Środa z UltraSamoukiem – z Polski

English version below!

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

Na stronie KomputerŚwiat jest dostępny nowy odcinek podcastu „Technicznie Rzecz Biorąc„. Gośćmi dr Macieja Kaweckiego są: Paweł Wiencław (z Sygnis S.A.), Radosław Studnicki (Vasco Electronics Sp. z o.o.) oraz Stefan Augustyn (PayEye Sp. z o.o.). Panowie rozmawiają o działalności w/w firm i ich produktach: biodruku  firmy Sygnis, płatnością za pomocą tęczówki oka od PayEye oraz elektronicznym tłumaczu firmy Vasco.

Chip informuje, że w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy pierwsze będzie realizowane opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. WIB to idea skierowana do najlepszych polskich naukowców, którzy są w stanie szybko (ok. 5 lat) opracowywać i wdrażać technologie o dużym potencjale komercjalizacyjnym. Na pierwszy projekt przeznaczono 70 mln złotych.

Cyfrowa RP donosi, że aplikacja Vika startupu Lab4Life zwyciężyła w kategorii „Społeczeństwo” w konkursie Aplikacje Jutra. Pro-zdrowotna aplikacja ma „odmłodzić” użytkownika, polecając mu posiłki, ruch itp. Za sukcesem stoi m.in. Łukasz Osowski, twórca aplikacji Ivona, która stała się podstawą do stworzenia przez Amazon jego asystentki głosowej – Alexy.

Dr Maciej Kawecki w tym tygodniu opublikował dwa wpisy: jeden o polskich naukowcach z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy zidentyfikowali wariant genetyczny predysponujący  do ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz o czterech paniach: Joannie Szyman, Anetcie Sowińskiej, Józefie Job oraz Monice Motylewskiej, które założyły Szpital na Klinach. Kolejność przypadkowa.

Dodatkowo:

Polacy stworzyli niesamowitą mapę świata Wiedźmina. Takiego projektu jeszcze nie było – KomputerŚwiat.pl

Opad szczeny gwarantowany. Polscy pasjonaci stworzyli komputer jak z lasu – Benchmark.pl

Zhakowano Przegląd Sportowy i inne kanały Axel Springer na YouTube – Instalki.pl

Laboratorium przyszłości w Polsce. Będą badać odporność na Jądrowy Impuls Elektromagnetyczny – SpidersWeb.pl

Komentarz:

Polecam całą rozmowę z KomputerŚwiata bo to co podałem – jest naprawdę tylko suchym podaniem faktów, a smaczki tkwią – jak zwykle – w tłuszczu między ścięgnami. Posłuchacie o drukowaniu na szkle, drukowaniu organów, pilocie systemie PayEye we Wrocławiu i absolutnie niesamowitym tłumaczu obejmującym 70 języków, co daje 4900 kombinacji, które działają w kilku trybach, na przykład Multitalk, który pozwala na tłumaczenie w czasie rzeczywistym stu osób mówiących w różnych językach. Niesamowite jest również to, że jest tak cicho o takich osiągnięciach, znalazłem ledwie kilka materiałów w sieci i to na przestrzeni lat. Tak samo o odkryciu genu, który odpowiada za ciężki przebieg COVID-19. Można to znaleźć co najwyżej na portalach branżowych, i szkoda, że serwisy technologiczne milczą na ten temat.

Lubię tę część swoich przeglądów, oznaczoną #zPolski z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, a po drugie, co może nawet ważniejsze, pokazuję sukcesy, pokazuję że się da. Niestety, częstokroć okraszam to nieco gorzkim komentarzem, jak w przypadku projektu drukowanej w 3D nerki. Bo to Polska właśnie, można by podsumować cytatem z mistrza. Zamiast tego, pozwolę sobie po prostu pogratulować wszystkim bohaterkom i bohaterom tego odcinka. Jesteście wielcy i wiem, ile wysiłku, wyrzeczeń i wiatru w oczy Was to kosztowało. Dziękuję.

English version

Attention! The note is available as a video on my Facebook page!

A new episode of the podcast „Technically, Taking” is available on the KomputerŚwiat website. The guests of Dr. Maciej Kawecki are: Paweł Wiencław (from Sygnis S.A.), Radosław Studnicki (Vasco Electronics Sp.z o.o.) and Stefan Augustyn (PayEye Sp.z o.o.). The gentlemen talk about the activities of the above-mentioned companies and their products: Sygnis bio-printing, payment with the iris of the eye from PayEye and electronic translator from Vasco.

Chip announces that the Virtual Research Institute program will be the first to develop a highly effective therapeutic mRNA technology and its application in cancer immunotherapy. WIB is an idea addressed to the best Polish scientists who are able to quickly (about 5 years) develop and implement technologies with high commercialization potential. PLN 70 million was allocated to the first project.

Cyfrowa RP reports that the Lab4Life startup’s Vika application won in the „Society” category in the Applications of Tomorrow competition. The pro-health application is supposed to „rejuvenate” the user by recommending meals, exercise, etc. Łukasz Osowski, creator of the Ivona application, which became the basis for Amazon’s creation of his voice assistant – Alexa.

Dr. Maciej Kawecki published two entries this week: one about Polish scientists from the Medical University of Bialystok, who identified a genetic variant predisposing to the severe course of COVID-19, and about four women: Joanna Szyman, Anetta Sowińska, Józef Job and Monika Motylewska, who founded Hospital in Kliny. Random order.

Additionally:

The Poles have created an amazing map of the Witcher’s world. There has not been such a project yet – KomputerŚwiat.pl

Puppy fall is guaranteed. Polish enthusiasts created a computer like from the forest – Benchmark.pl

Przegląd Sportowy and other Axel Springer channels on YouTube – Instalki.pl – were hacked

Laboratory of the future in Poland. They will test the resistance to the Nuclear Electromagnetic Pulse – SpidersWeb.pl

Comment:

I recommend the whole conversation with KomputerŚwiata because what I gave – is really just a dry statement of the facts, and the flavors are – as usual – in the fat between the tendons. You will hear about glass printing, organ printing, PayEye remote control in Wroclaw and an absolutely amazing translator covering 70 languages, which gives 4900 combinations that work in several modes, for example Multitalk, which allows real-time translation of 100 people speaking different languages . It’s also amazing that it’s so quiet about such developments, I’ve found only a few materials on the net and over the years. The same goes for the discovery of a gene that is responsible for the severe course of COVID-19. This can be found at most on industry portals, and it’s a pity that technology websites are silent on this topic.

I like this part of my reviews, marked #zPolski, for two reasons. Firstly, I am proud to be a Pole, and secondly, and perhaps even more importantly, I show successes, I show that it is possible. Unfortunately, I often add a slightly bitter comment to it, as in the case of the 3D-printed kidney design. Because it is Poland, which could be summed up with a quote from the master. Instead, let me just congratulate all the heroines and heroes of this episode. You are great and I know how much effort, sacrifice and wind in your eyes it cost you. Thank you.

One thought on “Środa z UltraSamoukiem – z Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.