajęły około 2 minut (chodziło o połączenie karty z aplikacją). Co mnie cieszy, to fakt, że jest to polski pomysł i swego rodzaju wdrożenie sklepu Amazon, który do Polski dotrze pewnie dopiero za kilka lat, choć próby z samoobsługowymi sklepami bez obsługi trwają już od jakiegoś czasu. Zobaczymy.

English version:

Attention! The note is available as a video on my Facebook page!

Benchmark reports that LG presented two more devices before CES 2022. It is about OLED Shelf, Shopping Managing Showcase and Show Window – three devices with transparent screens. The first has two screens, so it can be used, for example, to display a work of art and its description, the second, placed in front of the products in the store, is intended to catch the eye, and the third, consisting of 4 screens, is to be put on shop windows. For now, they all have the status of concept products.

Chip announces that TuSimple Holdings Inc. passed the first road test of an autonomous truck. Auto Navistar International Corp covered the 128-kilometer route between Tucson and Phoenix on public roads (both inside and outside the city). The ride can be watched on YouTube.

Android.com.pl reports that the Żabka chain has launched a service-free Żabka Nano store in the store-in-store model in the Decathlon store in Piaseczno. Previously, the company had opened over a dozen of such facilities in public places (stations, city centers). To do shopping, just hold the card and (during the first visit) enter your phone number. Then, thanks to the system of cameras and sensors on the shelves, purchases will be recorded and the payment will be made on the card.

Additionally:

Mouse with SSD, i.e. a handy (!) Game library – Benchmark

Shopping malls will become hybrid. And faster than you think – Chip

The four-legged robot dog Boston Dynamics is touring Poland – Antyweb

Comment:

You can read more about CES 2022 on the dedicated website Benchmark.pl. I have always read about this fair in KomputerŚwiat or another PC Format, this year I registered for the digital version, which – it looks like – will probably be the most frequently chosen one. Waiting for verification, we’ll see.

When it comes to autonomous truck driving, my position is that either only autonomous cars will drive on the road, or this experiment will not work out. Here, the vehicle had a pilot in front of it and was accompanied by the police. The test had to come out. My point is that if the machine will be printed to drive in accordance with the regulations, no one will prepare it for dangerous maneuvers that will be (I am convinced) carried out by „human” drivers. I am much more convinced by the remote driving system I informed about (original message from WhatNext).

I had the opportunity to be in the Żappka Store in Krakow and I must admit that it looked amazing: the older son (a well-known Żabka fan), having the application, entered, took what he wanted and left. The preparations took about 2 minutes (it was about connecting the card with the application). What makes me happy is the fact that this is a Polish idea and a kind of implementation of an Amazon store, which will probably reach Poland only in a few years, although attempts with self-service stores without service have been going on for some time. We’ll see.

One thought on “Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.