UltraSamoukowy Przegląd Prasowy #31

Materiał w całości dostępny na Youtube – zapraszam!

Witam w 31. UltraSamoukowym Przeglądzie Prasowym, na razie ostatnim. Dlaczego – tłumaczenie poniżej. Linki do informacji, których użyłem w „Wiadomościach Tygodnia”:

Dlaczego to (prawdopodobnie) ostatni USPP?

Zawieszam tworzenie UltraSamoukowych Przeglądów Prasowych.

Jest mi przykro, bo to projekt, który przyniósł mi wiele korzyści – od poznania nowych mediów przez nowe narzędzia po nowych ludzi. Jestem wdzięczny za Wasze informacje zwrotne, opinie, pochwały i wszelkie inne przejawy wsparcia, jakie od Was otrzymałem. Dziękuję magazynom, z których informacji korzystałem. 

Chciałem oferować informację sprawdzoną przeze mnie z każdej strony, przeanalizowaną i z odsyłaczami do źródeł. Szczycę się tym, że przez 30 tygodni (USPP #21 nie pojawił się ostatecznie, choć wiadomości przygotowałem) podałem całe mnóstwo informacji i żadna z nich nie była fałszywa. Nie: że „nie okazała się”. Nie mogła się okazać, bo każdą prześwietliłem. Starałem się również nie wychodzić poza twarde fakty, a w przypadku nieistniejących produktów, traktować je w kategorii ciekawostki lub patentu. Unikałem jak ognia angażowania się po którejkolwiek ze stron politycznych, społecznych czy obyczajowych konfliktów, choć o każdym z nich mam swoje prywatne zdanie. Nie chciałem też, by informacje podawane przeze mnie miały jakiś emocjonalny rys.

To się udało, lecz okazuje się, że takie właśnie sprawdzone, wybrane wiadomości giną jednak w zalewie fakenewsrów i tanich emocjonalnych półprawd i niewielu osobom zależy, by informacja miała wartość, niestety, włączając to niekiedy serwisy, które przeglądam. Być może jest to po prostu znak czasów i zbyt trudno jest wyjść z ofertą, która nie mieści się w oferowanych popularnie bańkach informacyjnych, o których w nieprawdopodobnym „Wieku paradoksów” pisze Natalia Hatalska. Na pewno czuję się tym faktem nieco zniechęcony, choć cieszę się, że miałem możliwość eksperymentować z formą, sposobem i zawartością przy Przeglądach, podając informacje i komentując je. 

Zniechęcenie to tylko jeden z powodów, do tego nie najważniejszy. Chodzi przede wszystkim o czas potrzebny do sprawdzania zasadności i wiarygodności otrzymanych informacji. I smutny fakt, że nie przekłada się on na czytelnictwo, o czym już czytałem na blogu Informatyka Zakładowego (chodzi o zamek z piasku), a w co nie chciałem wierzyć. 

Dodatkowo, potrzebuję teraz skupienia na innym aspekcie życia. Wkrótce zmieniam pracę i chcę się do nowego stanowiska trochę przygotować. Znów będę się dużo uczyć, więc UltraSamouk będzie (znów i wreszcie) bardziej o się nauczaniu. 

USPP zostają zawieszone. Być może do nich wrócę, być może (znów) zmienię format. Być może już nigdy się nie pojawi USPP32. 

Dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy towarzyszyli mi w dotychczasowej podróży, dopingowali do tworzenia i wspomagali jakkolwiek. Dziękuję wszystkim anonimowym (bo nie jestem świadom faktu śledzenia moich postępów lub nie przedstawiliście się) czytelnikom i oglądaczom. Mam nadzieję, że wciąż będziecie chcieć zajrzeć na stronę UltraSamouk.pl. Jak zwykle, wszystko zacznie się tam. 

UltraSamouk sam w sobie nie znika, pomysłów mi nie brakuje. Zapraszam na kolejne odsłony, na pewno rzadziej, za to bardziej dopracowane. Więcej treści w treści. Więcej o nauce. Wciąż czytam wiadomości, więc pewnie i tym inspirowane wpisy na blogu czy filmy na YouTube się pojawią. 

Dziękuję raz jeszcze i zapraszam już wkrótce.

Poniedziałek z UltraSamoukiem – #NowyŚwiat

Wtorek z UltraSamoukiem – #BezpiecznyWtorek

Środa z UltraSamoukiem – #zPolski

Czwartek z UltraSamoukiem – #Sztuczności

Piątek z UltraSamoukiem – #Ciekawe

English version:

Welcome to the 31st UltraLearner Press Review, the last one so far. Why – see the translation below. Links to information that I used in „News of the Week”:

  • Google celebrates Valentine’s Day with an interesting mini-arcade game – Instalki
  • Chemist’s Valentine’s Day – Young Technician
  • Mozilla and Meta announced the start of cooperation – ComputerWorld Polska, the same Mozilla statement here
  • Meta and Mozilla want to take better care of our privacy and security on the Internet – KomputerSwiat
  • Does Firefox have to sell its soul to the devil to make a living? – Benchmark
  • Opera supports domains consisting of only emojis. Brilliant💡? Is it ingeniously stupid? 🥶 – Sekurak, and about punycode scams on my blog
  • Opera – using emoticons-only addresses – In4
  • I guess I’m too old for this whole internet. New Opera with emoji in the address bar – SpidersWeb

Why is this (possibly) the last ULPR?

I suspend the creation of UltraLearner Press Reviews.

I am sorry because this is a project that has brought me many benefits – from getting to know new media, through new tools, to new people. I am grateful for your feedback, opinions, praise and any other support I have received from you. I thank the magazines whose information I have used.

I wanted to offer information that I checked from every side, analyzed and with links to sources. I pride myself on the fact that in 30 weeks (USPP # 21 did not finally arrive, although I prepared the news), I have provided a whole lot of information, and none of it was false. No: that it „did not turn out”. It couldn’t be because I x-rayed each one. I also tried not to go beyond hard facts, and in the case of non-existent products, treat them as a curiosity or patent. I avoided getting involved in any of the political, social or moral conflicts, although I have my private opinion about each of them. I also didn’t want the information I provided to have any emotional trait.

It worked, but it turns out that such proven, selected news are lost in the flood of fakenews and cheap emotional half-truths, and few people want the information to have value, unfortunately, sometimes including the websites I browse. Perhaps it is simply a sign of the times and it is too difficult to come up with an offer that does not fit into the popular information bubbles that Natalia Hatalska writes about in the incredible „Age of Paradoxes”. I certainly feel a bit discouraged by this fact, although I am glad that I had the opportunity to experiment with the form, method and content in the Reviews, providing information and commenting on it.

Discouragement is only one reason, not the most important one for that. It is all about the time needed to check the validity and credibility of the information received. And the sad fact that it does not translate into readership, which I have already read about on the Informatyk Zakładowy blog (it is about a sand castle), and which I did not want to believe.

Additionally, I now need to focus on another aspect of my life. Soon I am changing my job and I want to prepare a bit for my new position. I will be learning a lot again, so UltraLearner will be (again and finally) more about learning.

The ULPR are suspended. Perhaps I will come back to them, perhaps (again) I will change the format. Perhaps ULPR32 will never appear again.

Once again, I would like to thank everyone who accompanied me on my journey, encouraged me to create and supported me in any way. Thanks to all the anonymous readers (because I am not aware of tracking my progress or you didn’t introduce yourself) to the readers and viewers. I hope you still want to visit UltraSamouk.pl. As always, it all starts there.

UltraSamouk itself does not disappear, I do not lack ideas. I invite you to the next editions, certainly less often, but more refined. More content in content. More about science. I still read the news, so probably blog entries or YouTube videos will appear.

Thank you again and come back soon.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.