UltraSamoukowy Przegląd Prasowy #27

Uwaga! Notka dostępna w formie materiału na YouTube.

Wiadomości tygodnia:

PCFormat informuje że dwaj policjanci z Los Angeles, Louis Lozano i Eric Mitchell  zamiast zareagować na zgłoszenie, łapali w Pokemon Go stworka – o nazwie Snorlax. Po „akcji” dzielili się wrażeniami po walce z innym pokemonem, Togetikiem. Jako że wszystko zarejestrowała kamera w ich aucie, obaj zostali wydaleni ze służby.

Telepolis podaje, że 26-latek ze Zgorzelca włamał się do paczkomatu i ukradł laptopa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sam wcześniej tenże zamówił. Laptop był wart 900 PLN.

Komentarz:

Staram się informować w wiadomości tygodnia o rzeczach ważnych i interesujących. Tym razem jednak postawiłem na popularność. Oba te newsy pojawiły się w wielu (nie chcę powiedzieć „wszystkich”, lecz na pewno było blisko) serwisach, które przeglądam. Rozumiem, że są to chwytliwe „newsy”. Rozumiem nawet dlaczego są chwytliwe. Może nawet nie chodziło o news a o tytuły (tych, zgodnie z moją zasadą iż o innych serwisów nie krytykuję). Być może to znak tego, że upodabniam się do dwóch wspominanych już gości, lecz niepomiernie dziwi mnie w obu przypadkach brak elementarnego poczucia przyzwoitości, nie mówiąc już o innych aspektach.  Specjalnie doszkoliłem się w Pokemonach u najlepszych specjalistów jakich znam, czyli moich Synów. Obaj stwierdzili, że Snorlax to nawet nie jest bardzo rzadki. Laptop też nie był wart jakoś szczególnie wiele, choć tu akurat ciężko jest wyrokować, co dla kogo stanowi jaką kwotę. Ciężko jest mi zrozumieć motywy stojące za obydwoma czynami. Czy naprawdę myśleli, że im się upiecze. Jak wspominałem, doskonale rozumiem za to powody popularności tych „newsów”. Dlatego też pozwalam sobie obiecać że będziecie u mnie znajdować jednak wiadomości poważne i interesujące, zaś takie jak dziś wspomniane – będą trafiać do ciekawostek.

Przepraszam wszystkich, którzy dotarli do tego miejsca i dla Was specjalnie, to co uznałem za wiadomość tygodnia:

Na poważnie

Pojawiły się pierwsze podsumowania targów CES 2022. Z Polskich mediów pozwalam sobie  przedstawić dwa: Podsumowanie CES 2022. Nowości, najlepsze i najciekawsze produkty, technologie. Gwiazdy i nieobecni (Komputer Świat) oraz CES 2022 – nie tak powinno wyglądać święto elektroniki (Chip). Pierwszego z nich należało się spodziewać, KomputerŚwiat to ogromne zasoby, jak również ostatnie wydawane jeszcze w formie papierowej pismo na rynku. Myślę, że ten temat zajmie również fragment następnego numeru.. Chip od kilku lat wysyła na CES 2022 swojego dziennikarza, dlatego też relacja Pawła Okopienia wydała się tutaj ważna, tym bardziej ze względu na doświadczenie z poprzednich edycji.

Co ciekawe, w obu za wygranego targów został uznany Samsung. W obu również (ten trend dominował zresztą wszystkie relacje, a nawet zapowiedzi) to wspomnienie o wielkich nieobecnych: firmach, które na targi nie przyjechały, lub, jak LG okroiły swoje prezentacje (np. wystawiając kontrowersyjne skrzynki z kodami QR zamiast realnych produktów). Na halach pojawiły się też polskie akcenty – swoje stoisko miała firma GreenCell, która zaprezentowała ładowarkę do samochodów elektrycznych (KomputerŚwiat).

Za komentarz  niech posłuży zakończenie relacji w Chip: (…) Targi CES 2022 pozostawiają więcej pytań niż odpowiedzi. To pytania związane z kryzysem na rynku komponentów, kwestią ekologii, kwestią cyklu życia produktów, czy samą istotą targów i tego jak będą one wyglądać w przyszłości. 

Pozwalam sobie również pokazać kilka materiałów, z którymi warto się zapoznać:

CES 2022 in Review: A look at the biggest stories from the show – EMarketer.com

CES had a pretty good year – TheVerge.com, dostępny również w formie materiału na YouTube

CES 2022 przegrał z pandemią. Co zapamiętamy poza pustką i paździerzem? – Gadżetomania.pl

Poza tym polecam obejrzenie materiałów Kuby Klawitera, który w czterech odcinkach zawarł najlepsze i najciekawsze gadżety targów. Odcinki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty dostępne na jego kanale YouTube.

Z mojej strony, starałem się pokazać propozycje wybrane z relacji z polskiej prasy. A kiedyś, kto wie, być może wybiorę się na takie targi i sam przygotuję relację. Na pewno dużo dojrzalszą niż z Bomby Megabitowej😉

Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Wtorek z UltraSamoukiem – Bezpieczeństwo

Środa z UltraSamukiem – Ciekawostki (CES 2022)

Czwartek z UltraSamoukiem – Sztuczności

Piątek z UltraSamoukiem – Wspomnienia

English version:

Attention! The note is available as material on YouTube.

News of the week:

PCFormat reports that two Los Angeles policemen, Louis Lozano and Eric Mitchell, instead of responding to the report, caught a creature in Pokemon Go – called Snorlax. After the „action” they shared their impressions after the fight with another pokemon, Togetik. As everything was captured by a camera in their car, they were both expelled from service.

Telepolis reports that the 26-year-old from Zgorzelec broke into a parcel locker and stole his laptop. It would not be surprising, if not for the fact that he had previously ordered the same. The laptop was worth PLN 900.

Comment:

I try to inform in the news of the week about important and interesting things. This time, however, I focused on popularity. Both of these news appeared on many (I don’t want to say „all”, but it was definitely close) websites that I browse. I understand that these are catchy „news”. I can even understand why they are catchy. Maybe it was not even about the news, but about the titles (those, according to my principle, that I do not criticize about other websites). Perhaps this is a sign that I resemble the two mentioned guests, but I am extremely surprised in both cases by the lack of an elementary sense of decency, not to mention other aspects. I have specially trained in Pokemon with the best specialists I know, i.e. my Sons. They both concluded that Snorlax is not even very rare. The laptop was also not worth much, although it is difficult to judge what is what amount for whom. It is hard for me to understand the motives behind both actions. Did they really think they could get away with it. As I mentioned, I perfectly understand the reasons for the popularity of this „news”. Therefore, I allow myself to promise that you will find, however, serious and interesting news from me, and such news as mentioned today – will find interesting facts.

I apologize to everyone who came to this place and for you especially for what I took to be the news of the week:

Seriously

The first summaries of the CES 2022 fair have appeared. From the Polish media, let me present two: Summary of CES 2022. News, the best and most interesting products and technologies. Stars and the absent (Komputer Świat) and CES 2022 – this is not how the celebration of electronics (Chip) should look like. The first one was to be expected, KomputerŚwiat is a huge resource, as well as the last magazine on the market, still published in paper form. I think that this topic will also cover a fragment of the next issue. Chip has been sending his journalist to CES 2022 for several years, so Paweł Okopień’s report seemed important here, especially due to the experience from previous editions.

Interestingly, Samsung was recognized as the winner of both fairs. In both, also (this trend was dominant in all reports, and even announcements) is a memory of the great absentees: companies that did not come to the fair, or how LG cut their presentations (e.g. by displaying controversial boxes with QR codes instead of real products). Polish accents also appeared in the halls – the GreenCell company had its stand, which presented a charger for electric cars (KomputerŚwiat).

Let the ending of the report in Chip serve as a comment: (…) CES 2022 leaves more questions than answers. These are questions related to the crisis on the components market, the issue of ecology, the issue of the life cycle of products, or the very essence of the fair and what it will look like in the future.

I also allow myself to show you a few materials that are worth reading:

CES 2022 in Review: A look at the biggest stories from the show – EMarketer.com

CES had a pretty good year – TheVerge.com, also available as YouTube material

CES 2022 lost to the pandemic. What will we remember apart from emptiness and chaff? – Gadgetomania.pl

In addition, I recommend watching the materials of Kuba Klawiter, who in four episodes contained the best and most interesting gadgets of the fair. Episodes one, two, three and four available on his YouTube channel.

For my part, I tried to show the proposals selected from the reports from the Polish press. And someday, who knows, maybe I will go to such a fair and prepare a report myself. Certainly much more mature than from the Megabit Bomb;)

Monday with UltraSamouk – Nowy Świat

Tuesday with UltraSamouk – Security

Wednesday with UltraSamuk – Curiosities (CES 2022)

Thursday with UltraSamouk – Artificial Art

Friday with UltraSamouk – Memories

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.