Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

Antyweb informuje o projekcie Alienware, pod nazwą Concept NYX  który został pokazany na targach CES 2022. Jest to komputer o potężnej mocy obliczeniowej, który pozwala używać gier na zasadzie streamingu, jak np Google Stadia . Do gry nie jest potrzebny zatem mocny laptop, a urządzenie daje dodatkowo możliwość grania we dwoje na jednym monitorze / telewizorze w dwie różne gry. Firma planuje rozszerzyć obsługę do 4 osób mogących jednocześnie używać Concept NYX.

PurePC podaje, że Nextbase zaprezentowało na CES 2022 kamerę Nextbase iQ. Urządzenie posiada możliwość nagrywania trzech scen jednocześnie (przód/tył/wnętrze auta) oraz przesyłania nagrań do chmury. Jest wyposażone w obsługę głosową, którą można aktywować systemy: Roadwatch AI (monitorowanie toru innych pojazdów oraz ich szybkości), ADAS (ostrzeganie przed zagrożeniami) i DMS (zapobiegający zasypianiu). Dostęp do obrazu z kamery może się odbywać również zdalnie, a kamerę można namierzyć w dowolnym miejscu na świecie.

ITWiz donosi, że firma Transition Technologies PSC pokazała podczas targów CES 2022 rozwiązanie Skillworx. Składa się ono z RealWear HMT1 – sterowanego głosowo komputera przystosowanego do noszenia na głowie oraz plaftormy integrująca Thingworx od firmy PTC. System ma służyć szybszemu wprowadzaniu pracowników w branżach takich jak: medycyna, farmacja czy motoryzacja.

Dodatkowo:

PIIT przedstawia postulaty cyfrowej (r)ewolucji – ComputerWorld

Im szybciej jedziesz, tym staje się dłuższy. Hypercycle to jeden z najciekawszych modeli koncepcyjnych zaprezentowanych w tym roku – Chip

LG z dziwacznym patentem na laptopa – kiedy jeden touchpad to za mało – Android.com.pl

Komentarz:

Nowoczesne technologie wynikają już nie tylko z mocy obliczeniowej. Wydaje mi się, że już minął czas wymyślania usług, bo do każdego, najbardziej dziwnego zadania można znaleźć specjalną aplikację (ostatnio np. potrzebowałem w pracy porównać długie ciągi znaków i okazało się że jest do tego mnóstwo specjalnych aplikacji dostępnych przez strony, wystarczy wpisać w Google: „Text compare”). Czyżby przyszłość leżała zatem w integracji (patrz kamerka) ? Na pewno, choć również chodzi o nowatorskie wykorzystanie kanałów lub sposobów dostarczenia (patrz Concept NYX). Inną drogą są też prostsze (i tańsze) rozwiązania w miejsce tych już dostępnych z drobną modyfikacją – Microsoft Hololens 2 również pomagają we wdrożeniu pracownika, a jednak to firma z Polski wymyśliła, by do urządzenia firmy Realwear dodać możliwość lokalizacji i tym samym podać sugestie odpowiednie do miejsca w którym znajduje się pracownik. O tym samym mówiłem przy Apple – drobne udogodnienie, a spróbujesz i niech chcesz inaczej. Mimo to spodziewam się, że nieraz jeszcze poczuję się  zaskoczony. Jestem miłośnikiem kina SF i naprawdę nie trzeba wiele, by ktoś pomyślał, czy da się zrobić urządzenie pokazane na ekranie. A potem je zrobił. W końcu ekrany znane z „Raportu mniejszości” mamy – na razie z goglach VR, tym niemniej są. W końcu GPS był znany w latach 70, a ekrany dotykowe w latach 60. Zobaczymy.

English version:

Antyweb informs about the Alienware project, called Concept NYX, which was shown at CES 2022. It is a computer with powerful computing power that allows you to use streaming games, such as Google Stadia. Therefore, you do not need a powerful laptop to play, and the device also gives you the option to play two different games on one monitor / TV. The company plans to extend the service to 4 people who can use Concept NYX at the same time.

PurePC reports that Nextbase presented the Nextbase iQ camera at CES 2022. The device has the ability to record three scenes simultaneously (front / rear / interior of the car) and to send the recordings to the cloud. It is equipped with voice control that can be activated by the following systems: Roadwatch AI (monitoring the track of other vehicles and their speed), ADAS (warning of threats) and DMS (preventing falling asleep). Access to the image from the camera can also be done remotely, and the camera can be tracked anywhere in the world.

ITWiz reports that Transition Technologies PSC showed the Skillworx solution at CES 2022. It consists of RealWear HMT1 – a voice-controlled computer adapted to be worn on the head and a platform integrating Thingworx from PTC. The system is to serve faster introduction of employees in industries such as: medicine, pharmacy and automotive.

Additionally:

PIIT presents the postulates of digital (r) evolution – ComputerWorld

The faster you go, the longer it becomes. The Hypercycle is one of the most interesting concept models presented this year – Chip

LG with a bizarre laptop patent – when one touchpad is not enough – Android.com.pl

Comment:

Modern technologies result not only from computing power. It seems to me that the time to come up with services has passed, because you can find a special application for each, the most strange task (recently, for example, I needed to compare long strings at work and it turned out that there are a lot of special applications available through websites, just type in Google: „Text compare”). Does the future lie in integration (see webcam)? Certainly, but it is also about innovative use of channels or delivery methods (see Concept NYX). Another way is also simpler (and cheaper) solutions instead of those already available with a slight modification – Microsoft Hololens 2 also help in the implementation of the employee, and yet it was the Polish company that invented to add the localization option to the Realwear device and thus provide appropriate suggestions to the place where the employee is located. I spoke about the same with Apple – a minor convenience, and you will try and let you want it differently. Nevertheless, I expect to feel surprised more than once. I am a fan of SF cinema and it really doesn’t take much for someone to think if it is possible to make a device shown on the screen. And then he made them. After all, we have the screens known from the „Minority Report” – so far with VR goggles, but they are. After all, GPS was known in the ’70s, and touchscreens in the’ 60s. We’ll see.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.