UltraSamoukowy Przegląd Prasowy #28

English version below:

Uwaga! Notka dostępna jako materiał na YouTube!

Wiadomość tygodnia

PAP poinformowała, że studio gier Activision Blizzard zostało kupione przez Microsoft. Oczywiście poinformowały o tym również serwisy branżowe, znów na różne sposoby i z naciskiem na różne aspekty transakcji. Były po prostu konkrety (Microsoft kupuje firmę Activision Blizzard – ComputerWorld Polska), przez wprowadzanie niepewności (Microsoft przejmuje Activision Blizzard. Zyskają na tym gry z serii Call of Duty? – Interia.pl, czy Microsoft przejmuje Activision Blizzard. CoD i Diablo tylko na Xboxie? – Instalki.pl), mniej informacyjne, a mocniejsze emocjonalnie (Microsoft szokuje. Takiej transakcji jeszcze nie było – Telepolis) aż po kosmiczne (Kosmos! Microsoft kupił Activision Blizzard! – RTVManiak). W tytułach pojawiały się ceny (Microsoft organizuje przejęcie Activision-Blizzard za 70 miliardów – WhatNext), czasem bardzo dokładne (Microsoft kupuje studio Activision Blizzard za 68,7 mld USD – TwojePC), czy wątki spiskowe (Prezes Activision Blizzard zarobi krocie na przejęciu przez Microsoft – Telepolis). Potem zaczęły się pytania (Kiedy gry od Blizzarda trafią do Game Passa? Mamy dobrą wiadomość – Instalki.pl), próby spojrzenia w przyszłość (Kto zyska, a kto straci na największym przejęciu w historii Microsoftu? Płakać powinny Google i Apple. Co z graczami? – KomputerŚwiat) i pierwsze analizy (Historyczne przejęcie Activision Blizzard. Co dalej? Spytaliśmy polskich ekspertów – CD Action).

Warto doczytać:

Nie tylko Activision Blizzard. Oto największe przejęcia w historii Microsoftu – KomputerŚwiat.pl

Microsoft chciałby reanimacji marek Activision Blizzard. Ja poproszę tych 3 tytułów! – Antyweb.pl

Microsoft kupuje Activision Blizzard. To największa transakcja w historii – Polityka.pl

Zakup Activison Blizzard przez Microsoft. Pytamy branżę o opinie – Polygamia.pl

Komentarz:

Myślę, że nie powinienem się mądrzyć za wiele, jako że fanem gier komputerowych nie byłem i nie jestem. Nie znam się za bardzo na e-sporcie (i – szczerze powiedziawszy – nie chcę się znać), a odwieczna rywalizacja między Sony (Playstation) i Microsoft (XBoxOne) nie za bardzo mnie interesuje. Rozumiem jednak wielkość tego wydarzenia, za czym przemawia sama kwota, jak również lista marek zdobytych przez Microsoft po przejęciu Activision Blizzard robi wrażenie. Czy rzeczywiście dla Activision historia zatoczyła koło. Po przejęciu przez Xboxa firma stała się tym, z czym chciała walczyć? Myślę, że z punktu widzenia graczy niewiele się zmieni, choć pojawiły się obawy, że niektóre gry znikną z platformy Playstation, co zresztą szybko zostało zdementowane. Gry Blizzarda są znane i utrata rzeszy fanów to jest coś, co się po prostu nie opłaca. Podobnie zresztą było przy przejęciu firmy Bethesda – były te same obawy i nie spodziewam się, by tym razem było inaczej. W czym Microsoft przegrywał (jeśli chodzi o XBox i rywalizację z Playstation, same konsole niewiele się różnią), to tzw. exclusives, a więc gry wypuszczone tylko na daną platformę. Biorąc pod uwagę, że gigant dysponuje naprawdę potężnym zapleczem technologicznym, upatrywałbym w tym przejęciu raczej możliwości współpracy w obszarze mieszanej czy rozszerzonej rzeczywistości. W końcu Microsoft ma MRTK, a Blizzard, mimo że ostatnio nie miał najlepszej passy, wciąż jest gigantem jeśli chodzi o gry. Takiej fuzji (czy przejęcia) nie robi się, nie mając dalekosiężnych planów. Pozostaję ciekawy, co będzie dalej.

Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Wtorek z UltraSamoukiem – Bezpieczeństwo

Środa z UltraSamoukiem – z Polski

Czwartek z UltraSamoukiem – Sztuczności

Piątek z UltraSamoukiem – Ciekawe

English version:

The news of the week

PAP informed that Activision Blizzard game studio was bought by Microsoft. Of course, this was also reported by industry websites, again in different ways and with an emphasis on various aspects of the transaction. There were just specifics (Microsoft buys Activision Blizzard – ComputerWorld Polska), by introducing uncertainty (Microsoft takes over Activision Blizzard. Will Call of Duty games benefit? – Interia.pl, or Microsoft takes over Activision Blizzard. CoD and Diablo only on Xboxie? – Instalki.pl), less informative, and stronger emotionally (Microsoft is shocking. There has not been such a transaction yet – Telepolis) to cosmic (Kosmos! Microsoft bought Activision Blizzard! – RTVManiak). There were prices in the titles (Microsoft is organizing the acquisition of Activision-Blizzard for 70 billion – WhatNext), sometimes very accurate (Microsoft buys Activision Blizzard for 68.7 billion USD – YourPC), or conspiracy threads (the President of Activision Blizzard will earn a fortune on the acquisition by Microsoft – Telepolis). Then questions began (When will Blizzard games go to Game Pass? We have good news – Instalki.pl), attempts to look into the future (Who will gain and who will lose from the biggest takeover in Microsoft’s history? Google and Apple should cry. What about players. ? – KomputerŚwiat) and first analyzes (Historical takeover of Activision Blizzard. What’s next? We asked Polish experts – CD Action).

It is worth reading:

Not only Activision Blizzard. These are the largest acquisitions in the history of Microsoft – KomputerŚwiat.pl

Microsoft would like to revive the Activision Blizzard brands. These 3 titles, please! – Antyweb.pl

Microsoft buys Activision Blizzard. It is the largest transaction in history – Polityka.pl

Microsoft Purchased Activison Blizzard. We ask the industry for opinions – Polygamia.pl

Comment:

I think that I shouldn’t be smart, as I wasn’t and I am not a fan of computer games. I don’t know much about esports (and – to be honest – I don’t want to know each other), and the age-old rivalry between Sony (Playstation) and Microsoft (XBoxOne) doesn’t really interest me. However, I understand the size of this event, which is evidenced by the sheer amount, as well as the list of brands acquired by Microsoft after acquiring Activision Blizzard is impressive. Did history come full circle for Activision? After the takeover by Xbox, became what it wanted to fight? I think that not much will change from the players’ point of view, although there were concerns that some games would disappear from the Playstation platform, which was quickly denied. Blizzard games are famous, and losing the fanbase is something that just doesn’t pay off. It was similar with the Bethesda acquisition – there were the same concerns and I do not expect it to be any different this time. What Microsoft was losing (when it comes to XBox and the competition with Playstation, the consoles themselves do not differ much), is the so-called exclusives, i.e. games released only on a given platform. Considering that the giant has a really powerful technological base, I would see this acquisition as an opportunity for cooperation in the area of ​​mixed or augmented reality. After all, Microsoft has MRTK, and Blizzard, while not having had the best streak recently, is still a gaming giant. Such a merger (or takeover) is not done without having far-reaching plans. I am curious to see what will happen next.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.