UltraSamoukowy Przegląd Prasowy #29

Uwaga! Notka dostępna w formie filmu na moim kanale YouTube!

English version below!

 

Wiadomości tygodnia:

BusinessInsider informuje, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod hasłem „Przejrzyj na oczy”, gdyż zbiórki mają służyć zakupowi sprzętu okulistycznego, zebrała w tym roku 136,3 mln złotych. Oficjalny wynik zostanie podany 30 marca. Jest to więcej niż w tamtym roku (tuż po finale): wtedy było to 127,5 mln złotych, zaś ostateczny wynik to niemal 211 mln.

Benchmark podaje, że znane są wyniki spisu powszechnego, który zakończył się 30.09.2021. Wiadomo, że Polaków jest 38 mln 179 tys, a więc o 1% mniej niż 10 lat temu, gdy przeprowadzono badanie po raz ostatni. Kobiet jest niewiele więcej niż mężczyzn (3%). Jesteśmy też starsi – procent osób po 60 roku życia wzrósł z 16,9% do 21,8%.

PCFormat wydał oficjalne oświadczenie, że zawiesza działalność na czas nieokreślony. Wiadomości technologiczne, testy oraz publicystyka, będą się ukazywać w ramach CD-Action.

Komentarz:

Muszę przyznać, że zaskoczył mnie brak jakichkolwiek wiadomości o finale WOŚP w serwisach technologicznych, które czytam, mimo że wcześniej nie brakowało wyboru najciekawszych aukcji, informacji, że zbiórki wspierają np. BLIK, czy Maxcom oraz że pojawiły się specjalne koszulki w grze FIFA. Czemu u mnie ta wiadomość się pojawia? Przede wszystkim dlatego, że uważam, iż skoro powiedziało się „A”, trzeba powiedzieć „B”, co właśnie uczyniłem w imieniu tych, którzy nie napisali.

Kolejnym powodem jest, że ten konkretny finał dla mnie bardzo ważny osobiście. Trzydzieści lat temu byłem w Lubaczowie (mojej rodzinnej miejscowości) na koncercie z okazji pierwszej Orkiestry i wrzuciłem do puszki jakąś drobną kwotę (byłem w końcu nastolatkiem) – i nie dostałem serduszka. W tym roku mój Syn, nieco młodszy niż ja byłem wtedy, kwestował dla Orkiestry. I to trzeci powód dla którego uważam, że Finał Orkiestry powinien pojawić się również w serwisach technologicznych. Minęło 30 lat, starzejemy się, jako społeczeństwo, nastolatków jest mniej (o tym, przy okazji była informacja), a co się zmieniło w Orkiestrze? Zamiast (tylko) puszek na ulicach, są e-puszki, które można opłacić BLIKiem, mnóstwo aukcji na Allegro i nie tylko. I cała technologiczno-medialna machina i całe zaplecze, być może jakieś próby ataku, zabezpieczenia, organizacja, wydaje się – w mojej skromnej opinii – zasługuje to na chociaż wzmiankę. Dlaczego nie przygotowałem swojej? – zapytacie. Odpowiedź jest prosta, choć niepokojąca: robię przegląd prasy, a jeśli prasa nie pisze, nie mogę tego przejrzeć. Gdybym nie robił przeglądów, być może przygotowałbym własną informację, jak mi się przydarzyło w czwartek. I może na tym powinienem się skupić, powtarzam?

Przeczytałem wiadomość o PC Formacie z przykrością podwójną. Po pierwsze niedawno podawałem informację, że pismo kończy działalność papierową. Po drugie, że niestety zawiesza działalność serwis, z którego często korzystałem, bo to świetna marka. Choć pocieszające jest, że wciąż będzie można czytać, śledzić i oglądać dziennikarzy PC Format, pozostaje smutek. Chodzi o to że (znów) pojawiło się niewiele informacji o tym w ramach konkurencji, a szkoda. I może  – zamiast komentarza – warto w tym miejscu odwołać się do ostatniego tekstu redaktora naczelnego, Adama Chabińskiego pt. Zamknięte. Bo jakoś tak smutno. I bezsilnie. Ja osobiście, panie Adamie, pragnę bardzo podziękować za PC Format całej redakcji, jak również panu jako nadzorującemu całą operację i dbającemu o poziom. Mam ogromny szacunek do Waszej pracy i dokonań. Dziękuję i życzę powodzenia. Gdziekolwiek będziecie i cokolwiek będziecie robić.

Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Wtorek z UltraSamoukiem – Bezpieczeństwo

Środa z UltraSamoukiem – Wtopy

Czwartek z UltraSamoukiem – Sztuczności

Piątek z UltraSamoukiem – Ciekawostki

 

English version: 

News of the week:

BusinessInsider informs that the Great Orchestra of Christmas Charity, under the slogan „Look at your eyes”, collected PLN 136.3 million this year. The official result will be announced on March 30. This is more than last year (just after the final): then it was PLN 127.5 million, and the final result is almost PLN 211 million.

The benchmark reports that the results of the census which ended on September 30, 2021 are known. It is known that there are 38 million 179 thousand Poles, i.e. 1% less than 10 years ago, when the survey was last conducted. There are slightly more women than men (3%). We are also older – the percentage of people over 60 increased from 16.9% to 21.8%.

PCFormat issued an official statement that it is suspending its operations for an indefinite period. Technology news, tests and journalism will be published as part of CD-Action.

Comment:

I must admit that I was surprised by the lack of any news about the GOCC finals on technology websites that I read, even though there was no shortage of the most interesting auctions before, information that fundraisers support, for example, BLIK or Maxcom, and that special T-shirts appeared in the FIFA game. Why is this message appearing for me? Mostly because I believe that if you said „A” you must say „B”, which I just did on behalf of those who did not write.

Another reason is that this particular final is very important to me personally. Thirty years ago I was in Lubaczów (my hometown) at a concert on the occasion of the first Orchestra and I threw a small amount into the can (I was a teenager after all) – and I didn’t get a heart. This year my Son, a bit younger than I was then, was making money for the Orchestra. And this is the third reason why I believe that the Orchestra Final should also appear on technology websites. 30 years have passed, we are aging, as a society, there are fewer teenagers (there was information about this, by the way), and what has changed in the Orchestra? Instead of (only) cans on the streets, there are e-cans that can be paid with BLIK, lots of auctions on Allegro and more. And the entire technological and media machine and all facilities, perhaps some attempts to attack, secure, organize, it seems – in my humble opinion – it deserves a mention at least. Why haven’t I prepared mine? – you will ask. The answer is simple, but disturbing: I’m doing a press review, and if the press isn’t writing, I can’t see it. If I had not been doing the reviews, perhaps I would have prepared my own note, as it happened to me on Thursday. And maybe that’s what I should focus on, I repeat?

I have read the news about PC Format with a double regret. First of all, I recently announced that the magazine ends its paper activity. Secondly, that, unfortunately, the website that I used often suspends its activity, because it is a great brand. While it’s reassuring that PC Format journalists will still be able to read, follow, and watch, the sadness remains. The point is that there is (again) little information about it in the competition, which is a pity. And maybe – instead of a comment – it is worth referring to the last text of the editor-in-chief, Adam Chabiński, entitled Closed. Because somehow so sad. And helplessly. I personally, Mr. Adam, would like to thank the entire editorial staff for PC Format, as well as for you, who oversee the entire operation and take care of the quality. I have great respect for your work and achievements. Thank you and good luck. Wherever you are and whatever you do.

Monday with UltraSamouk – New World

Tuesday with UltraSamouk – Security

Wednesday with UltraSamouk – Failures

Thursday with UltraSamouk – Artificial Art

Friday with UltraSamouk – Trivia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.