Piątek z UltraSamoukiem – Ciekawostki

Uwaga! Notka będzie dostępna w formie filmu moim kanale YouTube!

Postanowiłem przypomnieć aplikację, o której kiedyś informował Noizz. Forest służy skupieniu. Wystarczy ustawić czas (z czym związana jest okazałość roślin) i nie ruszać telefonu przez ten czas. Następnie roślina zostaje dodana do kolekcji. Aplikacja jest dostępna na Android i iOS (w tym ostatnim płatna 18.99 PLN). Podgląd działania można obejrzeć na YouTube (zaczyna się po 1:20).

Instalki donoszą, że udało się uruchomić grę Tomb Rider z konsoli Playstation 1na urządzeniu Game Boy Advanced. Głównym problemem okazał się rozmiar (urządzenie docelowe ma 32MB pamięci), dlatego główny deweloper Open Lara (autorskie oprogramowanie stosowane do przeniesienia gry), Timur Gagiev (XProger), zdecydował na udostępnienie tylko trzech poziomów. Działanie można obejrzeć na jego kanale YouTube.

PCWorld donosi, że użytkownik Reddit o pseudonimie Sybogi przygotował mapę do Minecraft, inspirowaną serią Doom, zawierającą 4 poziomy: Mars, Odlewnia, Placówka UAC i Otchłań. Mapę Dommed.me można pobrać ze strony twórcy, a działanie obejrzeć na kanale YouTube. Na projekt poświęcił on 1200 godzin w ciagu dwóch lat.

Dodatkowo:

Świeczkę można zgasić… telefonem. Są do tego aplikacje – Gadżetomania.pl

YouTube: Pierwszy film z 10 mld wyświetleń. Zgadniecie jaki? – Telepolis.pl (wyjaśnienie na końcu)

Koty spowolnią internet satelitarny? – PCFormat.pl

Nastolatek zhakował 25 samochodów Tesli w 13 różnych krajach – Benchmark.pl

Komentarz: A propos Tesli jeszcze: kojarzę taki dowcip, w którym samochodem jadą fizyczka, matematyk, chemiczka i informatyk. Samochód się psuje i każdy proponuje swoje rozwiązanie (fizyczka: popchnięcie z góry, matematyk: policzenie prawdopodobieństwa trafienia w pobliżu na zakład, chemiczka: zbadanie składu paliwa). Informatyk mówi: a może wysiądźmy i wsiądźmy? Co okazuje się, już dowcipem nie jest, jak donosi Antyweb.

Dziś dwie wiadomości odnośnie gier, jak mogłoby się wydawać. Mogłoby, lecz dla mnie bardziej są one poświęcone temu, co można zrobić z pasji do gier niż samym grom. Spodobało mi się, że we współczesnym świecie, gdzie trudno jest utrzymać uwagę młodzieży przez 15 minut, są tacy, którzy potrafią poświęcić 1200 godzin na własny projekt, pracując przy tym zawodowo. Niesamowite jest, że wciąż są ludzie, którzy przygotują grę z Playstation 1 na Game Boy Advanced, mimo że z punktu widzenia praktycznego nie ma to sensu. Nikt nie robi już gier na Game Boya, więc takie doświadczenie, poza ćwiczeniem z programowania, nie ma wiele sensu. Można się tym pochwalić grupce fanów na Reddit i… tyle. Aż tyle może?

Z tego też powodu wybrałem aplikację Forest. Jest wiele aplikacji do skupiania uwagi, włącznie ze specjalnymi trybami skupienia, które oferuje właściwie każdy sprzęt teraz. Tutaj podoba mi się element, który nazywa się „gamifikacja”. W tych czasach zaszywa się ją właściwie w każdej aplikacji – jest to związane z wyzwaniami, osiągami i wreszcie jakimiś symbolami, np. odznakami, które wskazują, że dany delikwent lub delikwentka dane osiągnięcie „zrobili”. Rzadko jednak spotyka się tak elegancki pomysł – prosty, a jednocześnie ładny i dobitny. Im częściej i dłużej się skupiam, tym większy i ciekawszy las powstaje. Przyjemne i takie rozwiązania lubię polecać.

A filmem z 10 mld wyświetleń jest piosenka dla dzieci Baby Shark. Jeśli macie dziecko, myślę, że kojarzycie o co chodzi;)

English version

I decided to recall the application that Noizz once reported. Forest is for concentration. It is enough to set the time (which is related to the splendor of the plants) and do not move the phone during this time. The plant is then added to the collection. The application is available for Android and iOS (including the latter, PLN 18.99). You can watch the action preview on YouTube (starts after 1:20).

Installations report that Tomb Rider has been successfully launched from the Playstation 1 console on a Game Boy Advanced device. The main problem turned out to be the size (the target device has 32MB of memory), so the main developer of Open Lara (proprietary software used to transfer the game), Timur Gagiev (XProger), decided to make only three levels available. You can watch the action on his YouTube channel.

PCWorld reports that a Reddit user with the nickname Sybogi has prepared a map for Minecraft, inspired by the Doom series, containing 4 levels: Mars, Foundry, UAC Facility and Abyss. The Dommed.me map can be downloaded from the creator’s website and the action can be viewed on the YouTube channel. He spent 1,200 hours on the project over the course of two years.

Additionally:

The candle can be put out … by phone. There are applications for this – Gadżetomania.pl

YouTube: The first video with 10 billion views. Guess which one? – Telepolis.pl (explanation at the end)

Cats slow down satellite internet? – PCFormat.pl

A teenager hacked 25 Tesla cars in 13 different countries – Benchmark.pl

Comment:

Speaking of Tesla: I associate a joke in which a car is driven by a physicist, mathematician, chemist and computer scientist. The car breaks down and everyone proposes their solution (physicist: push from above, mathematician: calculating the probability of hitting a bet nearby, chemist: examining the composition of the fuel). The IT specialist says: why not get off and get on? As it turns out, it is no longer a joke, as reported by Antyweb.

Today, two news regarding games as you might think. It could, but for me they are more about what can be done with a passion for games than just games. I liked the fact that in today’s world, where it is difficult to keep the attention of young people for 15 minutes, there are those who can devote 1,200 hours to their own project, working professionally at the same time. It’s amazing that there are still people who will prepare a game with Playstation 1 for Game Boy Advanced, even though from a practical point of view it doesn’t make sense. Nobody makes games for a Game Boy anymore, so this experience doesn’t make much sense aside from a programming exercise. You can boast about it to a group of fans on Reddit and … that’s it. How much can it?

For this reason, I chose the Forest app. There are many attention applications, including special focus modes, that virtually all gear now offers. Here I like an element called „gamification”. Nowadays, it is practically sewn in every application – it is related to challenges, performance and finally some symbols, such as badges, which indicate that a given delinquent or a delinquent has „done” a given achievement. Rarely, however, is such an elegant idea – simple, yet cute and distinctive. The more and longer I focus, the bigger and more interesting the forest is. Pleasant and I like to recommend such solutions.

And the movie with 10 billion views is the song for children Baby Shark. If you have a child, I think you know what’s going on;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.