Czwartek z UltraSamoukiem – Sztuczności

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

Serwis Instalki.pl informuje , że Sony pokazało na targach CES 2022 nowe gogle oraz kontroler do konsoli Playstation5. Gogle o nazwie Playstation VR2 mają 110-stopniowy kąt widzenia i obsługują gry w 4K oraz HDR. Dzięki dzięki systemowi wbudowanych czujników mogą śledzić ruchy gracza w przestrzeni a także ruch gałek ocznych. Zestaw uzupełniają  kontrolery VR 2 Sense.

WhatNext donosi o planach Qualcomm przedstawionych podczas targów CES 2022. Nowe inicjatywy będą dotyczyć: komputerów ARM, systemów wspomagania kierowcy (ADAS) oraz mieszanej rzeczywistości (AR/VR i metaverse).  Firma ogłosiła w tej kwestii współpracę z Microsoft, jako że ten posiada w swojej ofercie Mesh, będący częścią Mixed Reality Tool Kit (choć Qualcomm również proponuje swoje rozwiązanie, o którym swego czasu informowałem).

PCWorld podsumowuje informacje podane podczas CES 2022 przez firmę NVidia. Oprócz prezentacji kart graficznych, firma udostępniła również w ramach NVidia Studio platformę NVidia Omniverse. Zaproponowano również nowe funkcje: Omniverse Nucleus Cloud pozwala na łatwiejsze udostępnianie dużych scen, Omniverse Machinima daje możliwość współpracy w czasie rzeczywistym oraz Audio2Face, która pozwala na ekspresyjną animację twarzy na podstawie źródła dźwięku wraz z eksportem do MetaHuman firmy Epic.

Dodatkowo:

CES 2022: AI is driving innovation in ‘smart’ tech – VentureBeat.com

NFTs, blockchain and the metaverse are turning our world into The Matrix – TechRadar.com

Wirtual to nowy real. VR staje się codziennością – Tech.WP.pl

Jeżeli tak ma wyglądać Metaverse to nie ma on kompletnie sensu – Antyweb.pl

Wirtualne zatracenie. Czas biegnie inaczej w VR? – MlodyTechnik.pl

Prawie komentarz:

W Wyborczej.biz pojawił się felieton dr Macieja Kaweckiego: Robot, który umiera, czyli sztuczna inteligencja, prawdziwa sztuka i odwieczne pytania ludzkości. Ja przeczytałem jedynie jego wypowiedź o zawartości na LinkedIn i choć nie jest to informacja sensu stricte, postanowiłem ją tutaj umieścić. Chodzi o instalację „Can’t help myself”: robot próbuje zebrać płyn hydrauliczny, dzięki któremu się porusza, by nie „umrzeć”. Podobno na przestrzeni lat widać „zmęczenie”, aż w końcu nie udaje mu się i umiera. Stało się to w 2019 roku. Polecam do obejrzenia materiał, bo mimo mechanicznych ruchów i robotycznej powierzchowności – do mojej wrażliwości trafiło. A nie może zawsze chodzić tylko o informację i jej użyteczność. I naprawdę nieważne, czy robot wciąż działa, jak sugeruje ten tekst. Chyba pierwszy raz dałem spokój, by się dowiedzieć. Pozwoliłem sobie przeżywać.

Komentarz:

Muszę przyznać, że interesujaco wygląda szczególnie perspektywa współpracy między Microsoft a Qualcomm. Przy okazji pozwalam sobie Was zaprosić już wkrótce na krótki materiał odnośnie Take the HoloLens 2 App Dev Fundamentals Challenge –  pokażę jak co i gdzie – skoro już z Cloud Challenge nie wyszło. Wszystkie znaki na niebie i ziemi powiadają, że AR/VR to znaczący kierunek rozwoju aplikacji. Szczególnie to pierwsze, bo znów – wyobrażając sobie możliwości nie wydaje mi się potrzebne liczyć, wystarczy powiedzieć że jest ich mnóstwo i to nawet, gdy uda mi się już wyjść poza reklamy, kierunkowskazy i wszelkie dodatkowe wskazówki dotarcia do miejsca docelowego, bo to jest pierwsze co się nasuwa. Mnie marzą się mocniejsze rzeczy: zakupy (i nie chodzi tylko o wirtualne przymierzalnie, ale np lustra AR), spotkania (półwrtualne i gry (bynajmniej nie chodzi o zabawki typu Five Nights at Freddy’s AR czy Pokemon Go). Plus, nie mogę zapomnieć niesamowitego widoku podczas konferencji Microsoft Ignite kiedy to dwójka ludzi w dwóch różnych miejscach spotkała się w AR (chodzi o użycie HoloLens). I w pewnym momencie jeden z nich wziął FIZYCZNĄ rzecz ze SWOJEGO FIZYCZNEGO pokoju, położył na stole (tu zasadne jest pytanie czy wirtualnym) i drugi uczestnik wziął tę WIRTUALNĄ rzecz (pytanie czy do wirtualnej ręki). I niesamowite możliwości typu kopiuj wklej, które kiedyś się u mnie na blogu pojawiły.

Mógłbym tak dużo dłużej, więc zmieniając temat, zauważyliście zapewne że do materiału o robocie wybrałem video z TikToka. Tak, bo jest esencjonalne, ale nie tylko dlatego. Również z tego powodu, że jest to pierwszy materiał z tego portalu, który byłem w stanie obejrzeć. Co nie znaczy że się przekonałem. Wręcz (patrząc powyżej) obawiam się, że mam wciąż więcej do powiedzenia, niż na kilkanaście sekund filmu, by mój profil tam się pojawił w najbliższym czasie.

English version:

The Instalki.pl website informs that Sony showed new goggles and a controller for the Playstation5 console at CES 2022. Playstation VR2 goggles have a 110-degree viewing angle and support 4K and HDR games. Thanks to the system of built-in sensors, they can track the player’s movements in space as well as the movement of the eyeballs. The set is completed with VR 2 Sense controllers.

WhatNext reports on Qualcomm’s plans unveiled at CES 2022. The new initiatives will include: ARM computers, driver assistance systems (ADAS) and mixed reality (AR / VR and metaverse). The company announced cooperation with Microsoft on this issue, as it offers Mesh, which is part of the Mixed Reality Tool Kit (although Qualcomm also proposes its solution, which I informed about some time ago).

PCWorld summarizes the information provided during CES 2022 by NVidia. In addition to presenting graphics cards, the company also made the NVidia Omniverse platform available as part of NVidia Studio. New features were also proposed: Omniverse Nucleus Cloud allows for easier sharing of large scenes, Omniverse Machinima enables real-time collaboration and Audio2Face, which allows expressive facial animation from an audio source with export to Epic’s MetaHuman.

Additionally:

CES 2022: AI is driving innovation in 'smart’ tech – VentureBeat.com

NFTs, blockchain and the metaverse are turning our world into The Matrix – TechRadar.com

Wirtual is a new real. VR becomes everyday life – Tech.WP.pl

If this is what the Metaverse looks like, it doesn’t make any sense – Antyweb.pl

Virtual doom. Time runs differently in VR? – MlodyTechnik.pl

Almost a comment:

A column by Dr. Maciej Kawecki appeared in Wyborcza.biz: A robot that dies, i.e. artificial intelligence, real art and perennial questions of humanity. I only read his statement about the content on LinkedIn and although it is not strictly speaking information, I decided to put it here. It’s about the installation „Can’t help myself”: the robot tries to collect the hydraulic fluid, thanks to which it moves, so as not to „die”. Apparently, over the years you can see „fatigue”, and eventually he fails and dies. It happened in 2019. I recommend the material to take a look at it, because despite the mechanical movements and robotic appearance – it found its way to my sensitivity. And it cannot always be only about information and its usefulness. And it doesn’t really matter if the robot is still running as this text suggests. It’s probably the first time I’ve given up on finding out. I allowed myself to experience.

Comment:

I must admit that the prospect of cooperation between Microsoft and Qualcomm is particularly interesting. By the way, let me invite you soon for a short material about Take the HoloLens 2 App Dev Fundamentals Challenge – I will show you how, what and where – since Cloud Challenge did not work out. All signs in heaven and earth say that AR / VR is a significant direction in the development of the application. Especially the first, because again – when imagining the possibilities, I do not need to count, suffice to say that there are plenty of them, even when I manage to go beyond the advertisements, indicators and any additional tips to reach the destination, because this is the first what comes to mind. I dream of stronger things: shopping (and it’s not just about virtual fitting rooms, but for example AR mirrors), meetings (semi-virtual and games (it’s not about toys like Five Nights at Freddy’s AR or Pokemon Go). Plus, I can’t forget the amazing view during the Microsoft Ignite conference when two people in two different places met in AR (it is about the use of HoloLens). And at one point one of them took a PHYSICAL thing from HIS PHYSICAL room, put it on the table (here the question is whether virtual) and the second participant took this VIRTUAL thing (question whether to a virtual hand) and the amazing copy and paste possibilities that I once posted on my blog.

I could do so much longer, so by changing the subject, you may have noticed that I chose a video from TikTok for the material about the robot. Yes, because it is essential, but not only because of it. Also because it is the first material from this portal that I was able to watch. Which does not mean that I am convinced. In fact (looking above) I am afraid that I still have more to say than for a dozen or so seconds of the film, that my profile will appear there in the near future.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.