Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

WhatNext informuje, że NASA w ramach misji Artemis I planuje wystrzelić sondę NEA Scout w celu zbadania asteroidy 2020 GE. Ma ona być napędzana żaglem słonecznym, którego wielkość po rozłożeniu ma mieć wielkość 86 metrów kwadratowych. Więcej szczegółów na dedykowanej misji Artemis I stronie NASA.

Gadżetomania podaje, że fińska firma Tracegrow opracowała rozwiązanie, pozwalające na wykorzystanie 80% pierwiastków śladowych z baterii alkalicznych. W trakcie procesu używane są jedynie reakcje chemiczne. Serwis informuje też o australijskiej firmie Envirostream, która z baterii wytwarza suplement nawozowy, dzięki opracowaniu autorskiej metody usuwania z tychże, mikroelementów takich jak tlenek cynku przez ich kruszenie i odfiltrowanie. Nawóz został przetestowany na pszenicy, aktualnie stosowany jest do uprawy pomidorów, awokado i bawełny.

SpidersWeb podaje, że Poczta Polska testuje w węzłach ekspedycyjno – rozdzielczych w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie oraz Zabrzu technologię RFID w procesie monitorowanie przesyłek. Projekt realizowany jest przy pomocy Poznańskiego Instytutu Technologicznego – Łukasiewicz oraz konsorcjum firm Orange i Hadatap. Przedsięwzięcie ma finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 9 mln PLN.

Dodatkowo:

Nie atom i nie fotowoltaika. Oto elektrownia przyszłości – Gadzetomania.pl

Kraków testuje elektryczne autobusy z pantografem do ładowania baterii – Antyweb.pl

PKO BP myśli o własnej kryptowalucie. Bank zastrzegł logo PLCOIN – KomputerSwiat.pl

To wreszcie się udało! Stworzono komputery kwantowe o wierności przekraczającej 99% – Chip.pl

Komentarz:

Często dziwię się, a najczęściej chyba akurat przy cyklu #NowyŚwiat, że dożyłem takich czasów. Kiedyś dawno temu czytałem „Wiatr od słońca” Arthura C. Clarka i byłem zachwycony wyobraźnią autora, już zdając sobie sprawę z faktu, iż ten jest autorytetem w dziedzinie kosmonautyki i w ogóle kosmosu. Skądinąd dlatego też nie zostałem pisarzem SF, zakładając, że trzeba „być technicznym”, żeby takąż literaturę tworzyć. Dopiero przypadek Williama Gibsona uświadomił mi, że można napisać książkę o cyberprzestrzeni nie wiedząc jak wygląda komputer. Wracając do żagli słonecznych, o ile aktualnie nie wygląda to zbyt wydajnie i przyszłościowo, istnieje szansa, że dzieje się tak tylko dlatego, że nie znamy jeszcze odpowiedniego materiału lub technologii. I znów – kolejny kawałek SF mojego dzieciństwa stał się faktem. Jestem ogromnym fanem aktualnych czasów właśnie z tego powodu – wciąż są ludzie z otwartymi umysłami, którym nie podoba się marnowanie zasobów naturalnych. Wymyślają więc, co zrobić ze zużytymi bateriami. Oczywiście, nie rozwiązuje to wciąż całości problemu, by wciąż mógł przyjść ktoś następny, kto wymyśli jeszcze lepszy, jeszcze dokładniejszy sposób. Odpowiadając na pytanie, które pewnie gdzieś mogło pojawić się w Waszych głowach – tak, spróbowałbym warzyw wyhodowanych w ten sposób, nie obawiając się skażenia kadmem czy czym tam innym z baterii. Wychodzę z założenia, że skoro się nie znam, udaję się do autorytetów i jeśli te (czy „ci”) twierdzą, że da się takie owoce / warzywa jeść – to nie widzę powodu by im nie wierzyć. Szczególnie w dzisiejszym świecie wielbicieli fake-newsów, do których obecne/obecni po drugiej stronie ekranu nie należą (jak myślę). Kończąc dzisiejsze rozważania, warto podsumować je przykładem Poczty Polskiej. Pokazuje on jak daleko idą zmiany w tym świecie. Dziś broni ona pozostania na rynku przez angażowanie nowej technologii mimo że jeszcze niedawno (w mojej skali: dekad) miała na nim niepodważalną pozycję. I dobrze, że świat się zmienia. Nawet mimo tego, że niektóre zmiany nie są mi w smak.

O czym już innym razem.

English version:

WhatNext reports that NASA is planning to launch the NEA Scout spacecraft to study the 2020 GE asteroid as part of the Artemis I mission. It is to be powered by a solar sail, the size of which, when unfolded, will be 86 square meters. More details on the dedicated Artemis Mission I NASA website.

Gadgetomania reports that the Finnish company Tracegrow has developed a solution that allows the use of 80% of trace elements from alkaline batteries. Only chemical reactions are used during the process. The website also informs about the Australian company Envirostream, which produces a fertilizer supplement from the battery, thanks to the development of a proprietary method of removing micronutrients such as zinc oxide from them by crushing and filtering them. The fertilizer has been tested on wheat and is currently used for the cultivation of tomatoes, avocados and cotton.

SpidersWeb reports that Poczta Polska is testing the RFID technology in the shipment monitoring process at the forwarding and distribution nodes in Pruszcz Gdański, Szczecin and Zabrze. The project is implemented with the help of the Poznań Institute of Technology – Łukasiewicz and a consortium of Orange and Hadatap. The project is financed by the National Center for Research and Development in the amount of PLN 9 million.

Additionally:

Not nuclear and not photovoltaic. This is the power plant of the future – Gadzetomania.pl

Kraków is testing electric buses with a pantograph for charging batteries – Antyweb.pl

PKO BP is thinking about its own cryptocurrency. The bank reserved the logo of PLCOIN – KomputerSwiat.pl

It finally worked! Quantum computers with fidelity exceeding 99% have been created – Chip.pl

Comment:

I am often surprised, and probably most often during the #New World series, that I lived to see such times. Once upon a time I read „The Wind from the Sun” by Arthur C. Clark and was delighted with the author’s imagination, already realizing that he is an authority in the field of cosmonautics and space in general. Besides, that’s why I didn’t become a SF writer, assuming that you have to „be technical” to create such literature. Only the case of William Gibson made me realize that you can write a book about cyberspace without knowing what a computer looks like. Coming back to solar sails, while it doesn’t look very efficient and future-proof at the moment, chances are it’s just because we don’t know the material or technology yet. And again – another piece of SF from my childhood has become a fact. I’m a huge fan of the present day for this very reason – there are still people with open minds who don’t like wasting natural resources. So they figure out what to do with used batteries. Of course, this still does not solve the whole problem, so that there may still be someone else who can come up with an even better, more accurate way. Answering a question that may have appeared somewhere in your mind – yes, I would try vegetables grown this way, not being afraid of cadmium contamination or anything else from the battery. I assume that if I don’t know myself, I go to the authorities and if these (or „those”) claim that you can eat such fruits / vegetables – I see no reason not to believe them. Especially in today’s world of fake-news fans, to which those present / present on the other side of the screen do not belong (as I think). To conclude today’s considerations, it is worth summarizing them with the example of Poczta Polska. It shows how far changes are going in this world. Today, it defends staying on the market by engaging new technology, despite the fact that until recently (in my scale: decades) it had an unquestionable position on it. And it’s good that the world is changing. Even though I don’t like some of the changes.

About what else another time.

One thought on “Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.