Czwartek z UltraSamoukiem

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

ComputerWorld informuje, że Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej udostępnił opartą na sztucznej inteligencji nową wersję wyszukiwarek obrazów: TMview i DesignView. Pozwalają one m.in. użyć większej liczby kryteriów wyszukiwania, wybierać i porównywać znaki towarowe oraz ustawić alerty w przypadku wprowadzenia zmian na którymś z obserwowanych.

Chip donosi o pracach nad algorytmem CoupCast, służącym do przewidywania niepokojów społecznych i – w ich efekcie – zamieszek. Clayton Besaw, jeden z twórców, porównuje cały proces do przewidywania pogody, choć nie tłumaczy szczegółów działania algorytmu. Nie wiadomo kiedy i czy będzie on wykorzystywany.

PC Format podaje, że w Berlinie do szkoły „chodzi” robot. Zastępuje on na sali lekcyjnej siedmioletniego Joshuę Martinangeliego, który z powodu ciężkiej choroby płuc nie może sam uczestniczyć w zajęciach. Jak donosi agencja Reutera, dzieci w klasie traktują awatara jak kolegę, rozmawiając i żartując z nim. Działanie systemu można zobaczyć na Youtube.

Dodatkowo:

Założyciel Second Life, Philip Rosedale wraca do świata Metaverse i ostrzega przed śledzeniem użytkowników – DailyWeb.pl

Zanim odbudują Katedrę Notre Dame zdążycie ją odwiedzić w VR – Antyweb.pl

Mózg w komputerze: teraz, kiedyś, nigdy? – Chip.pl

Fan Snoop Dogga zapłacił 450 tys. dolarów… aby być jego sąsiadem w metaverse – DobreProgramy.pl

Komentarz:

Przyznaję, że gdy przeczytałem tytuł ostatniej wiadomości, przed oczami stanął mi film z 2009 roku: Surogaci. Wizja wydawała się przerażająca, lecz po chwili pomyślałem, że właściwie jest to świetne rozwiązanie. W czasach pandemii, gdy przetrenowaliśmy zdalne nauczanie z lepszym lub gorszym skutkiem, wydaje się wręcz naturalne. Na początek, by uniknąć kosztów można by stosować nauczanie hybrydowe – dla właśnie chorych uczniów. W klasie mojego Młodszego Synka jest kolega, który „chodził” z nimi do klasy przez pierwszy rok bardzo rzadko, miał coś, co nazywa się indywidualnym tokiem nauczania. Dziś myślę, że można by to było rozwiązać bardzo podobnie – w klasie jest ekran, pani ma laptopa i tu już naprawdę nie trzeba wiele wiedzy technicznej, żeby połączyć ze sobą dzieci w klasie i chore dziecko/dzieci w domu. Tym bardziej, że teraz dużo dzieciaków siedzi w domu z powodu kwarantanny rodziców. Niekoniecznie są chore, mogłyby uczestniczyć w zajęciach. Są przyzwyczajone do działania w sieci – zauważam nawet, że Młodszy Syn ma tak, że dzwoni do kolegi np na Messenger i potem robią codzienne rzeczy: odrabiają zadanie, oglądają coś na YouTube (nie razem), idą na obiad itp. Z wirtualną obecnością drugiego człowieka.

Trochę, jak mówi dziś młodzież, „sus”, aczkolwiek takie czasy. Zaś algorytmy i wyszukiwania zostawmy na dziś, dość ciekawego na te czasy.

English version:

Attention! The note is available as a video on my Facebook page!

ComputerWorld informs that the European Union Intellectual Property Office has released a new version of image search engines based on artificial intelligence: TMview and DesignView. They allow, among others use more search criteria, select and compare trademarks, and set up alerts when changes are made to any of your watchlist.

Chip reports on work on the CoupCast algorithm to predict social unrest and – as a result – riots. Clayton Besaw, one of the developers, compares the entire process to weather prediction, although he does not explain the details of the algorithm’s operation. It is not known when and whether it will be used.

PC Format reports that a robot „goes” to school in Berlin. He takes the place of seven-year-old Joshua Martinangeli in the classroom, who is unable to attend classes by himself due to a serious lung disease. As reported by the Reuters agency, children in the classroom treat the avatar as a friend, talking and joking with him. The operation of the system can be seen on Youtube.

Additionally:

Second Life founder Philip Rosedale returns to the world of Metaverse and warns against tracking users – DailyWeb.pl

Before they rebuild the Notre Dame Cathedral, you will have time to visit it in VR – Antyweb.pl

The brain in the computer: now, sometime, never? – Chip.pl

Fan Snoop Dogg paid 450,000. dollars … to be his neighbor in metaverse – DobreProgramy.pl

Comment:

I admit that when I read the title of the last message, I saw a movie from 2009: Surrogates. The vision seemed terrifying, but after a while I thought it was actually a great solution. In times of a pandemic, when we have retrained remote learning with better or worse success, it seems almost natural. To start with, to avoid costs, hybrid teaching could be used – for the sick students. In my Younger Son’s class there is a friend who „went” with them to class for the first year very rarely, he had something called an individual course of study. Today I think that it could be solved very similarly – there is a screen in the classroom, the lady has a laptop and here you don’t really need a lot of technical knowledge to connect the children in the classroom and the sick child / children at home. Especially since now a lot of kids are sitting at home due to their parents’ quarantine. They are not necessarily sick, they could participate in classes. They are used to operating on the Internet – I even notice that the Younger Son calls his friend on Messenger and then does everyday things: they do their homework, watch something on YouTube (not together), go to dinner, etc. With the virtual presence of another human.

A bit, as young people say today, „sus”, but such times. And let’s leave the algorithms and searches for today, quite interesting for those times.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.