Poniedziałek z UltraSamoukiem

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

Chip donosi, że chirurdzy z Centrum Medycznego Uniwersytetu Maryland przeszczepili ludzkiemu pacjentowi serce zmodyfikowanej genetycznie świni. Tę ostatnią wyhodowała firma Revivicor dodając do zarodków świni ludzkie komórki macierzyste oraz kilka modyfikacji, by zmniejszyć ryzyko odrzucenia np. przez usunięcie kawałka DNA odpowiedzialnego za produkcję alfa-galaktozy, której nie produkuje człowiek. Pacjent żyje, czuje się dobrze, wciąż pozostaje pod opieką lekarzy.

Gadżetomania informuje o nowym sposobie ograniczenia emisji CO2 – budowie sztucznych drzew. Te, w formie słupów o wysokości nawet 10 metrów tworzy firma Carbon Collect. Wnętrze wypełniają sorbentowe płytki, które mają pochłaniać nadmiar CO2. Rozwiązanie pozwala izolować go w np. betonie powstających budowli. Nie wiadomo ile CO2 powstaje przy wybudowaniu jednego „mechanicznego drzewa”.

Android.com.pl podaje, że w New Scientist opublikowano odkrycie iż ksenoboty zbudowane na komórkach żab mogą się replikować. Zespół pod kierownictwem Josha Bongarda z Uniwersytetu Vermont i Michaela Levina z Uniwersytetu w Massachusetts informuje, że w ten sposób mogą one tworzyć nowe ksenoboty, jak kolejne pokolenia. Materiał źródłowy  do przeczytania na stronie Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Dodatkowo:

Ocean Battery – sposób na rozwiązanie problemów z energią odnawialną –  Gadżetomania.pl

Ultradźwięki w leczeniu zaburzeń psychicznych. Naukowcy wpłynęli na podejmowanie decyzji przez małpy – WhatNext.pl

12 Exciting Engineering Milestones to Look for in 2022 – Spectrum.ieee.org

Takiego zegarka jeszcze nie widzieliście! Szalony pomysł Facebooka! – PCWorld.pl

 

Ksenotransplantologia to jeszcze nie jest poważna nauka (znaczy: jeszcze nie stała się dziedziną medycyny), aczkolwiek jest to coraz częściej eksplorowaną metodą,  okazuje się. I to od dobrych kilku lat. Miałem zamiar zamieścić tu link do filmu na YouTube, zdecydowałem jednak, iż nie chcę ograniczać filmu wiekowo. A przeszczep serca to nie jest – umówmy się – najprzyjemniejszy widok. Postanowiłem go swoim widzom i widzkom oszczędzić, zaś biorąc pod uwagę że mam inteligentną publiczność, spodziewam się, że znalezienie go nie nastręczy Wam trudności. w razie ochoty czy potrzeby.

Bardzo spodobała mi się idea mechanicznych drzew – nie chodzi o wygląd, tylko o osiągi. Okazuje się, że aby usunąć 100 ton CO2 trzeba 1200 drzew dziennie, co kosztuje 100 dolarów lub 89 euro za tonę (czyli dziennie 10 000$, czy 8900 euro).  W ciągu roku: 3,65 mln $ (3,2 mln euro) za 36500 ton. Tymczasem za jednorazowy koszt 400 mln euro poświęcone na budowę mechanicznych drzew można usunąć 4,5 mln ton CO2. Nie licząc oszczędności miejsca, choć zieleni nigdy za wiele. Tym niemniej – drzewa zdrowsze, a te mechaniczne napędza wiatr.

Jeśli zaś chodzi o miniroboty…  Z jednej strony każdy, kto miał robioną gastroskopię jest w stanie wyobrazić sobie, jak przyjemnie byłoby wykorzystać takie robociki a nawet na życzenie je zreplikować. Tak samo jeśli chodzi o dostarczanie leków. Z drugiej – widzę w tym chęć tworzenia „żywych” robotów. Kto nie oglądał „Blade Runnera„, „Terminatora” i innych katastroficznych filmów, w których roboty same się produkują? Kolejnym aspektem sytuacji jest  Can’t help myself (o tym te I tu zaczyna się grząski teren moralności takich … wyborów?Jeśli coś wymknie się spod kontroli, trzeba będzie to… zabić. Będzie też trzeba zabić zwierzaki, które hodują w sobie organy na przeszczep. I już nie jest tak kolorowo. Na szczęście to nie ja będę decydować i wybierać. Ani popierać. Ani odpierać. Ani w żaden sposób wpływać.

English version:

Chip reports that surgeons at the University of Maryland Medical Center have transplanted the heart of a genetically modified pig into a human patient. The latter was developed by Revivicor by adding human stem cells to pig embryos and several modifications to reduce the risk of rejection, e.g. by removing a piece of DNA responsible for the production of alpha-galactose, which is not produced by humans. The patient is alive, well and still under the care of doctors.

Gadżetomania informs about a new way to reduce CO2 emissions – building artificial trees. These, in the form of poles up to 10 meters high, are created by the Carbon Collect company. The interior is filled with sorbent plates to absorb excess CO2. The solution allows it to be insulated in e.g. concrete of the emerging structures. It is not known how much CO2 is produced when one „mechanical tree” is built.

Android.com.pl reports that New Scientist has published the discovery that xenobots built on frog cells can replicate. A team led by Josh Bongard of the University of Vermont and Michael Levin of the University of Massachusetts reports that in this way they can create new xenobots as well as future generations. Reference material available for reading on Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Additionally:

Ocean Battery – a way to solve problems with renewable energy – Gadżetomania.pl

Ultrasound in the treatment of mental disorders. Scientists influenced the decision-making process of monkeys – WhatNext.pl

12 Exciting Engineering Milestones to Look for in 2022 – Spectrum.ieee.org

You haven’t seen a watch like this yet! Crazy Facebook Idea! – PCWorld.pl

Comment:

Xenotransplantology is not a serious science yet (means: it has not yet become a field of medicine), although it is an increasingly explored method, it turns out. And it has been for a good few years. I was going to link to the YouTube video here, but I decided that I don’t want to limit the age of the video. And a heart transplant is not – let’s agree – the most pleasant sight. I decided to spare it for my viewers and viewers, and considering that I have an intelligent audience, I expect that you will not be difficult to find it. in case of desire or need.

I really liked the idea of ​​mechanical trees – it’s not about looks, it’s about performance. It turns out that it takes 1,200 trees a day to remove 100 tons of CO2, which costs $ 100 or € 89 per tonne (or $ 10,000 per day, or € 8,900). Annual: $ 3.65 million (€ 3.2 million) for 36,500 tonnes. Meanwhile, 4.5 million tons of CO2 can be removed for a one-time cost of EUR 400 million devoted to the construction of mechanical trees. Not counting the saving of space, although you can never have too much greenery. Nevertheless – the trees are healthier, and the mechanical ones are driven by the wind.

When it comes to mini robots … On the one hand, anyone who has had a gastroscopy done is able to imagine how nice it would be to use such robots and even replicate them on request. The same goes for drug delivery. On the other hand, I see it as a desire to create „live” robots. Who hasn’t watched Blade Runner, Terminator, and other catastrophic films where robots produce themselves? Another aspect of the situation is Can’t help myself. organ transplant. And it’s not so colorful anymore. Fortunately, I won’t be the one to decide and choose. Neither support, nor repulse, nor influence in any way.

One thought on “Poniedziałek z UltraSamoukiem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.