Środa z UltraSamoukiem – Wtopy

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

PCWorld informuje, że Microsoft znalazł lukę bezpieczeństwa w MacOS Monterey. Chodzi o element systemowy powerdir, który umożliwia uzyskanie dostępu do danych osobowych użytkowników komputerów Mac. Luka została załatana aktualizacją zbiorczą.

Benchmark.pl podaje, że 13.01.2022 miała miejsce globalna awaria przeglądarki Firefox. Polegała ona na nie wczytywaniu oraz nie odświeżaniu stron internetowych. Użytkownicy na stronie updownradar.com dzielili się obejściami problemu, spowodowanego prawdopodobnie aktualizacją.

Instalki.pl informują, że austriacki organ ochrony danych osobowych uznał za nielegalne korzystanie z Google Analytics na europejskich stronach internetowych. Chodzi o procesowanie danych, które Google na mocy amerykańskich przepisów udostępnia m.in. służbom wywiadowczym. Oryginalna decyzja znajduje się na stronie My Privacy is None of Your Business. wraz z maszynowym tłumaczeniem. Polecam również poczytanie opinii na blogu Tutanota.

Dodatkowo:

Odzyskaj 5 godzin życia. Każdego dnia – Benchmark.pl

Razer miał kłamać odnośnie swojej maski Zephyr. Firma zaciera ślady (aktualizacja) – Instalki.pl

Polacy boją się internetu – ComputerWorld.pl (raport NordVPN)

Komentarz:

Myślę, że grubszą wpadkę niż taka, że Microsoft wykrył lukę w systemie MacOS trudno sobie wyobrazić, bo to już nie tylko luka u konkurencji, ale wręcz poniżenie. Apple, nie ma ostatnio najlepszej passy: dziury w zabezpieczeniach, nienaprawianie znalezionych na czas… Wyłom w wizerunku firmy z logo ugryzionego jabłka jest coraz wyraźniejszy i to już od jakiegoś czasu. Myślę jednak, że mimo wszystko nie ma co się spodziewać masowego odpływu użytkowników, gdyż mimo np. luki w zabezpieczeniach Safari, istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, iż gdy tylko pojawiło się rozwiązanie, zostanie ono wprowadzone na większości komputerów, które mają włączoną automatyczną aktualizację (domyślne). W ogóle wydaje się, że dominacja big techów zaczyna być podgryzana, a być może już bardziej się chwieje, niż to na zewnątrz widoczne. Wczoraj podawałem informację o tym, że trwają prace nad Digital Services Act, co między innymi oznacza większą transparentność wielkich korporacji, dziś – że Google Analytics zostało uznane za nielegalne. Ostatecznie może skończy się to, że gdy rozmawiam z kolegą o BMW (fizycznie, ale w obecności jego i mojego smartfona) to takież auto nagle zacznie być i jemu i mnie proponowane przy różnych wyszukiwaniach. Czy to jeszcze jest możliwe? Mam nadzieję, patrząc na różne wyroki, że tak.

English version:

PCWorld reports that Microsoft has found a security flaw in MacOS Monterey. It is a powerdir system component that allows you to gain access to the personal data of Mac users. The vulnerability has been patched with a cumulative update.

Benchmark.pl reports that on 13/01/2022 a global failure of the Firefox browser took place. It consisted of not loading and refreshing web pages. Users on updownradar.com shared workarounds for an issue possibly caused by an update.

Instalki.pl inform that the Austrian data protection authority has deemed it illegal to use Google Analytics on European websites. It is about processing data that Google, under American regulations, makes available, among others intelligence services. The original decision can be found on the My Privacy is None of Your Business page. along with machine translation. I also recommend reading the reviews on the Tutanota blog.

Additionally:

Recover 5 hours of life. Every day – Benchmark.pl

Razer was supposed to be lying about his Zephyr mask. The company covers its tracks (update) – Instalki.pl

Poles are afraid of the Internet – ComputerWorld.pl (NordVPN report)

Comment:

I think that a bigger slip-up than the fact that Microsoft has discovered a vulnerability in MacOS is hard to imagine, because it is not only a gap in the competition, but even a humiliation. Apple hasn’t had the best streak lately: security holes, not repairing found ones on time … The breakthrough in the company’s image with the bitten apple logo is becoming more and more pronounced and has been for some time. However, I think that, after all, there is nothing to expect a massive outflow of users, because despite, for example, a security vulnerability in Safari, there is a bordering probability that as soon as a solution appeared, it will be introduced on most computers that have automatic updating enabled ( default). In general, it seems that the dominance of big techs is starting to be gnawed, and perhaps it is already wobbling more than what is visible on the outside. Yesterday I announced that work on the Digital Services Act is underway, which, among other things, means greater transparency of large corporations, today – that Google Analytics has been found illegal. Ultimately, it may end up that when I talk to my friend about BMW (physically, but in the presence of his and my smartphone), this car will suddenly start to be offered to him and me during various searches. Is it still possible? I hope, looking at the various judgments, that it is.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.