UltraSamoukowy Przegląd Prasowy #30

W ramach UltraSamoukowego Przeglądu Prasowego na YouTube przedstawiłem następujące linki:

Facebook:

Zapis o który cały bałagan:

Jeśli nowe sposoby przesyłania danych nie zostaną przyjęte i nie będziemy mogli nadal polegać na Standardowych Klauzulach Umownych lub innych alternatywnych środkach przesyłania danych z UE do Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie nie będziemy w stanie zaoferować najważniejszych produktów i usług, w tym Facebooka i Instagrama. Będzie to miało istotny i negatywny wpływ na naszą działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne. (Antyweb.pl)

Facebook i Instagram mogą przestać działać w Europie – BusinessInsider

Meta says it may shut down Facebook and Instagram in Europe over data-sharing dispute – CNBC

Ważą się losy Facebooka w Europie. Jeśli Meta nie wypracuje porozumienia z UE, serwis może u nas zniknąć – PurePC

Rewolucja w Internecie? Facebook i Instagram mogą zostać zamknięte – Benchmark

Meta grozi zamknięciem Facebooka w Europie. Zuckerberg nie może dogadać się w sprawie prywatności danych – KomputerŚwiat

Facebook i Instagram mogą zniknąć z Europy. Chodzi o wymianę danych – DobreProgramy

Europa bez Facebooka? – ComputerWorld Polska

Koniec Facebooka i Instagrama w Europie – straszenia ciąg dalszy [aktualizacja] – Instalki

Facebook i Instagram nie będą działać w Europie? Gigant niepewny swojej przyszłości – TVN24

Facebook i Instagram znikną z Europy? Mamy oficjalne stanowisko – Instalki

Facebook rozważa wyjście z EU. Europa odpowiada: Poradzimy sobie bez was – Antyweb

Meta komentuje doniesienia o wycofaniu Facebooka z Europy. „Przestrzegamy przepisów” – KomputerŚwiat

Oświadczenie firmy Meta

Francja i Niemcy: Facebook zwinie się z Europy? To wspaniale – TelePolis

Unia Europejska do Mety: bez Facebooka i Instagrama żyło nam się bardzo dobrze – Android.com.pl

Facebook i Instagram nie znikną z Europy. Europejscy ministrowie: „a szkoda” – SpidersWeb

Facebook traci użytkowników, bo ludzie wolą spędzać czas w inny sposób – Benchmark

Koniec Facebooka to nie koniec świata. To początek lepszego – AntyWeb

Uzależnieni, jak od Mety. Facebook i Instagram mogą wkrótce zniknąć z Polski! – GSMManiak

 

Google

Showcase można znaleźć w ramach Google News:

Oświadczenie Google w sprawie Showcase

Showcase debiutuje w Wiadomościach Google w Polsce – Android.com.pl

Antyweb w Google Showcase. Projekt właśnie startuje w Polsce! – Antyweb

Od dzisiaj nowa usługa Google’a w Polsce. Spider’s Web wyróżnionym dostawcą treści – SpidersWeb

Pozostałe dni:

Poniedziałek z UltraSamoukiem – Nowy Świat

Wtorek z UltraSamoukiem – Bezpieczny Wtorek

Środa z UltraSamoukiem – Z Polski

Czwartek z UltraSamoukiem – Sztuczności

Piątek z UltraSamoukiem – Ciekawe

 

English version:

As part of the UltraSamouk Press Review, I presented the following links:

Facebook:

The part of the text for which the whole mess is about:

If the new means of data transfer are not adopted and we are no longer able to rely on Standard Contractual Clauses or other alternative means of transferring data from the EU to the US, we will probably not be able to offer the most important products and services, including Facebook and Instagram. It will have a material and negative effect on our business, financial condition and operating results. (Antyweb.pl)

Facebook and Instagram may stop working in Europe – BusinessInsider

Meta says it may shut down Facebook and Instagram in Europe over data-sharing dispute – CNBC

The fate of Facebook in Europe is at stake. If Meta does not reach an agreement with the EU, the website may disappear from us – PurePC

Internet revolution? Facebook and Instagram May Be Closed – Benchmark

The meta threatens to close Facebook in Europe. Zuckerberg can’t agree on data privacy – KomputerŚwiat

Facebook and Instagram may disappear from Europe. It’s about data exchange – DobreProgramy

Europe without Facebook? – ComputerWorld Polska

The end of Facebook and Instagram in Europe – scares continued [update] – Installations

Facebook and Instagram won’t work in Europe? A giant unsure of its future – TVN24

Facebook and Instagram will disappear from Europe? We have an official position – Instalki

Facebook is considering leaving the EU. Europa replies: We can do without you – Antyweb

Meta comments on reports of Facebook’s withdrawal from Europe. „We obey the rules” – KomputerŚwiat

Meta company statement

France and Germany: Facebook will roll out of Europe? That’s great – TelePolis

European Union to the Finish Line: without Facebook and Instagram, we lived very well – Android.com.pl

Facebook and Instagram will not disappear from Europe. European ministers: „a pity” – SpidersWeb

Facebook is losing users because people prefer to spend their time in a different way – Benchmark

The end of Facebook is not the end of the world. This is the beginning of a better one – AntyWeb

Addicted, like Meta. Facebook and Instagram may soon disappear from Poland! – GSMManiak

 

Google

The showcase can be found under Google News:

Google Statement on Showcase

Showcase makes its debut on Google News in Poland – Android.com.pl

Antyweb in Google Showcase. The project is just starting in Poland! – Anttyweb

From today, a new Google service in Poland. Spider’s Web awarded content provider – SpidersWeb

Days remaining:

Monday with UltraSamouk – Nowy Świat

Tuesday with UltraSamouk – Safe Tuesday

Wednesday with UltraSamouk – From Poland

Thursday with UltraSamouk – Artificial Art

Friday with UltraSamouk – Interesting

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.