Piątek z UltraSamoukiem – Wspomnienia

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

Wprost przypomina numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego z dnia 8 lutego 1923 roku. Na 10 stronie gazety znajduje się artykuł: Jak będzie wyglądał świat w Roku 2022? Tekst pokazuje odpowiedzi, na pytanie z tytułu jakie zadał „jeden z amerykańskich dzienników” różnym osobom i tak m.in. Mary Garret Hay wskazała równość kobiet (choć niekoniecznie powody się zgadzają), Walter N. Polakow przewidział wykorzystanie energii atomowej (choć niekoniecznie musiał mieć to na myśli), zaś „Pan Griffith” istnienie ebooków i e-wydań czasopism oraz zdalne nauczanie. Alkohol ludzie wciąż piją, choć W. H. Anderson, „dyrektor ligi antialkoholicznej” „prorokował”, iż alkohol zniknie z powierzchni ziemi.

DailyWeb przypomina, iż 15 lat temu został zaprezentowany pierwszy iPhone. Prezentacja odbyła się 9 stycznia 2007 roku na Macworld Expo w San Francisco, kiedy to Steve Jobs wypowiedział znamienne słowa: Dziś Apple zamierza na nowo wynaleźć telefon. Prezentacja dostępna jest na YouTube.

Komputer Świat przypomina, że Pegasus to nie tylko system inwigilacji, a również nazwa popularnej swego czasu konsoli. Właściwie chodzi o podróbkę konsoli Famicom, której zmodyfikowana wersja Nintendo Entertaining System (NES) robiła karierę na zachodzie, zaś w Polsce ukazała się na początku (tzn. w roku 1992)  pod nazwą „Family Video Game” przez firmę BobMark. Dzięki chwytliwej nazwie (Pegasus), stylizacji na markę premium oraz chwytliwym gadżetom (kultowy dziś pistolet do np. Duck Hunt) konsola stała się wielkim sukcesem, a kardridż 168in1 jest dziś produktem kultowym.

Dodatkowo:

Niewielu wie, ale iPhone 2G wcale nie był pierwszy. Mamy zdjęcia – Telepolis.pl

Najdziwniejsze komputery osobiste w historii – Instalki.pl

„Kubuś Puchatek” trafia do domeny publicznej – DailyWeb.pl

Ludzie grali w gry już tysiące lat temu — niesamowite odkrycie archeologów z Polski – Android.com.pl

Archeologia Internetu. Ocalić od zapomnienia, czyli sieć wykopalisk – MlodyTechnik.pl

Komentarz:

Pozwoliłem sobie pominąć cały polityczny aspekt artykułu z KomputerŚwiat i zrobiłem to zupełnie świadomie, bo będę z uporem maniaka powtarzać, iż nie chcę być kojarzony jakkolwiek z którąkolwiek opcją polityczną. Wolę skupić się przede wszystkim na Kuryerze. Jestem zachwycony małopolskim archiwum, które przy tej okazji odkryłem, w którym można przeglądać przedwojenne ( i nie tylko) gazety. Okazało się też, że istnieje takie archiwum dla Polski, oferujące cyfrową wypożyczalnię międzybiblioteczną książek Academica, z których również (jako że część „księgozbioru” jest objęta prawem autorskim) można przeglądać bez ograniczeń (te chronione są dostępne na specjalnych terminalach w bibliotekach należących do systemu). Ba, jest cała lista takich bibliotek w Polsce. Z jednej strony jest to wspaniałe, z drugiej, interesujące jak wiele osób odwiedza te zasoby poza zajmującymi się tym zawodowo, a więc naukowcami i… bibliotekarzami. Nie wiem, czy chcę znać odpowiedź. Jest coś magicznego w obcowaniu z takim znakiem czasu, przeglądanie gazet, które były codziennością tamtego czasu. Zastosowanie „y” zamiast „i”, specyficzny styl (Na tropie „Zielonego Słonia”. Krakowscy czciciele boginie Venus), choć wiadomości podobne w tematyce (Walka z drożyzną rozpoczyna się). Ciekawe jest wczytanie się w ten świat i oddanie się refleksji, jakie było wtedy rozumienie i jakie rzeczy uważano za ważne. Myślę, że dla przyjemności będę odwiedzać stronę by losowo przeglądać sobie przedwojenną prasę.

Z drugiej strony naszła mnie taka refleksja, że właściwie to są tematy, które niewiele się zmieniły. Zmieniła się tylko technologia, i to właściwie nie tak bardzo dawno temu. Jestem jeszcze z tego pokolenia, które pamięta takie nowości jak kolorowy obraz w telewizji czy telefony stacjonarne i być może dlatego technologia tak mnie nie zachwyca, jak młodzież. Ba, śmiem twierdzić, że wiele funkcjonalności współczesnych jest tylko udogodnieniem, ułatwieniem wielu codziennych spraw, zaś przez ostatnie lata naprawdę niewiele wymyśliliśmy – w sensie przełomów, choć staram się pokazywać nowe technologie i nie tylko w poniedziałki. Innym aspektem tego jest moja odwieczna dyskusja z Synami (fanami Fortnite), którzy pokazują mi dowolną nowość w tej (przecież grze sprzed 4 lat), jestem w stanie wskazać im tę samą nowość wcześniej. Nawet fakt, że siedzą przed komputerem i strzelają z wirtualnej broni jest powtórką tego że ja latałem z patykiem czy dwoma udającymi karabin. Swoją drogą, czekam, aż ktoś wpadnie na to, żeby po polu bitwy latał Mario. W końcu banan już był.

English version:

Wprost resembles the issue of the Illustrated Daily Kuryer of February 8, 1923. There is an article on page 10 of the newspaper: What will the world be like in 2022? The text shows the answers to the question from the title of „one of the American newspapers” to various people. Mary Garret Hay indicated the equality of women (although the reasons do not necessarily agree), Walter N. Polakow predicted the use of nuclear energy (although he did not necessarily mean it), and „Mr. Griffith” the existence of e-books and e-editions of magazines and remote learning. Alcohol is still drunk, although W. H. Anderson, „the director of the anti-alcohol league” „prophesied” that alcohol would disappear from the face of the earth.

DailyWeb reminds that 15 years ago the first iPhone was presented. The presentation took place on January 9, 2007 at the Macworld Expo in San Francisco, when Steve Jobs uttered significant words: Today Apple intends to reinvent the phone. The presentation is available on YouTube.

Komputer Świat reminds that Pegasus is not only a surveillance system, but also the name of a console that was popular at the time. It is actually a fake of the Famicom console, whose modified version of the Nintendo Entertaining System (NES) made a career in the west, and in Poland it was released at the beginning (ie in 1992) under the name „Family Video Game” by BobMark. Thanks to the catchy name (Pegasus), the premium brand styling and catchy gadgets (the iconic gun for, for example, Duck Hunt), the console became a great success, and the 168in1 cartridge is now a cult product.

Additonally:

Few know, but the iPhone 2G was not the first at all. We have photos – Telepolis.pl

The weirdest personal computers ever – Instalki.pl

„Winnie the Pooh” goes into the public domain – DailyWeb.pl

People played games thousands of years ago – an amazing discovery by archaeologists from Poland – Android.com.pl

Internet archeology. Save from oblivion, i.e. the network of excavations – MlodyTechnik.pl

Comment:

I allowed myself to skip the entire political aspect of the article from KomputerŚwiat and I did it quite consciously, because I will insistently repeat that I do not want to be associated with any political option. I prefer to focus primarily on Kuryer. I am delighted with the Małopolska archive, which I discovered on this occasion, where you can browse pre-war (and not only) newspapers. It also turned out that there is such an archive for Poland, offering digital interlibrary lending of Academica books, which also (as part of the „book collection” is copyrighted) can be browsed without restrictions (protected ones are available on special terminals in libraries belonging to the system ). Well, there is a whole list of such libraries in Poland. On the one hand, it is great, on the other hand, it is interesting how many people visit these resources outside of professional scientists and … librarians. I don’t know if I want to know the answer. There is something magical about dealing with such a sign of the times, browsing newspapers that were the everyday life of that time. The use of „y” instead of „i”, a specific style (On the trail of the „Green Elephant”. Krakow worshipers, goddesses Venus), although the news is similar in terms of the subject (The fight with high prices begins). It is interesting to read into this world and reflect on what was understanding then and what things were considered important. I think I will visit the website for fun to randomly browse the pre-war press.

On the other hand, I had such a reflection that these are actually topics that have not changed much. Only technology has changed, and not so long ago actually. I am still from this generation that remembers such novelties as color pictures on TV or landline phones, and perhaps that is why technology does not impress me as much as young people. Well, I dare say that many modern functionalities are only a convenience, facilitating many everyday matters, and in recent years we have really not come up with much – in the sense of breakthroughs, although I try to show new technologies and not only on Mondays. Another aspect of this is my eternal discussion with the Sons (Fortnite fans) who show me any novelty in this (after all a game from 4 years ago), I am able to point them to the same novelty before. Even the fact that they are sitting in front of the computer and firing a virtual weapon is a repetition of the fact that I flew with a stick or two pretending to be a rifle. By the way, I’m waiting for someone to think of Mario flying on the battlefield. After all, the banana was here.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.