Piątek z UltraSamoukiem – Ciekawostki (Apple)

Scroll down for English version

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

MyApple.pl informuje, że Apple jako pierwsza firma technologiczna przekroczyła próg rynkowej kapitalizacji na poziomie 3 bilionów dolarów. Stało się tak w poniedziałek 03.01.2022, gdy akcja firmy kosztowała 182,88 dolary, lecz dzień został zamknięty z ceną za akcję 182,02 i tym samym wartość wyniosła 2.99 bilionów dolarów. Aktualną  wartość akcji można sprawdzić np na stronie MarketWatch.

Serwis 9to5Mac podaje, że w HomeKit znajduje się luka, powodująca, że aplikacja staje się bezużyteczna a nawet blokuje urządzenie, na którym jest zainstalowana. Jak podaje na swoim blogu badacz bezpieczeństwa Trevor Spiniolas – chodzi o limit znaków nazwy urządzenia (500K). Co więcej, może się to zdarzyć przez urządzenia w domu „udostępnionym”. Błąd został zgłoszony do Apple już w sierpniu. Firma zapowiada rozwiązanie na początku 2022.

PCFormat donosi, że Apple wypłaci swoim najbardziej cenionym pracownikom premie w wysokości od 50 tys. do 180 tys. dolarów w akcjach firmy na 4 lata. Powodem tej akcji jest fakt przejścia ponad 100 inżynierów do Meta, choć Apple nie pozostaje dłużne (o czym zresztą pisałem). 

Dodatkowo:

Apple i Google oskarżone o zmowę naruszającą prawo antymonopolowe – MyApple

Boisz się o własne życie? Kup Apple Watch! Nowa reklama zakrawa o kpinę – Antyweb (reklama do obejrzenia na YouTube)

10 ustawień iPhone’a, które powinieneś zmienić w 2022 roku – PCWorld

Co daje wiedza, że Apple warte jest 3 bln dolarów? Przy okazji, podobną wartość ma tylko Microsoft (2,5 biliona). W stawce pozostają Alphabet (ok 2 biliony), bo Tesla i Amazon są warte ledwie:) po ok. 1 bilion. Każda z tych korporacji oferuje popularny produkt, choć inaczej monetyzowany. Ciekawszą dla mnie informacją jest, że Apple zwiększyło trzykrotnie tę wartość w ciągu trzech lat. Oczywiście – można by to zrzucić na rosnącą popularność marki w Chinach, wydaje mi się jednak że sprawa nie jest tak prosta. Na pewno wpływ ma tu jednolity ekosystem, bo gdy Apple już to zrobiło nikt nie miał w ofercie telefonu, komputera, tabletu i zegarka. Teraz w tę stronę idą Huawei i Samsung, a jednak Apple wciąż rośnie w siłę. Nie wiem też, czy chodzi o elegancję projektowania (czyli design). O co więc chodzi? Tu pozwolę sobie na krótką dygresję: swego czasu miałem jeden z pierwszych modeli smartfonów  w Polsce (EraMDA IV). Miał on czujnik światła i wibrację w momencie nawiązywania połączenia. Oczywiście – funkcji było więcej – wybrałem dwie, które nie tylko nie są kluczowe, ale wręcz wydawały się (wtedy) nieważne. A jednak właśnie one spowodowały, że w kolejnych telefonach musiałem je mieć. Dostrzegam coś podobnego w produktach Apple, choć  z drugiej strony – nie rozumiem opieszałości firmy w naprawianiu różnych niedogodności. Choć – jak pokazało kilka wcześniejszych pomysłów, które spotkały się z początkowym oporem, a potem zostały uznane za nowatorskie (np brak gniazda słuchawkowego) – Apple może mieć w tym jakiś cel. Z drugiej strony ma / miało tendencje do lekceważenia użytkowników. Mimo to zaczynam zgadzać się z opinią mojego Brata (którego zresztą pozdrawiam): jeśli raz spróbujesz – ciężko wrócić, (choć są i tacy). Nie mówię o użyciu jednego urządzenia (np. iPhone, co więcej uważam, że jest wiele lepszych telefonów z Androidem), i tu właśnie wracamy do ekosystemu. Po zobaczeniu dwóch współpracujących ze sobą sprzętów Apple, przy wymianie jakiegoś urządzenia, automatycznie myślę o Apple. Już tak zrobiłem z zegarkiem i słuchawkami. Używam tabletu Lenovo, planuję zakup iPada. Chcę wymienić komputer i wiem, że będzie to MacBook Pro. Apple z rozmysłem i w odpowiednich odstępach czasu wprowadza nowe produkty i robi to z dyskretnym urokiem, w niewielkim, a jednak koniecznym udogodnieniu. Ciekawe, na ile jeszcze starczy im mocy przerobowych, bo konkurencja nie śpi. A nawet podgryza, nic sobie nie robiąc z potęgi i – wydaje się – niezachwianej pozycji konkurenta. I dobrze, bo taki wyścig napędza rozwój. Dlatego nie dziwią wysokie premie i „uwiązanie” pracowników przez „wypłatę” w akcjach na 4 lata, bo mimo mitu, że każdego da się zastąpić, to jednak kto ma indywidualności, ma przewagę.

English version:

MyApple.pl announces that Apple was the first technology company to break the market cap of $ 3 trillion. This happened on Monday 1/3/2022 when the company’s share was $ 182.88, but the day closed at 182.02 per share, and thus was worth $ 2.99 trillion. The current value of the stock can be checked, for example, on the MarketWatch website.

The 9to5Mac website reports that there is a vulnerability in HomeKit, which makes the application useless and even blocks the device on which it is installed. According to the security researcher Trevor Spiniolas on his blog – it is about the device name character limit (500K). Moreover, it can happen through devices in the „shared” home. The bug was reported to Apple back in August. The company announces the solution in early 2022.

PCFormat reports that Apple will pay its most valued employees bonuses in the amount of 50,000. up to 180 thousand dollars in company shares for 4 years. The reason for this action is the fact that over 100 engineers have gone to Meta, although Apple does not remain indebted (as I wrote about).

Additionally:

Apple and Google accused of collusion violating antitrust law – MyApple

Are you afraid for your own life? Get an Apple Watch! The new ad is a mockery – Antyweb (ad to watch on YouTube)

10 iPhone settings you should change in 2022 – PCWorld

Comment:

What does it know that Apple is worth $ 3 trillion? By the way, only Microsoft has a similar value (2.5 trillion). Alphabet remains at stake (about 2 trillion), because Tesla and Amazon are only worth:) about 1 trillion. Each of these corporations offers a popular product, albeit differently monetized. The more interesting information for me is that Apple has tripled this value in three years. Of course – it could be blamed on the growing popularity of the brand in China, but it seems to me that the matter is not that simple. The unified ecosystem certainly has an impact here, because when Apple did it, no one had a phone, computer, tablet and watch on offer. Now Huawei and Samsung are moving in this direction, and yet Apple continues to grow in strength. I also don’t know if it’s about the elegance of design (i.e. design). So what is it all about? Let me make a short digression here: I once had one of the first smartphone models in Poland (EraMDA IV). It had a light sensor and vibration when the connection was made. Of course – there were more functions – I chose two, which not only are not crucial, but also seemed (back then) unimportant. And yet they were the reasons why I had to have them in subsequent phones. I see something similar in Apple products, but on the other hand – I do not understand the company’s tardiness in fixing various inconveniences. Although – as shown by several previous ideas that met with initial resistance, and then were considered innovative (e.g. no headphone jack) – Apple may have some purpose in this. On the other hand, it has / had a tendency to disregard users. Despite this, I begin to agree with the opinion of my brother (whom I greet anyway): if you try once – it’s hard to come back (although there are also some). I’m not talking about using one device (like an iPhone, moreover, I believe there are many better Android phones), and this is where we come back to the ecosystem. After seeing two Apple devices working together, when replacing a device, I automatically think about Apple. I’ve already done so with my watch and headphones. I am using a Lenovo tablet, I plan to buy an iPad. I want to replace my computer and I know it will be a MacBook Pro. Apple deliberately and at appropriate intervals introduces new products and does it with a discreet charm, in a small but necessary convenience. I wonder how much processing capacity they still have, because the competition is not sleeping. He even takes a bite, not bothering himself with the power and – it seems – unwavering position of a competitor. And good, because such a race drives development. That is why the high bonuses and „tethering” of employees by „payment” in shares for 4 years are not surprising, because despite the myth that everyone can be replaced, who has individuality has an advantage.

One thought on “Piątek z UltraSamoukiem – Ciekawostki (Apple)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.