UltraSamoukowy Przegląd Prasowy #26

Uwaga! Notka dostępna w formie materiałuna moim kanale YouTube!

Wiadomość tygodnia

PCFormat przestanie ukazywać się w wersji papierowej. Wydawca, firma GTEM w specjalnym oświadczeniu przekazanym Wirtualnym Mediom przekazała, że – po 22 latach obecności na rynku – najbliższy numer pisma ukaże się w wersji jedynie internetowej, zaś drugi posiadany tytuł (CD Action) stanie się kwartalnikiem.

Wydarzenie tygodnia: CES 2022

W Las Vegas od środy 05.01 do piątku 06. stycznia odbywały się targi Consumer Electronic Show (CES 2022).  Choć wydarzenie odbyło się hybrydowo, uczestniczyło w niej ponad 40 000 osób na żywo ze 119 krajów, w tym 1800 dziennikarzy. Stoiska były dostępne w 11 miejscach wystawowych. Do 31.stycznia można (po rejestracji) oglądać nagrane materiały.

Kilka relacji:

The Best of CES 2022: What We’re Most Looking Forward To – New York Times

Let’s talk CES 2022 trends – TechCruch

CES 2022: all the news straight from the world’s largest electronics expo – TechRadar

The Verce Awards CES 2022 – TheVerge

2 big CES trends: PCs closing Apple’s silicon advantage and mutant laptops – VentureBeat

CES 2022: Przegląd nowości #1 – iMagazine oraz część #2 i część #3

Komentarz:

CES do ogromna impreza. Właściwie wszystkie media „branżowe” w Polsce i na świecie żyły tym wydarzeniem, a wszelkie nowości pojawiały się właśnie tam. W związku z tym postanowiłem, że będę umieszczać informacje na związane z konferencją przez cały tydzień, choć nie tylko takie.

PC Format... Przykro. Przykro tym bardziej, że znam to pismo z czasów, gdy konkurowało z Chip, Enter czy PC World Komputer, ba, zaczynałem gdy ten ostatni nazywał się jeszcze Bajtek. Na rynku pozostaje KomputerŚwiat, wydawany przez Ringier Axel Springer Polska, choć problemy pewnie ma podobne. Chodzi o cenę papieu, która dobiła PC Format, który z miesięcznika stał się dwumiesięcznikiem, a teraz po prostu znika. Będzie mi brakować tego rytuału przyniesienia nowego numeru, najpierw szybkiego przejrzenia i przeczytania moich ulubionych działów, jak Kalendarium, Kontrapunkt czy Czady i odpady, a potem dopiero całości z wiadomościami i – gdy interesowały mnie – testami. Te pierwsze jednak stanowiły niesamowitą siłę pisma. Każdy może napisać/przepisać informację, przeprowadzić test (choć nie zawsze tłumaczy zasady tychże), lecz do Kalendarium trzeba już się przygotować, poszukać, przygotować tekst, zredagować. Nie da się podrobić opinii redaktorów i wiedzy, która stoi za autorskimi tekstami. Jest pocieszające, że wciąż będzie można je czytać w internecie, lecz trzymanie na kolanach tabletu nie jest tym samym, co przeglądanie papierowego wydania. Wiem, co mówię, bo w tej formie spróbowałem z Młodym Technikiem i bardzo tęsknię za przekładaniem stron. Rozumiem z drugiej strony, bo mam już te 40 + na karku i tym samym mnóstwo książek, czasopism i gazet, które leżą, mnie jest żal je wyrzucić, bo może się przydadzą, a miejsca coraz mniej. Tym niemniej jest mi niezmiernie przykro, tym bardziej, że ostatni numer, już bez płyty, niósł więcej treści dzięki pozbyciu się opisu programów oraz sposobów ich użycia. To był bardzo dobry krok, szkoda, że jeden z ostatnich, jeśli chodzi o wydanie papierowe. Bardzo dziękuję panu Adamowi Chabińskiemu, redaktorowi naczelnemu, jak również całej redakcji za wspaniałą pracę dotychczas i liczę na Was dalej. Z przyjemnością pozostanę czytelnikiem i oglądaczem. Kanał na YouTube już zasubskrybowałem. Szczerze i serdecznie życzę Wam powodzenia!

Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Wtorek z UltraSamoukiem – Bezpieczeństwo

Środa z UltraSamoukiem – Ciekawostki (Różne)

Czwartek z UltraSamoukiem – Sztuczności

Piątek z UltraSamoukiem – Ciekawostki (Apple)

 

The news of the week

PCFormat will no longer appear on paper. The publisher, GTEM, in a special statement sent to Virtual Media, announced that – after 22 years of presence on the market – the next issue of the magazine will only be available online, and the second title (CD Action) will become a quarterly.

The event of the week: CES 2022

The Consumer Electronic Show (CES 2022) took place in Las Vegas from Wednesday, January 5 to Friday, January 6. Although the event was a hybrid event, over 40,000 people attended live from 119 countries, including 1,800 journalists. Stands were available at 11 exhibition venues. Recorded materials can be viewed until January 31 (after registration).

Several reports:

The Best of CES 2022: What We’re Most Looking Forward To – New York Times

Let’s talk CES 2022 trends – TechCruch

CES 2022: all the news straight from the world’s largest electronics expo – TechRadar

The Verce Awards CES 2022 – TheVerge

2 big CES trends: PCs closing Apple’s silicon advantage and mutant laptops – VentureBeat

CES 2022: News Review # 1 – iMagazine plus Part # 2 and Part # 3

Comment:

CES is a huge party. Virtually all the „industry” media in Poland and in the world lived with this event, and all the news appeared there. Therefore, I have decided that I will be posting information related to the conference throughout the week, but not only that.

PC Format … Sorry. I am all the more sorry that I know this magazine from the times when it competed with Chip, Enter or PC World Komputer, and I started when the latter was still called Bajtek. KomputerŚwiat, published by Ringier Axel Springer Polska, remains on the market, although it probably has similar problems. It’s about the price of the paper that hit PC Format, which has turned from a monthly to a bimonthly, and now it is simply disappearing. I will miss this ritual of bringing a new number, first quickly browsing and reading my favorite sections, such as Calendar, Kontrapunkt or Chady and Wastes, and then the whole with news and – if I was interested – tests. The former, however, constituted an amazing power of writing. Anyone can write / rewrite information, conduct a test (although it does not always explain the rules of these), but for the Calendar you have to prepare, search, prepare the text, edit. It is impossible to imitate the opinion of the editors and the knowledge behind the author’s texts. It is reassuring that you will still be able to read them on the internet, but holding a tablet on your lap is not the same as viewing a hard copy. I know what I am saying, because in this form I tried with the Young Technician and I miss turning the pages a lot. I understand on the other hand, because I already have the 40+ on my neck and thus a lot of books, magazines and newspapers that are lying around, I feel sorry to throw them away, because they may be useful, and there is less and less space. Nevertheless, I am extremely sorry, the more that the last issue, without the disc, carried more content thanks to the removal of the description of the programs and the ways of their use. It was a very good step, a pity it was one of the last when it comes to the paper edition. Thank you very much to Mr. Adam Chabiński, the editor-in-chief, as well as the entire editorial office for the great work so far, and I look forward to your further work. I will be happy to be a reader and viewer. I have already subscribed to the YouTube channel. I sincerely and sincerely wish you good luck!

Monday with UltraSamouk – New World

Tuesday with UltraSamouk – Security

Wednesday with UltraSamouk – Trivia (Miscellaneous)

Thursday with UltraSamouk – Artificial Art

Friday with UltraSamouk – Trivia (Apple)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.