Środa z UltraSamukiem – Ciekawostki (CES 2022)

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

SpidersWeb informuje, że Asus pokazał podczas targów CES 2022 nowe laptopy z serii ZenBook. Oprócz klasycznego Asus ZenBook 14 OLED firma zaprezentowała wersję Space Edition, z dodatkowym 3,5 calowym ekranem w obudowie, który może wyślwietlać dodatkowe informacje, np wizytówkę podczas spotkania biznesowego. Hitem okazał się Asus ZenBook 17 Fold OLED, właściwie będący… składanym tabletem. Może on pracować w kilku trybach: tabletu, książki, złożony na pół z wirtualną lub fizyczną klawiaturą, w trybie PC (na podstawce) oraz w trybie rozrzerzonym (klawiatura znajduje się przed urządzeniem, dzięki czemu nie zasłania części ekranu). Cena zestawu nie jest jeszcze znana.

Benchmark donosi, że Razer przedstawił nowe stanowisko dla graczy podczas targów CES 2022. Pierwszym jego elementem jest modularne biurko z paneli dotykowych, ekranów itp, pod nazwą Project Sophia w którym można zainstalować (dosłownie!), dodatkowe komputerowe komponenty (samo biurko ma wbudowany 65 calowy wyświetlacz). Jego uzupełnieniem jest Razer Enki Pro HyperSense, gamingowy fotel, który oprócz wielu możliwości regulacji oferuje zestaw haptyczny, dzięki któremu będzie można odczuć wydarzenia w grze (np. przeciążenie czy strzał). Uzupełnieniem dla gracza może być gamingowy smartwatch (Razer X Fossil Gen 6) i maseczka Razer Zephyr Pro ze specjalnym wzmocnieniem głosu.

Serwis Instalki.pl podaje, że firma Sengled pokazała inteligentną żarówkę śledzącą sen. Sengled Smart Health Monitoring Light monitoruje spanie za pomocą radaru, a jeśli wykryje zmiany, które (dzięki algorytmom sztucznej inteligencji) uzna za odbiegające od normy – zmienia barwę. Dane można śledzić w ramach aplikacji Sengled Home. Nie wiadmo, czy żarówka jest w stanie „odróżnić” od siebie poszczególnych domowników.

Dodatkowo:

Cars of CES 2022: from a color-changing BMW to a Mercedes with 1,000km range – TechRadar.com

CES 2022 – Sony dołącza do Apple! Oto pierwszy elektryczny SUV VIsion-S – PC World.pl

CES 2022. Widzieliśmy Samsung Freestyle, projektor, który zabierzesz do lasu – Gadzetomania.pl

Tatuaż w kilka sekund? Zaprezentowano urządzenie drukujące na skórze – KomputerSwiat.pl

Komentarz:

Większość informacji dodatkowych wybrałem według klucza: nie ma w innych, popularnych relacjach z CES, choć informacje główne pojawiły się kilkukrotnie w popularnych serwisach. Rzadko pojawiają się u mnie sprzęty i na pewno nie będą się pojawiać częściej. Drażnią mnie na stronach informacyjnych kolejne doniesienia o nowym procesorze, nowym laptopie, który od poprzedniego różni się tym że ma nowy procesor. Pomijam już wszystkie statystyki przyszłych sprzętów, przecieki, i tym podobne – uważam, że informacja powinna być namacalna, dotyczyć istniejących miejsc i zdarzeń, dlatego staram się nie wychodzić poza informacje o patentach. Czy ZenBook jest na tyle wybitny, by się nim zajmować? Wydaje mi się, że może mieć jakiś udział w przyszłości, bo co jakiś czas pojawiają się takie sprzęty jak Lenovo Yoga Book, który mam do dziś i choć klawiatura haptyczna nie spełniła moich wymagań, uważam, że możliwość wykorzystania tego miejsca w laptopach, gdzie znajduje się klawiatura  – zasługuje na uwagę. Dlatego też obserwuję serię ZenBook, bo może to być ciekawe rozwiązanie, podobnie jak dla starszego Syna był Yoga Book pozwalający rysować komiksy specjalnym piórkiem. Przeczytawszy o stanowisku dla graczy miałem przed oczami produkt Bauhutte (o czym zresztą pisałem), dlatego muszę przyznać, że biurko zrobiło na mnie dobre wrażenie, choć dopiero film na YouTube uświadomił mi, że to może to być użyteczne. Na razie jest jednak zbyt mało informacji o możliwej integracji, żeby można było zachwycić się tym bardziej – aktualnie raczej wygląda na kolejny gadżet dla graczy (jak maseczka), który będzie kosztować niesamowite pieniądze za ograniczoną funkcjonalność, niezrozumiałą poza światkiem profesjonalistów. Jeśli jednak rozmowy z NVidią i Intelem pójdą dobrze – może to być sprzęt zasługujący na uwagę, bo np informacje o naładowaniu urządzeń będą widoczne od razu na biurku. Co jest wygodne, wymaga jednak tak wiele pracy i współpracy, na tyle wiele że wydaje się to wręcz nieosiągalne. Będę kibicować – niekoniecznie fotelowi, który niepokojąco przypomina kapsuły z filmów typu PlayerOne, lecz biurku na pewno. Skąd w tym wszystkim żarówka? Pomysł wydał mi się bardzo sympatyczny, co nie znaczy że mocno wierzę w jego powodzenie. Mój pierwszy inteligentny zegarek (gdy smartwatche dopiero raczkowały) Cogito Pop również wyglądał jak zwykły zegarek i do dziś lubię takie sprzęty, które zaskakują, a nie epatują nowoczesnością. Skądinąd wielu moich znajomych myśli, że zwariowałem,  bo gadam do żarówek (mamy większość świateł podpiętych do Alexy). Kto wie, może kiedyś powiem w stronę lampy: zmierz mi puls i temperaturę, bo słabo się czuję. Dziś światło się zaświeca, więc może kiedyś i to, że żarówka odpowie, (podając moje parametry), nie będzie już zakończeniem żartu o wariatach.

English version:

SpidersWeb announces that Asus showed new ZenBook series laptops at CES 2022. In addition to the classic Asus ZenBook 14 OLED, the company presented the Space Edition version, with an additional 3.5-inch screen in the housing that can display additional information, e.g. a business card during a business meeting. The Asus ZenBook 17 Fold OLED turned out to be a hit, which is actually … a foldable tablet. It can work in several modes: tablet, book, folded in half with a virtual or physical keyboard, in PC mode (on the stand) and in extended mode (the keyboard is in front of the device, so it does not cover part of the screen). The price of the set is not known yet.

The benchmark reports that Razer presented a new stand for players at CES 2022. The first element of it is a modular desk with touch panels, screens, etc., called Project Sophia, in which you can install (literally!) Additional computer components (the desk itself has a built-in 65 inch display). It is complemented by the Razer Enki Pro HyperSense, a gaming chair, which in addition to many adjustment options offers a haptic set, thanks to which you will be able to feel the events in the game (e.g. overload or shot). The player can be complemented by a gaming smartwatch (Razer X Fossil Gen 6) and a Razer Zephyr Pro mask with a special voice enhancement.

Instalki.pl website reports that Sengled has shown an intelligent light bulb that tracks sleep. Sengled Smart Health Monitoring Light monitors sleep using radar, and if it detects changes that (thanks to artificial intelligence algorithms) it deems abnormal – it changes the color. The data can be tracked within the Sengled Home app. It is not known whether the bulb is able to „distinguish” individual members of the household.

Additionally:

Cars of CES 2022: from a color-changing BMW to a Mercedes with 1,000km range – TechRadar.com

CES 2022 – Sony Joins Apple! This is the first VIsion-S electric SUV – PC World.pl

CES 2022. We saw Samsung Freestyle, a projector that you will take to the forest – Gadzetomania.pl

A tattoo in seconds? Leather printing device – KomputerSwiat.pl

Comment:

I chose most of the additional information according to the following key: it is not found in other, popular reports with CES, although the main information appeared several times in popular websites. I rarely have equipment and will certainly not appear more often. On the information pages, I am annoyed by new reports about a new processor, a new laptop, which differs from the previous one in that it has a new processor. I omit all the statistics of future equipment, leaks, and the like – I believe that the information should be tangible, it should concern existing places and events, so I try not to go beyond information on patents. Is ZenBook outstanding enough to take care of it? It seems to me that it may have some share in the future, because from time to time there are devices such as the Lenovo Yoga Book, which I have until today, and although the haptic keyboard did not meet my requirements, I think that the possibility of using this place in laptops, where it is located keyboard – deserves attention. That is why I am watching the ZenBook series, because it can be an interesting solution, just like for my older Son there was the Yoga Book that allows you to draw comics with a special pen. Having read about the stand for players, I had before my eyes the Bauhutte product (which I wrote about), so I must admit that the desk made a good impression on me, although only the YouTube video made me realize that it could be useful. For now, however, there is too little information about possible integration to be delighted even more – currently it looks like another gadget for players (like a mask), which will cost amazing money for limited functionality, incomprehensible outside the world of professionals. However, if the talks with NVidia and Intel go well – it may be equipment that deserves attention, because, for example, information about the charging of devices will be visible immediately on the desk. What is convenient, however, requires so much work and collaboration, so much that it seems almost unattainable. I will cheer – not necessarily the chair, which disturbingly resembles capsules from PlayerOne movies, but the desk for sure. Where does the light bulb come from? I found the idea very nice, which does not mean that I strongly believe in its success. My first smart watch (when smartwatches were just getting started) Cogito Pop also looked like a regular watch and to this day I like devices that surprise, not impress with modernity. Besides, many of my friends think I’m crazy because I talk to light bulbs (we have most of the lights connected to Alexa). Who knows, maybe one day I will say towards the lamp: take my pulse and temperature, because I feel weak. Today the light is on, so maybe someday the fact that the bulb responds (by giving my parameters) will not be the end of the joke about madmen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.