Piątek z UltraSamoukiem – Ciekawostki

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na mojej stronie Facebook!

Serwis DobreProgramy.pl informuje, że Siri (asystentka głosowa Apple) rozumie dwa zaklęcia z filmów o Harrym Potterze. Chodzi o „Lumos” (włącza latarkę) i „Nox” (wyłącza latarkę). Dodatkowe funkcjonalności (np. wg propozycji od New York Post) można włączyć za pomocą aplikacji Skróty.

KomputerŚwiat podaje, jakie czcionki wykorzystywane są w logo wielkich i/lub znanych firm. I tak np. Netflix korzysta z czcionki Bebas Neue, Google z Product Sans a Spotify z Gotham.

Chip pokazuje bardzo ciekawą animację procesu emitowania i pochłaniania dwutlenku węgla na Ziemi przygotowaną przez naukowców Max Planck Institute. Dane pochodzące z obserwacji satelitarnych i stacji monitorowania obiegu węgla na całym świecie pokazują zależnośc procesu od np. pór roku (w lecie rośliny kwitną i pochłaniają więcej CO2). Więcej informacji na Livescience. Inną wersję animacji można zobaczyć na profilu Twitter Markusa Reichsteina.

Dodatkowo:

Dożywotni sądowy zakaz gry w Robloxa – facet naprawdę nabroił – Android.com.pl

NFT w pigułce: kupili książkę i myślą, że nabyli prawa do ekranizacji – Telepolis.pl

Chiński robot kroczący jest największy na świecie. I trochę przypomina jaka – Chip.pl

Ile Google i Facebook zarabiają na zbieraniu danych przeciętnego Polaka? Stawka wydaje się śmiesznie niska – KomputerSwiat.pl

Chciałbym również polecić wpis na blogu Informatyk Zakładowy – nie tylko w elegancki (i prosty) sposób wytłumaczone w jaki sposób echo wybuchu wulkanu Hunga Tonga zostało zarejestrowane przez polskie stacje meteorologiczne w bardzo krótkim czasie.

Komentarz:

Niestety, nie udało mi się zaprogramować własnych (czytaj: pozostałych) zaklęć z listy New York Post, tym niemniej – kiedyś i tak czeka mnie głębsze zanurzenie w systemie od Apple, jako że otacza mnie coraz więcej sprzętów tego producenta. Sam je zresztą kupuję, zbierając doświadczenia kompletnie nieprzygotowanego do oferty użytkownika i być może się nimi podzielę.

Z dzisiejszej oferty, chciałbym Waszą uwagę zwrócić bardziej na ostatnią animację. Nie chodzi o wygląd i nawet pomysł na nią. Nie było łatwo znaleźć źródło i dopiero tam (choć oczywiście szczegółów brak) można zobaczyć ogrom projektu. Niesamowite ile danych, musiało zostać wykorzystane, choć sam twórca uważa, że to przyjemny projekt. Z jednej strony wydaje się, że to jest sposób, by przedstawiać szeszej publiczności trudne zagadnienia. Z drugiej strony, wciąż (niestety, co się zobaczyło to się nie da odzobaczyć) mam w głowie Idiokrację, której nie byłem w stanie obejrzeć do końca, podobnie jak „Nie patrz w górę„. Obawiam się, że w pogoni za „szybciej, łatwiej, wydajniej” gubimy gdzieś coś, co wymaga wysiłku, myślenia, skupienia. O Dekalogu codzienności może jednak innym razem…

English version:

DobreProgramy.pl informs that Siri (Apple’s voice assistant) understands two spells from Harry Potter films. It’s about „Lumos” (turns on the flashlight) and „Nox” (turns off the flashlight). Additional functionalities (e.g. as proposed by the New York Post) can be enabled using the Shortcuts application.

KomputerŚwiat tells you what fonts are used in the logos of big and / or well-known companies. For example, Netflix uses the font Bebas Neue, Google from Product Sans and Spotify from Gotham.

The chip shows a very interesting animation of the process of emitting and absorbing carbon dioxide on Earth prepared by scientists at the Max Planck Institute. Data from satellite observations and carbon cycle monitoring stations around the world show the dependence of the process on e.g. the seasons (in summer, plants bloom and absorb more CO2). More information at Livescience. Another version of the animation can be seen on Markus Reichstein’s Twitter profile.

Additionally:

Lifetime judicial ban on playing Roblox – the guy really got messed up – Android.com.pl

NFT in a nutshell: they bought a book and they think they have acquired the rights to film adaptation – Telepolis.pl

The Chinese walking robot is the largest in the world. And a bit like what – Chip.pl

How much Google and Facebook earn from collecting data of an average Pole? The stake seems ridiculously low – KomputerSwiat.pl

I would also like to recommend an entry on the blog Informatyk Zakładowy – not only explained in an elegant (and simple) way how the echo of the Hunga Tonga volcano eruption was recorded by Polish weather stations in a very short time.

Comment:

Unfortunately, I was not able to program my own (read: other) spells from the New York Post list, however – someday, I will have a deeper immersion in the system from Apple, as I am surrounded by more and more equipment from this manufacturer. I buy them myself, gathering the experiences of a user completely unprepared for the offer and maybe I will share them.

From today’s offer, I would like to draw your attention more to the latest animation. It’s not about the look and even the idea of ​​it. It was not easy to find the source and only there (although of course no details) you can see the enormity of the project. Amazing how much data had to be used, although the creator himself thinks it’s a nice project. On the one hand, this seems to be a way of presenting difficult issues to the sixth audience. On the other hand, still (unfortunately, what you saw you can’t see it) I have Idiocracy in my head, which I was not able to fully see, as well as „Don’t look up”. I am afraid that in the pursuit of „faster, easier, more efficiently” we are losing something that requires effort, thinking and focus. On the Decalogue of Everyday Life, maybe another time …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.